Hopp til hovedinnhold

Vår visjon: På lag med deg for helsa di

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-
helsetenesta i Møre og Romsdal.

» Les mer

Ei fin økonomisk utvikling i helseforetaket gjev betre føresetnadar for budsjettet i 2015. -Vi har fortsatt mange utfordringar, men det er viktig å glede seg over det som går bra, seier adm. dir. Astrid Eidsvik. [...]

21.11.2014

Styremøtet går føre seg i helseføretaket sine lokaler ved Ålesund sjukehus og tek til kl 1000. Du kan følge styremøtet direkte over internett. [...]

21.11.2014

Styret i Helse Møre og Romsdal får neste veke presentert risiko- og sårbarheitsanalysen (ROS) for tida fram til nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal. Dette er styre og leiing sitt verktøy for å vurdere og handtere risiko fram mot sjukehusetableringa. [...]

14.11.2014

Innkalling og saksliste for styremøte i Helse Møre og Romsdal den 21. november er lagt ut på nettsidene våre. [...]

14.11.2014

Styra i Helse Midt-Noreg RHF og Helse Møre og Romsdal HF hadde onsdag kveld eit felles arbeidsmøte for å førebu prosessen for tomteval og behandling av idefaserapporten for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal. [...]

12.11.2014

Miniski-hopp endte med sjukehusbesøk i [...]

24.11.2014

Reidar Andestad (60) har lang erfaring i å lede organisasjoner både privat og offentlig, blant annet var han personalsjef på sjukehuset i Molde, han var også leder av «Framtida i våre [...]

24.11.2014

Sykehusklovnene søkte også om støtte til prosjekt på sykehus i Ålesund, Arendal og [...]

23.11.2014

Rekruttering av spesialister er en stor utfordring for Helse Møre og Romsdal. Dette kom også opp som tema da budsjettet for 2015 ble drøftet på styremøtet i Ålesund [...]

23.11.2014

I framlegget til budsjett som styret hadde til handsaming i møte fredag, skisserer administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik, ulike investeringsbehov dei står [...]

22.11.2014

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013

Kalender Vis alle