Fagkurs

Rehabilitering - konferanse

Årlege konferansar for helsepersonell innan rehabiliteringsfeltet, både lokalt og nasjonalt

Tid og stad

Når

Årleg konferanse

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

2 000 får slag i Norge kvart år. Etter eit hjerneslag må ein sannsynlig få hjelp for å få tilbake gamle ferdigheter, lære nye ting samt lære å leve med funksjonsnedsetting. Denne prosessen kallast rehabilitering.

Det har i fleire år vore arrangert ei lokal rehabiliteringskonferanse i Møre og Romsdal og i pandemien var denne arrangert som eit webinar. Neste lokale konferanse vert mulig 2023/2024. 

I mellomtida arrangerast det fleire ulike nasjonale konferanser - for alle som er involverte og interesserte i rehabiliterings- og habiliteringsfeltet. Sjå lenker under informasjon og påmelding.
 

Målgrupper

Tilsette fagpersonar i kommunar og spesialisthelsetenesten, koordinerende einingar, høgskular og utdanningsinstitusjonar, PPT, voksenopplæring, NAV, brukarorganisasjonar, pårørande, råd for funksjonshemmede, rehabiliteringstenester og andre.

Informasjon og påmelding

Sjå lenke til førebelse regionale og nasjonale konferanser innan rehabilitering i 2024:

Kontakt