Valproat

​S-Valproat


Analyseres i Molde og Ålesund.

Terapeutisk område

300 - 700 umol/L.

Indikasjoner

Terapikontroll og intoksikasjonsutredning.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum. For vurdering av svar i relasjon til terapeutisk område, bør prøven tas slik at bunn-konsentrasjonen blir målt (rett før neste dose), og i likevektstilstand (se nedenfor).

Tolking

Valproat er en forgrenet fettsyre med antiepileptisk effekt, og brukes i behandling av visse former for epilepsi. Absorpsjon ved peroral tilførsel er relativ rask (preparatavhengig) og fullstendig, med maksimal serumkonsentrasjon 1-4 timer etter inntak av mikstur. Mellom 75 og 95% av valproat i plasma er proteinbundet. Binding av valproat til serumproteiner viser metningstendens i terapeutisk område, slik at prosent fritt valproat øker med økende totalkonsentrasjon. Halveringstiden hos voksne er 8-20 timer ved monoterapi, 6-12 timer ved kombinasjonsbehandling. Barn har noe lavere halveringstider. Husk mulighet for interaksjonsproblemer pga. enzymhemning! Det tar 1-4 døgn før man oppnår likevektskonsentrasjon ved start av behandlingen (monoterapi). Den antiepileptiske effekt er ikke særlig godt korrelert til serumkonsentrasjon. De fleste pasienter trenger en bunnkonsentrasjon over ca. 300 umol/L for å oppnå antiepileptisk effekt. Relasjonen mellom toksiske effekter og serumkonsentrasjon er ikke åpenbar. Alvorlige bivirkninger er mulig assosiert med konsentrasjoner over ca. 700 umol/L, men fatale, hepatotoksiske reaksjoner er sett hos pasienter med konsentrasjoner i Terapeutisk område: Hepatotoksisiteten synes å være mer uttalt ved kombinasjonsbehandling.

Analysemetode

Fotometri, Cobas c702 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 28.05.2024