Føtale erytrocytter i mors blod (Kleihauers test)

​Føtale erytrocytter i mors blod (Kleihauers test)

Analyseres i Ålesund

Referanseområde

Negativ (< 1 ml føtale erytrocytter fra fosteret).

Indikasjoner

Blødning fra foster til mor gjennom placenta.

Prøvetaking/prøvemateriale

EDTA-blod. Rekvireres ofte ved fosterdød. NB! Prøven må tas før fødsel settes i gang. Det lages 4 tynne blodutstryk (som til diff.telling). Utstryket skal tørke min. 10 min. NB! MÅ fikseres innen 1 time. Fikseres 5 min. i 80 % etanol. Skyll deretter i springvann og tørk.

Tolking

Normalt forekommer det mindre blødninger gjennom placenta fra foster til mor (transplacentære blødninger).  Mors voksne hemoglobin elueres ut av erytrocyttene i det sure miljø man har skapt i prøven ved buffer tilsetning, mens det føtale hemoglobin blir værende i de føtale erytrocyttene. I et godt utstryk teller man både føtale erytrocytter, som er farget røde, og maternelle erytrocytter som er fargeløse eller svakt rosa stiplet. Ved å bestemme hvor mange føtale erytrocytter man finner i forhold til maternelle erytrocytter kan en anslå mengden føtalt blod i moras blod. Dersom det foreligger en transplacentær blødning på 4 ml røde blodlegemer og man antar at en gravid kvinne ved termin har ca. 1800 ml røde blodlegemer, vil man finne ca. 1 føtal celle pr 600 maternelle celler. Testen brukes i vurderinger i forbindelse med dødfødsel. Den kan også ha verdi for å estimere andre tilstander og ev. behov for anti-D-Immunglobulin dosering.

Sist oppdatert 24.02.2021