BIOPOSTEN

Analysering av procalcitonin

Analysering av procalcitonin utføres ved medisinsk biokjemi på alle fire sykehusene i Helse Møre og Romsdal på inneliggende pasienter.

avdeling for medisinsk biokjemi.
Publisert 28.02.2020

​Procalcitonin er et peptid som produseres ved systemiske bakterielle infeksjoner. Biomarkøren brukes derfor innen sepsisdiagnostikk hos kritisk syke pasienter og for å avslutte intravenøs antibiotikaterapi hos pasienter med blant annet nedre luftveisinfeksjoner. Avdeling for medisinsk biokjemi tilbyr analysering av procalcitonin på alle fire sykehus.

I de siste årene har det blitt diskutert om analysering av procalcitonin også kan ha nytteverdi i primærhelsetjenesten hos pasienter med samfunnservervet pneumoni hvor det er vanskelig å skille mellom bakteriell og viral årsak til infeksjon. Nyere studier viser at det per i dag ikke er evidens for diagnostisk nytteverdi ved bruk av procalcitonin i primærhelsetjenesten eller hos polikliniske pasienter, verken for å stille diagnosen eller for å starte/avslutte antibiotikaterapi hos pasienter med spørsmål om bakteriell infeksjon.

Nytteverdien av å diskriminere mellom bakteriell infeksjon og annen årsak til forhøyede inflammasjonsprøver er begrenset og frarådes i de fleste tilfellene.

Med bakgrunn i dette, samt høye analysekostnader, analyserer Avdeling for medisinsk biokjemi i Helse Møre og Romsdal procalcitonin kun hos innlagte pasienter.