Neuronspesifikk enolase (NSE)

S-Neuronspesifikk enolase (NSE)

Referanseområde
≤16 mg/L

Indikasjoner

Terapi og oppfølgingskontroll av småcellet lungekarsinom og nevroblastom
Prognosemarkør for cerebral hypoksisk skade etter hjertestans
Prøvetaking/prøvemateriale
Serum, hemolysefritt. Sentrifugeres innen 1 time. Vanlig prøveforsendelse.

Tolking

Enolase er ett av 11 enzymer i glykolysen og forekommer i forskjellige dimere former. Gamma-enheten av enzymet kan detekteres i nevroner og endokrine celler (f.eks. i tarm, lunge, thyreoidea, pankreas og hypofyse) samt tumorer dannet i deres vev.
NSE er første valg og brukbar som enestående prognostisk faktor og aktivitetsmarkør ved terapi og oppfølgingskontroll av småcellet lungekarsinom (SCLC). NSE korrelerer bra med tumormengden, antall metastasesteder og respons på behandling. Økede nivåer av NSE er også rapportert i ikke-småcellet lungekarsinom (NSCLC), men den prediktive og prognostiske rollen er fremdeles under diskusjon. Ved NSCLC er den diagnostiske sensitiviteten på kun (7-25%).

Økt NSE-konsentrasjon ved følgende maligne sykdommer:
Småcellet lungekarsinom, nevroblastom, ikke-småcellet lungekarsinom, lymfomer, leukemier, medullært thyreoideakarsinom, nyrekarsinom, nevroendokrine tumorer, mammakarsinom

Økt NSE-konsentrasjon ved følgende benigne sykdommer:
Lungesykdommer og nevralrørsdefekt

NSE kan brukes som prognosemarkør hos koma-pasienter etter hjertestans sammen med etablerte prediktorer som Glasgow coma scale og andre kliniske prediktorer. Forhøyete konsentrasjoner tyder på dårlig prognose. Sammenhengen mellom NSE-konsentrasjon og pasientens prognose varierer betydelig og er avhengig av prøvetakingstidspunkt. I de siste årene ble det publisert ulike cut-off verdier for dårlig prognose som viser til dels stor variasjon. Klare anbefalinger for tidspunkt av måling og cut-off verdier mangler.

OBS: Pga. manglende sensitivitet og spesifisitet er NSE ikke egnet for screening eller primærdiagnostikk av kreftsykdommer.

Analysemetode

ECLIA, Cobas e801 (Roche Diagnostics). 

Sist oppdatert 06.10.2023