Vancomycin

​S-Vancomycin

Terapeutisk område

Bunnkonsentrasjon: 15 - 20 mg/L

Toppkonsentrasjon: 20 - 40 mg/L (1 timer etter avsluttet infusjon)

Indikasjoner

Kontroll av medikasjon.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum. Prøve til måling av toppkonsentrasjon tas 1 time etter avsluttet infusjon.

Tolking

Vankomycin er et tricyklisk antibiotikum og tilhører glycopeptid-familien. Vankomycin gis ved påvist infeksjon med grampositive bakterier hvor det er resistens mot andre antibiotika (stafylokokker og enterokokker). Metabolisering av vankomycin er ikke kjent, over 90% av vankomycin-mengden blir eliminert uendret renalt. Ved parenteral dosering er halveringstiden hos pasienter med normal nyrefunksjon 4-10 timer, hos barn 2-3 timer. Hos pasienter med nyresvikt kan konsentrasjonen stige til toksiske konsentrasjoner. Toksisk konsentrasjon er ikke sikkert fastlagt. Vanligvis ansees konsentrasjoner >40 mg/L som toksiske. Vankomycin-konsentrasjonen bestemmes som regel som minimum konsentrasjon (0-prøve) umiddelbart før neste dosering. Vankomycin virker oto- og nefrotoksisk og bør kontrolleres særlig hos pasienter med redusert nyrefunksjon.

Analysemetode

Fotometri, Cobas c702, c501 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 29.04.2024