Bilirubin (total, direkte, indirekte)

​S-Bilirubin (total, direkte, indirekte)

Referanseområde 


Bilirubin, total:
0-15 d                  ≤ 247   µmol/L
15 d-1 år              ≤ 10     µmol/L
1-9 år                    ≤ 5       µmol/L
9-12 år                  ≤ 8       µmol/L
12-15 år                ≤ 10     µmol/L
15-18 år                ≤ 12     µmol/L 
≥ 18 år                   ≤ 21     µmol/L

Bilirubin, direkte:
0-15 d                   ≤ 9,4     µmol/L
15 d-1 år              ≤ 3,9     µmol/L    
1-9 år                    ≤ 2,4     µmol/L
9-13 år                  ≤ 3,7     µmol/L
13-18 år                ≤ 5,4     µmol/L
≥ 18 år                   ≤ 5,0    µmol/L

Bilirubin indirekte: ≤ 16  µmol/L

Indikasjoner

Utredning ved mistanke om ikterus. Behandlingskontroll ved ikteriske tilstander. Ikterus hos nyfødte. Hemolyttiske anemier.

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum (hemolysefritt). Beskytt prøve-glass mot lys.

Tolking

Total Bilirubin består av ukonjugert bilirubin (Bu), konjugert bilirubin (Bc) og Delta-bilirubin (Bd).
Bilirubin er et nedbrytningsprodukt av hem, den jernholdige prostetiske gruppe i hemoglobin, myoglobin og div. enzymer. Omkring 80% av det bilirubin som dannes hver dag, kommer fra nedbrytning av gamle erytrocytter. Resten stammer fra hemoglobinnedbrytning pga. ineffektiv erytropoiese og nedbrytning av andre hemholdige proteiner. I plasma er bilirubin bundet til albumin. Leveren tar opp bilirubin fra albumin, konjugerer det til glukuronsyre og utskiller konjugatet i gallen. Høye verdier av Bc sees ved lever- og gallevegssykdommer, og ved økt destruksjon av erytrocytter. Hyperbilirubinemien vil være ukonjugert (Bu) ved hemolytisk anemi, ineffektiv erytropoiese (folat- eller vitamin B-12-mangel), polycytemi, indre blødning, neonatal ikterus, Gilberts syndrom og Crigler-Najjars sykdom, og ved svær levercelleskade. Konjugert hyperbilirubinemi (Bc) sees ved levercelleskade, cholestase og ved Dubin-Johnson- og Rotor syndrom.

Direkte og indirekte bilirubin må ikke anses som bilirubin-fraksjoner. Benevningene baserer seg kun på «gruppering» i henhold til egenskapene de har under analysering på laboratoriet.
Grunnet ulik reaksjon av bilirubin-fraksjonene konjugert bilirubin (Bc ), ukonjugert bilirubin (Bu) og delta-bilirubin (Bd) med diazo-metode, skiller man mellom:

  • Direkte bilirubin: Inkluderer Bc, Bd og delvis Bu
  • Indirekte bilirubin: Differanse mellom total bilirubin og direkte bilirubin


Indirekte bilirubin
Beregning av indirekte bilirubin som mål for Bu er kun meningsfylt ved hemolytisk ikterus og hereditære hyperbilirubinemier fordi Bd ikke er til stede. Ved hepatisk ikterus og obstruksjon av gallegangene stiger Bc og Bd proporsjonalt. De to inngår i måling av direkte bilirubin og vil gi falsk for lav Bu.
 
Direkte bilirubin
Under påvirkning av blått lys, f.eks. ved lysbehandling av nyfødte barn, blir ukonjugert bilirubin delvis omdannet til en vannløselig fotoisomer som blir målt med den direkte bilirubin-metoden. Dette kan medføre forhøyede verdier hos friske barn.
 
Et kriterium for rask vurdering av resultatet av invasiv behandling av kolestasen er forløpet av konjugert bilirubin. Konjugert bilirubin har en kort halveringstid og faller betydelig raskere enn total bilirubin. Her må man være obs på at d-bilirubin som kan bli forhøyet i flere uker etter obstruksjon pga. lang halveringstid, inngår i måling av direkte bilirubin, noe som kan tolkes feil som en for høyt konjugert bilirubin.

Begrensninger/interferens

Høye immunglobulin G konsentrasjoner (>28 g/L) kan interferere med bilirubin-metoden og medføre overestimering av total bilirubin. Dette gjelder total bilirubin-konsentrasjoner opp til 100 umol/L hvor avviket kan bli opptil +43%.
Det er ikke påvist signifikant interferens ved total bilirubin konsentrasjon >100 µmol/L.

Analysemetode

Cobas c702 og Cobas c501 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 29.03.2021