Ny nasjonal rettleiar - psykisk helsearbeid barn og unge

– Denne kan hjelpe oss til å sikre koordinerte tenester rundt barn og ungdom, i tråd med målsettinga for Barn og unges helseteneste, seier prosjektkoordinator Barn og unges helseteneste i Møre og Romsdal, Toril Kvisvik.

Publisert 14.11.2023
En kvinne med blondt hår
Toril Kvisvik.

Formålet med rettleiaren er å bidra til at kommunar ivaretek barn og unge mellom 0-25 år med psykiske plager, og familiane deira, ved at kommunar:

  • støtter opp om dei arenaene som barn og unge og familien deira er på slik at dei verkar helsefremjande og førebyggjande
  • planlegg og utviklar psykisk helsetilbod
  • tilbyr lågterskeltilbod og heilskapleg oppfølging tilpassa behova
  • samarbeider med psykisk helsevern for barn og unge

Ny rettleiar og opptak av lanseringsseminaret for psykisk helsearbeid barn og unge finn du her (Helsedirektoratet)