Praksisplasser

Nytt digitalt samhandlingsverktøy for praksisplasser

​​

Seksjon for utdanning og kompetanse har ansvar for å handtere fordeling av studentar som skal ha praksis til seksjonar i HMR.

Utdanning og kompetanse har innført eit nytt verktøy for samhandling knytta til praksisplasser i HMR. Verktøyet er laga i sharepoint og inneheld alle studieretningar som seksjonen er ansvarleg for å følge opp.  Verktøyet er utvikla i versjon 1.0 for studieåret 2021/22.  Det er planar om vidare utvikling og versjon 2.0 for studieåret 2022/23. 

 
Føremålet med verkøyet er å få ei samla oversikt over seksjonar med studentar i praksis. Den skal gjere det lettare for leiinga og kliniske seksjonar å få oversikt over når og kor mange studenter de skal ta i mot. Dialog om praksisplasser, ekstra og justeringar skal også gjerast i skjema.  

 
Skjema viser her kor mange seksjonar som har studenter i de respektive studieretningane. 

 
Det er størst antall studentar blant sjukepleiestudentar, og bioingeniørar i grunnutdanning. 
 
Det er store forventningar knytt til innføring av arbeidslivsportalen.  Seksjonen har vore i dialog med HEMIT, HMN og på nasjonalt nivå med UNIT – senere SIKT.  Det blir jobba vidare med å få på plass nødvendige oppdateringer for Arbeidslivsportalen slik at den kan  blir innført i HMN og i HMR.  Den vil forhåpentligvis medføre at samhandlingsverkøyet blir utfasa.   
 
Det blir vidare jobbet med å få på plass fleire praksisplasser, spesielt knytt til dagbehandling og poliklinikk.  Bruk av samhandlingsverktøyet er svært nyttig i dette arbeidet.  
 
Statistikk og prduksjon av praksisplassar 

 
 I samarbeid med HR endringer på registreringer av studenter i HMR.  Dette vil forhåpentlig gjere det enklere å ta ut statistikk på kor mange studenter vi har som tar praksis hos oss.  Innføring av arbeidslivsportalen vil også gjere det nødvendig å endre registreringsrutiner hos oss. 

 
For 2021 hadde HMR 560 sjukepleiestudentar i praksis hos oss registrert i PRS systemet.  Endelig oversikt over 2021/22 vil vi ha i juni 2022.  

 
 

 

 

  

Sist oppdatert 20.04.2022