Proteinelektroforese

​S-Proteinelektroforese

Analyseres i Ålesund og Molde

Referanseområde

Negativ

Indikasjoner

  • Utredning av dysproteinemier og monoklonale gammopatier
  • Kontroll av pasienter med kjente monoklonale komponenter i serum

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL hemolysefritt serum.

Tolking

Monoklonale immunglobuliner produseres i sammenheng med neoplastisk proliferasjon av én enkel plasmacelle (klon). Isolerte lett- og tungkjeder produseres sjeldent. Derimot ses polyklonale gammopatier ved infeksjoner, malignomer, autoimmunsykdommer og leversykdommer.

Ved monoklonale proliferative sykdommer videreutvikler seg den maligne celleklonen fra B-celler som allerede har gjennomgått isotypisk klasse switch. Et unntak er M. Waldenstrøm som framgår av en lymfoplasmocytoid celle som produserer IgM-antistoff.

Monoklonale gammopatier klassifiseres etter antistoffklassene IgA, IgG, IgM, IgD eller IgE alt etter hvilken "tung kjede" som inngår i molekylet. Videre kan det klassifiseres som type lamda eller type kappa etter hvilken type "lett kjede" som inngår i samme molekyl.

I serumproteinelektroforesen framkommer M-proteiner som et skarpt avgrenset bånd i γ- og β-fraksjonen. Andre diagnostiske funn ved monoklonal gammopati kan være påvisning av Bence-Jones protein i urin, hypogammaglobulinemi, økt β2-mikroglobulin, hyperkalsemi, økt senkningsreaksjon og nefrotisk proteinuri.

Kapillærelektroforese har stort sett erstattet den klassiske proteinelektroforesen som baserer seg på celluloseacetat eller agarose. Den brukes både for screening og kvantitering og oppfølging av monoklonale komponenter. Ved hjelp av mengde total protein kan konsentrasjonen til M-proteinet beregnes.

Det anbefales å samtidig bestille frie lette kjeder i serum fordi små M-gradienter kan skjule seg ved kapillærelektroforese. Måling av frie lette kjeder i serum er nyttig ved oppfølging og for å detektere residiv etter benmargstransplantasjon. Frie lette kjeder ses først og fremst ved lettkjedesykdom, AL-amyloidose og ikke-sekretorisk myelom.

Mistanke om monoklonal gammopati i elektroforesen bekreftes med immuntyping. Ved hjelp av immuntyping er det mulig å skille mellom mono- bi- og oligoklonale gammopatier.

Andre diagnostiske verktøy er kvantitativ måling av immunglobulin-klassene for deteksjon av mangel på antistoff og kvantitering av frie lette kjeder i urin ved bruk av urinproteinelektroforese og immunfiksering (se analysen frie lette kjeder i serum).

Analysemetode

Kapillærelektroforese (Capillarys 3, Sebia)

Sist oppdatert 20.02.2024