Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Betre og meir pasientbehandling er målet, og det skal løysast innanfor dei ressursane ein har tilgjengeleg. Spesialisthelsetenesta er i omstilling. -Hovudstrategi for å klare dette er arbeid med kontinuerleg forbetring, seier adm. dir. Dag Hårstad i [...]

30.04.2015

Helse Møre og Romsdal var vertskap for helseminister Bent Høie i formiddag. Statsråden hadde samtalar med leiing og tillitsvalde, og fekk mellom anna høyre om situasjonen i helseføretaket etter vedtaket om nytt sjukehus.   [...]

28.04.2015

Over 200 deltakarar frå heile landet er samla i Ålesund for å dele erfaringar og få fagleg påfyll. [...]

21.04.2015

Helse Møre og Romsdal har no lyst ut stillinga som administrerande direktør. Det er Headvisor som arbeider med rekrutteringa, og søknadsfrist for stillinga er den 2. juni. [...]

15.04.2015

Med nytt naudnett blir det lettare for helsepersonell å samarbeide med brann og politi, og dekninga vil vere langt betre enn i dag. Naudnettet skal frå torsdag 9.april vere det nettet AMK kommuniserar gjennom. Beredsskapssjef og prosjektleiar i Helse [...]

08.04.2015

Kursholder: Anestesisykepleier Astrid Valla. Hun er en dyktig kursinstruktør i førstehjelp, og jobber ellers ved anestesiavdelingen ved Molde sykehus og nyfødt intensiv-avdeling ved Ålesund [...]

05.05.2015

Fylkeslegen slår også fast at det aktuelle inngrepet har hatt betydelege konsekvensar for pasienten. Dermed blir no både Helse Møre og Romsdal HF, [...]

05.05.2015

Arkivfoto av Volda sjukehus. Foto: Roy-Arne [...]

05.05.2015

Fylkesmannen i Møre og Romsdal ber Statens helsetilsyn granske St. Olavs Hospital, Ålesund sjukehus og Rikshospitalet etter at en kreftpasient ble operert ved sistnevnte fordi en faks ikke kom [...]

05.05.2015

Olavs Hospital HF * Mette Røsbjørgen, avdelingsleder for sykepleietjenester ved ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital HF * Vidar Hagerup, kvalitetssjef Helse Møre og Romsdal [...]

05.05.2015

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle