Karbamazepin

​S-Karbamazepin

s-Tegretol

Analyseres i Molde og Ålesund.

Terapeutisk område

15 – 45 µmol/L (som antiepileptikum).
Toksisk grense  >50 µmol/L

Indikasjoner

Terapikontroll og intoksikasjonsutredning.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum. For vurdering av svar i relasjon til terapeutisk område, bør prøven taes slik at bunn-konsentrasjonen blir målt (rett før neste dose), og i likevektstilstand (se nedenfor).

Tolking

Karbamazepin er «kjemisk beslektet» med tricycliske antidepressiva. Det blir brukt i behandling av visse former for epilepsi, av trigeminusnevralgi, stundom av alkoholabstinens og diverse andre tilstander. Absorpsjon ved peroral tilførsel er langsom og variabel. Vanligvis oppnåes maksimal serumkonsentrasjon 4-8 timer etter inntak. Mellom 70 og 80% av karbamazepin i plasma er proteinbundet. Halveringstiden er 19-54 timer ved akutt medisinering, men bare 5-27 timer ved maksimal enzyminduksjon etter 2-4 ukers behandling. Således tar det 2-4 uker før man oppnår likevektskonsentrasjon ved start av behandlingen, men bare 3-5 dager etter doseendring ved kronisk terapi. Barn og gravide har relativt korte halveringstider. Husk mulighet for interaksjonsproblemer pga. enzyminduksjon! Toksiske effekter er vanlige ved konsentrasjoner over 50 µmol/L, men kan sees ved lavere konsentrasjoner hos pasienter som samtidig får andre antiepileptika, og hos pasienter med lavere grad av proteinbinding. Enkelte tilrår 35 µmol/L som øvre terapigrense hos pasienter på kombinasjonsbehandling. Den kliniske betydning av å kjenne konsentrasjonen av karbamazepin 10,11-epoksyd er ennå ikke avklart. Denne aktive metabolitten kryssreagerer ca. 50% med karbamazepin i vår metode. Tricycliske antidepressiva, klorpromazin og prometazin i terapeutiske konsentrasjoner gir falsk for høye karbamazepinverdier.

Analysemetode

Cobas c702 (Roche Diagnostics). 

Sist oppdatert 14.12.2023