Akutt psykisk helse Ålesund

Vi tek imot pasientar som treng utgreiing og behandling av psykiske lidingar og rusproblem, og som treng døgnopphald. Vi tilbyr i hovudsak tenester til innbygjarar i Sunnmørskommunane. Hovudoppgåva vår er å ta hand om pasientane som kjem inn, og raskt vurdere situasjonen dei er i. Vi har plikt til å gi strakshjelp. Det vil sei at nesten alle pasientar som vert lagde inn i psykiatrisk avdeling, kjem innom oss før dei eventuelt blir overflytta til andre seksjonar.

Dette er ein av dei fem sjukehusseksjonane i avdeling for sjukehuspsykiatri Sunnmøre.

Utgreiing og behandling

Seksjonen si hovudoppgåve er å ta hand om pasienten, og raskt vurdere situasjonen ho/han er i. Ein spesialist i psykiatri gjer ei diagnostisk vurdering og bestemmer behandlingsplanen i samarbeid med pasienten, andre behandlarar og miljøpersonell, og eventuelt innsøkjande instans. Mottaksseksjonen har ein seksjonsleiar, to teamleiarar, ein overlege, ein assistentlege, ein turnuslge, miljøpersonell og andre behandlarar.

Diagnosar

Vi handterer psykiske lidingar som til dømes:

  • angstlidingar
  • stemningslidingar
  • psykosar
  • personlegdomsforstyrringar
  • posttraumatiske stresslidingar
  • spiseforstyrringar
  • rusproblem
  • speleavhengigheit
  • krisereaksjonar
  • tilpassingsforstyrringar

Kontakt

Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF
v/Akutt psykisk helse Ålesund
Postboks 1600
6026 ÅLESUND

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Mottakseksjonen finn du i 1. etasje, inngang A i psykiatribygget. Dette bygget ligg vest for hovudsjukehuset.
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Praktisk informasjon

​Måndag-fredag kl. 18.00-20.00

Laurdag og søndag kl 14.00-15.00 og 18.00-20.00

​Ålesund sjukehus er røykfritt, men mottaksseksjonen har eige røykerom for pasientar.