Fibrose-4 score

​S-FIB-4 (Fibrose-4 score)

Referanseområde

Diagnostisk beslutningsgrense for å utelukke avansert leverfibrose: <1,3

​Indikasjoner

Ikke-invasiv vurdering av risiko for utvikling av leverfibrose ved hhv. NAFLD, fettlever, metabolsk syndrom, overvekt eller høyt alkoholinntak.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum og EDTA-blod

Tolking

Ikke-alkoholisk fettleversykdom (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD) er den hyppigste kroniske leversykdommen og har spesiell høy forekomst ved type 2-diabetes. I 90% av tilfellene opptrer utvikling og progresjon sammen med tilstedeværelse av metabolsk syndrom. På grunn av hoved-risikofaktorene er prevalensen blant voksne i industrilandene på ca. 25%. NAFLD har en god langtidsprognose. Progresjon av sykdommen som hhv. levercirrhose og ikke-alkoholisk steatohepatitt, forsterkes av hoved-risikofaktorene (komponenter av metabolsk syndrom). Den viktigste prediktoren av mortaliteten ved NAFLD er graden av leverfibrose.

FIB-4 score er en vel etablert score for serologisk identifisering av avansert leverfibrose. Scoren bør kun brukes hos pasienter med økt risiko for kronisk leversykdom. Den beregnes ved hjelp av alder, ASAT, ALAT og antall trombocytter etter følgende formel:

FIB-4 = (Alder [år] x ASAT [U/L]) / (Trombocytter [10^9/L] x √ALAT [U/L])​

Scoren er validert kun i aldersgruppen 35-65 år. Hos pasienter <35 år eller >65 år må FIB-4 score tolkes med forsiktighet. Ved FIB-4 score <1,3 kan avansert leverfibrose utelukkes med høy sannsynlighet. Pasientene kan følges opp i primærhelsetjenesten, ev. endre livsstil og kontrolleres etter 1-3 år. En FIB-4 score ≥1,3 tyder på en økt risiko for progressiv leverfibrose og videre undersøkelse bør vurderes.

Metode

ASAT/ALAT: Fotometrisk metode Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics)
Trombocytter: Impedans/optisk metode (Sysmex)
Sist oppdatert 06.06.2023