Løselig transferrinreseptor

​S-Løselig transferrinreseptor


Analyseres i Ålesund.

Referanseområde

0,8 – 1,8 mg/L
 
LTFR-indeks (LTFR/LogFerritin):    
≤ 1.5  (ved CRP < 6 mg/L)
≤ 0.8  (ved CRP > 6 mg/L)
 

Indikasjoner

  • Mistanke om jernmangel (spesielt funksjonsjern)
  • Utredning av jernmangel ved normale/Lave ferritin-konsentrasjoner
  • Diagnostikk av jernmangel ved kronisk inflammasjon
  • Differensialdiagnostikk av anemier
  • Tidlig utredning av jernmangel hos risikopasienter


Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum
 

Tolking

Transferrinreseptor (TfR) er et glykoprotein der ca. 80 % er lokalisert på #celleoverflaten til erytropoetiske foreløperceller (ikke på erytrocytter). Reseptorens ekstracellulære del spaltes kontinuerlig fra celleoverflaten. Spalteproduktet kalles løselig transferrinreseptor (LTFR) og kan måles i plasma. Det finnes en korrelasjon mellom mengden av transferrinreseptor i vevet og mengden løselig transferrinreseptor i plasma.
Jernopptak i cellene reguleres gjennom TfR. Når intracellulært jerndepot er oppbrukt (ferritin <15 ug/L), produseres mer TfR på celleoverflaten. Da 80-95 % av TfR-molekylene finnes i erytropoetiske celler, gjenspeiler TfR-konsentrasjonen (og dermed LTFR-konsentrasjonen i plasma) jernbehovet til cellene. Ved jernmangel øker LTFR-konsentrasjonen før det oppstår signifikant reduksjon av hemoglobin-konsentrasjonen. Med LTFR kan funksjonell jernstatus utredes mens ferritin er egnet for å utrede jernlageret. En enda bedre vurdering av jernstatusen kan gjennomføres ved bruk av LTFR-indeksen (LTFR/Log ferritin).
 
I motsetning til ferritin blir LTFR ikke påvirket av akutt fase reaksjonen, leversykdommer eller maligne tumorer. Derfor er det f.eks. mulig å skille mellom anemi av kroniske sykdommer (anemi of chronic disease (ACD)) og jernmangelanemi.
Høye LTFR-konsentrasjoner finnes dessuten ved polycytemi, hemolytisk anemi, talassemi, sfærocytose, sigdcelleanemi, megaloblastær anemi, myelodysplastisk syndrom og vitamin B12-mangel. I tillegg finnes forhøyede konsentrasjoner ved funksjonell jernmangel under graviditet og ved økt erytropoetisk aktivitet under EPO-behandling.

​Ferritin (ug/L)​Trf.met. (%)​sTfR
Jernmangel​

​ACDn/ ​n
​Jernmangel + ACDn/

Analysemetode

Nefelometri, Atellica NEPH 630 (Siemens Healthineers)

Sist oppdatert 25.02.2021