Troponin T

​P/S-Troponin T


Referanseområde

≤ 14 ng/L (99. percentilen)
 
Analysen ”flagges” ved verdi > 14 ng/L. OBS: Referanseintervallet er ikke validert for barn.

Indikasjoner

Påvisning og utredning av hjerteinfarkt.

Prøvetaking/prøvemateriale

Serum eller Li-Heparin plasma.

Tolking

Troponin T er en del av troponinkomplekset som finnes i muskelceller på liknende måte som Troponin I. Troponin T er meget spesifikk for hjertemuskel og finnes dels i cytosolet, dels fast bundet til troponinkomplekset. Troponin T i tverrstripet muskulatur skiller seg immunologisk fra den i hjertemuskulatur. Ved skade kommer først det frie Troponin T, deretter det kompleksbundne Troponin T ut i blodet. Troponin T er derfor en god markør på hjertemuskelskade, i tidlig fase omtrent like god som CK-MBmasse, senere like varig som LD-isoenzym, men mer spesifikk. Ved AMI kan økning i Troponin T påvises 3 timer etter symptomdebut. Verdiene stiger deretter til et maksimum 15 til 24 timer etter debut og faller til det normale i løpet av de neste ett til 7 døgn, avhengig av størrelsen på infarktet. Ved store infarkt kan verdiene holde seg forhøyet i opptil tre uker.
Troponin T kan også være forhøyet ved nyresvikt, spesielt hos dialysepasienter, og ved skjelettmuskel-sykdom. Dette skyldes trolig affeksjon av hjertemuskelvevet (se også Troponin I).
 

Diagnose av hjerteinfarkt:

Nasjonal anbefaling  av Norsk Cardiologisk Selskap og Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi for tolkning av troponin resultater ved diagnostikk av akutt hjerteinfarkt (Juni 2013)

For å stille diagnosen akutt hjerteinfarkt skal følgende forutsetninger være til stede: 

 • Det skal foreligge et relevant klinisk bilde eller bildediagnostiske funn:
  - Symptomer forenlig med koronar iskemi
  - Nye signifikante ST-segment/T-bølge forandringer eller nytt venstre grenblokk
  - Utvikling av nye patologiske Q-bølger i EKG.
  - Bildefremstilling av nytt tap av viabelt myokard eller nytilkommet patologisk regional veggbevegelse
  - Påvisning av intrakoronar trombe 
 • Det skal påvises minst ett troponinresultat med en verdi høyere enn 99 persentilen for metoden (Troponin T >14 ng/L)
 • Det skal foreligge signifikante endringer i troponin konsentrasjoner definert som:
  - Dersom initial troponin konsentrasjon er under eller lik 99 persentilen skal det foreligge minst 50% endring mellom det første og senere analyseresultater.
  - Dersom initial troponinkonsentrasjon ligger høyere enn 99 percentilen, kan en endring mellom det første og senere analyseresultater på minst 20% være forenelig med akutt hjerteinfarkt (forutsatt at lokal troponin metode har ≤ 10% analytisk variasjon (CV) ved 99 persentilen).
 • Troponin konsentrasjonen bør måles ved innkomst og 3-6 timer senere. Minimum observasjonstid i sykehus bør være 6 timer og ved uklare funn kan det være behov for lengre observasjon og ytterligere målinger.
 • For prosedyrerelaterte hjerteinfarkt i tilknytning til PCI eller bypass kirurgi gjelder spesielle grenser for troponinstigning, hhv 5x og 10x over 99 persentilen, se (1) for nærmere informasjon. 

Lit: (1) Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Simoons ML, Chaitman BR, White HD, et al. Third universal definition of myocardial infarction. Eur Heart J. 2012;33(20):2551-67.

Analysemetode

ECLIA, Cobas e601 og e801 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 01.03.2021