Samhandling om flyktningar frå Ukraina


Blodprøvar kan takast ved sjukehusa våre, men kommunar kan òg avtale at vi kjem til mottak å gjennomføre prøvetakinga om det er formålstenleg.  
 

Ålesund, ekspedisjon  70 10 55 40
Volda, ekspedisjon 70 05 82 66  
Molde, ekspedisjon 71 12 23 95  
Kristiansund, ekspedisjon 71 12 24 50  

D-nummer (viss tilgjengeleg) 
Fullt namn 
Kjønn 
Fødselsdato 
Ev kva land pasienten kjem frå (dersom dette påverkar refusjon) 
Adresse i Noreg (privatadresse, midlertidig innvartering, mottak eller anna)
 
I tillegg må vi ha svarmottakar på tilvisning. 
 
Dersom foreldre/barn skal til både røntgen og blodprøvetaking er det fint med samkjøring slik at dei slepp to oppmøte ved sjukehuset

Kommunene har ansvar for å setje i verk tuberkuloseundersøking av alle Ukrainarar som oppheld seg i kommunen. Sjå info frå FHI for flytskjema som skildrar kva som rekvirerast: Tuberkulosescreening av flyktningar og asylsøkarar - FHI 

Pasienten blir vist til Klinikk for diagnostikk som gjennomfører screeninga. 

Ved positive funn som treng vidare utgreiing, eller behandling, skal kommunen vise til spesialisthelsetenesta.

HIV, hepatitt, rubella – hos barn kan dette med fordel takast samtidig slik at dei slepp eit ekstra oppmøte og to stikk.​ 
For screening (blodprøvar) av HIV, hepatitt etc hos vaksne viser vi til Helsedirektoratet sine retningsliner om denne typen screening som skal gjennomførast av kommunehelsetenesta ved 3 månader etter ankomst Noreg. Sjå Helseundersøkelser av asylsøkarar, flyktningar og familiegjenforente - Helsedirektoratet​ for utfyllande informasjon.


Sist oppdatert 20.06.2022