Hospitering i HMR

Hospitering er i denne samanheng eit tidsavgrensa opphald, i ein eller fleire einingar ved eit av sjkehusa i HMR. Du deltar i eininga sine ruriner, men utan å ha sjølvstendig ansvar. Føremålet med hospitering kan vere kompetanseheving, betre kjennskap til pasientbehandling, rutiner og betre samarbeid mellom ulike einingar og nivå i helsetenesta

​Hospitering må ikkje forvekslast med praksisstudiar i regi av ein utdanninginstitusjon. 

Korleis går du fram 
Helse Møre og Romsdal mottek kvart år svært mange spørsmål om hospitering frå ulike studentar, og antalet er langt høgare enn det vi har kapasitet til å ta imot. 

Om du ønsker å hospitere kan du rette forespurnaden direkte til den avdelinga/seksjonen du ønskjer å hospitere ved. Helseføretaket må prioritere dei studeinstitusjonane vi har samarbeidsavtaler med. 


Sist oppdatert 01.06.2022