Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Kva kostar det at lokalsjukehuspasientar frå Møre og Romsdal reiser til andre føretak for sjukehusbehandling som dei kunne fått her i fylket? No har Helse Møre og Romsdal analysert dette nærare. [...]

23.10.2014

Helse Møre og Romsdal har oppdatert analysane av reiseveg til nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal (SNR). Den nye tilgjengerapporten tek for seg dei tre aktuelle tomtene og viser tydelegare korleis dei ulike alternativa vil dekke befolkninga. [...]

23.10.2014

HMR arbeider med ei eiga prosedyre for handtering av eventuelle pasientar med ebolasmitte eller der det er mistanke om slik smitte. [...]

22.10.2014

Kva slags risiko og farar ser ein for pasienttilbodet fram mot nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal? Korleis kan ein handtere risikoen på best mogeleg måte? Dette er sentrale spørsmål for risiko- og sårbarheitsanalysen for nytt sjukehus. [...]

22.10.2014

Korleis skal nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) og Ålesund sjukehus samarbeide om ulike arbeidsoppgåver? Kva prinsipp legg ein til grunn når ein diskuterer dette? [...]

21.10.2014

Toppsjef Astrid Eidsvik bemerker overfor styret at beregningene er beheftet med en del forutsetninger og [...]

23.10.2014

Helse Møre og Romsdal har oppdatert analysane av reiseveg til nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal (SNR). Den nye tilgjengerapporten tek for seg dei tre aktuelle tomtene og viser tydelegare korleis dei ulike alternativa vil dekke befolkninga.[...]

23.10.2014

- Det er viktig å vere klar over at sjølv om vi no har relativt god kunnskap om omfanget av pasientstraumane ut av fylket, så veit vi ikkje i kor stor grad dette er mogeleg å endre på, seier Espen [...]

23.10.2014

Ripnes har merket seg at det skjer få uker etter at representantskapet i Sunnmøre regionråd vedtok å støtte en sykehuslokalisering i Molde. 11 av de 18 medlemskommunene i regionrådet er [...]

23.10.2014

Det er et av mange symptomer, sier Müller. Han kommer også med skarp kritikk av admini-strerende direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og [...]

23.10.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle