Operasjon Ålesund

Operasjonsseksjonen ivaretek pasientar under kirurgisk behandling. Fagområdet til avdelinga dekker generell kirurgi, gynokologi, urologi, kar, øyre-nase-hals, tann/kjeve og ortopedi.

Vi legg stor vekt på høg fagleg kompetanse og arbeider målretta med kvalitetsforbetring. Det er viktig for oss at du som pasient får eit tilbod med høg kvalitet, god tryggleik og til avtalt tid. Alle sjukepleierar har spesialistutdanning i operasjonssjukepleie, og er seksjonerte i ulike fagområde. Nær alle går i tredelt turnus, slik at dei ulike fagområda er representerte til alle tider på døgnet. Vi har ei stabil personalgruppe og dei fleste har lang erfaring innan dei ulike fagfelta. Vi har òg eigne reinhaldarar, og portør som er knytt til avdelinga.

Det er viktig for oss å ivareta din tryggleik som pasient. Derfor nyttar vi sjekkliste for trygg kirurgi før, under og ved avslutning av det kirurgiske inngrepet. Alle inngrep blir utført etter faste prosedyrar, og vi utfører internrevisjon av prosedyrane som ledd i vårt forbetringsarbeid.

Kontakt

Telefon

Vi har inga telefontid, men koordinator har alltid telefonen på.

Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF Postboks 1600 6026 Ålesund

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Du finn operasjonsseksjonen i 2. etasje i sentralblokka. Ein må nytte ringeklokke for å få tilgang til avdelinga.
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5