Utdanningsutvalg i HMR etablert

Ønskjer å styrke satsing på utdanning i HMR

Utdanningsutvalet skal drøfte og sette lys på utdanningssaker og utfordringar knytta til utdanning.

Publisert 07.02.2022
Sist oppdatert 04.03.2022
Utdanningsutvalet er eit rådgjevande organ for direktør og fagdirektør i Helse Møre og Romsdal (HMR) HF i spørsmål kring utdanning og kompetanse, og er viktig i arbeidet med å vurdere utdanningskapasitet og utdanningskrav for føretaket.  

- Utvalet legg overordna planar og strategiar for føretaket til grunn, som Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal, Strategi og handlingsplan FIUK, Strategi 2030, Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge og Nasjonal helse- og sjukehusplan 2020-2023, seier utdanningssjef Guro Berge. 
Et nærbilde av en kvinne som smiler

Guro Berge


Etableringa er ein del av den vidare satsinga på utdanning i føretaket og hadde sitt første møte mai og deretter nytt møte i desember 2021.  I møta diskuterer vi tema som er relevante for våre tilsette, som modeller for praksisrettleing, utlysning av utdanningsmidler, praksisplasskoordinering og pedagogisk kompetanse. I tillegg er møta ein god arena for samhandling på tvers av profesjonar, geografisk tilknytning, og mellom stab og klinikk.  

En mann med hånden i ansiktet

Nina Garshol

HR-sjef Nina Garshol deltek også i utvalet

-Det er godt at vi no har dette utvalet på plass for styrke satsing på utdanning. Dette er ein riktig måte å sikre at stab og klinikk er på same kurs. Utvalet er ein viktig arena for å styrke samarbeidet og sette strategiske mål saman. Vi skal i gong med eit betydningsfullt arbeid og det er gledeleg at vi no har kome i gong med dett​


Andreas Foss Follesø er engasjert i utdanningssaker og er seksjonsleder for lokal sikkerhetspsykatri i klinikk for psykisk helse og rus. Han ser fram til fleire diskusjoner i og seier utvalet er viktig fordi det bidreg til å definere kva som er kvalitet i utdanning og korleis vi kan legge til rette for forbetring i samhandling med utdanningsinstitusjonane.

Andreas Follesø

Andreas Foss Follesø

-Utdanningsutvalet er ein spanande arena med god breidde innan ulike profesjonar og fagfelt, kor vi sett lys på og er rådgjevande i aktuelle utdanningspolitiske og praktiske saker som er relevant for Helse Møre og Romsdal. For å lukkast med rekruttering i framtida er det avgjerande med kvalitet i praksisstudiar og høg fagleg standard i rettleiing av studentar, seier Follsø.    

Vi ser fram til å fortsette det viktige arbeidet i 2022, og planlegg for to møter i mars og i okrober. Det er vikitg at tema i møta gjenspeglar det som rører seg i utdanningsfeltet. Arbeidet i utvalet skal tilpassast til det som går føre seg både i lokalt samarbeidsorgan for utdanning og forsking (lenke) og det regionale utdanningsutvalet (lenke).     

Vi håper tilsette i klinikk er kjent med sin representant, og nyttar høvet til å spele inn aktuelle saker, tematikk og utfordringar som kan vere relevant å drøfte i utvalet.   


Desse sit i utvalet pr. 30.01.2021

​​
​Berge, Guro 
​Utdanningssjef
​Aksnessæther, Bjørg Yksnøy 

Overlege, onkologi Avdeling for kreftbehandling og palliasjon
​Axelsson, Fredrik Einar Tobias 
​Lege i spesialisering 2/3, tillitsvalgt ​ 
Endresen, Stian ​
​Praksiskonsulent  ​ 
​Follesø, Andreas Foss 
​Seksjonsleder, Avdeling for sykehuspsykiatri 
Fylling, Grete Kristin 
​Intensivsykepleier Avdeling akutt, operasjon og intensiv 
​Garshol, Nina Cathrin 
​HR-sjef 

​Hoff, Dag Arne Lihaug 
​Forskingssjef, fagavdelinga 

​Hovde, Kirstin 
​Seksjonsleder, Avdeling for medisin og døgnopphald 
​Hånes, Palma ​ ​Klinikksjef, Avdeling Volda sjukehus 
​Jareld, Jørgen 
​Utdanningskoordinerende overlege 
​Kjersem, Marit 
​Helsefaglig sjef 
​Lekve, Anette 
​Foretakstillitsvalgt NSF 
​Morsund, Åse Hagen 
​Overlege nevrolog, Avdeling for medisin og nevrologi 
​Pedersen, Camilla Jensen 
​Assisterende seksjonsleder, Avdeling for medisinsk biokjemi 

Spørsmål?
Ta kontakt med Guro Berge