En gruppe kirurger som utfører kirurgi

Dagkirurgi Ålesund

Dagkirurgisk seksjon gir eit heilskapleg tilbod til dagpasientar som møter opp på operasjonsdagen, får utført eit inngrep og er på overvakinga før ein reiser heim same dag. Vi gjennomfører også operasjonar på pasientar som får tilbod om overnatting på sjukehotellet eller er innlagde ved ei avdeling.

Vi utfører inngrep innan følgande fagområde: auge, øyre-, nase- og halskirurgi, ortopedi, gynekologi, generell kirurgi, mamma- og endokrinkirurgi, karkirurgi, urologi og tannkjeve-kirurgi. Det blir utført medisinske undersøkingar som gastrokoloskopiar på barn og bronkoskopiar i anestesi. Vi behandlar vi omlag 4500 pasientar per år, og mange av våre pasientar er barn.

Moderne lokale

Vi har operasjonstover med fasilitetar og teknologiske løysingar som gir gode vilkår for framtidsretta operasjonar. Det er etablert nye lokaler i Dagkirurgi aust med operasjonsstover og fleire behandlingsrom. Til saman har vi ni operasjonsstover. På overvakinga er det plass for 19 overvakingseiningar med to einerom. Vi har eigen avskjerma leikeplass for barn.

Kompetanse

Personalet som arbeider fast ved seksjonen er spesialsjukepleiarar, sjukepleiarar og assistentar. Anestesipersonalet er tilknytt anestesiseksjonen, men fleire av dei har sin faste arbeidsstad ved Dagkirurgisk seksjon. Vi jobbar tverrfagleg med operatørar og anestesilegar og har svært gode rutinar for mellom anna smertelindring. Ulike former for nerveblokadar blir nytta for at pasienten skal få det best mogleg under og ei tid etter inngrepet. Vi er også stolte av å ha mange dyktige operatørar som kan gi den beste behandlinga innanfor sine fagfelt. Det store og gode fagmiljøet ved Ålesund sjukehus gjer at vi kan tilby ei trygg og sikker behandling.

Ei god pasientoppleving

Vår visjon er at vi skal skape framtidas dagkirurgi og målet vårt er ei god pasientoppleving. 

Personalet ved Dagkirurgisk seksjon jobbar etter prinsippet for kontinuerleg forbetring. Mange prosjekt er avslutta og implementert, og fleire er på gang. Det landsomfattande Pasienttryggleiksprogrammet er vi ein del av, der vi blant anna gjennomfører Trygg Kirurgi på alle operasjonar med anestesi. Vi ynskjer å ha ein arbeidsstad som gir rom for forsking, kontinuerleg læring og kvalitetsutvikling. Vi meinar det bidreg til ei god og effektiv pasientbehandling som pasientane er nøgde med.


 

 

Kontakt

Telefon

Pårørande kan på operasjonsdagen ta kontakt på telefon: 70 10 52 37

Postadresse

Helse Møre og Romsdal Postboks 1600 6026 Ålesund

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Inngang på nordsida av Ålesund sjukehus. Eige venterom forbi kiosken og til venstre for luke 3. Ta kontakt i luke 3 i opningstida frå kl. 0800 - 1530
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5