DPS Volda - Ambulant seksjon

Seksjonen har tre team: AHT - Akutt heimebehandlingsteam ACT - Aktivt oppsøkjande behandlingsteam AAT - Ambulant allmenn team

AHT - Akutt heimebehandlingsteam

AHT tilbyr heimebehandling som alternativ til mennesker som opplev akutt psykisk krise og som er på veg til akuttinnlegging ved psykiatrisk avdeling. Tenesta er for mennesker over 18 år som er busett på Søre Sunnmøre (Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Volda, Ørsta, Vanylven). 
AHT:
- Tilbyr: Akuttpsykiatriske vurderingar, kartlegging av behov og kortvarig
        heimebehandling.
- Førebygger utvikling av alvorleg psykisk krise
- Hindrar unødige innleggingar i sjukehus
- Gir råd og rettleiing i akutte psykiske krisesituasjonar
Målgruppe:
- psykose, alvorlege stemningslidingar og suicidalitet.
Om tilbodet:
- Har som hovudoppgåve å gi rask helsehjelp for ei tidsavgrensa periode i
        akuttfasa av eit sjukdomsforløp eller akutt oppstått krisetilstand.
- Tilbodet i AHT er frivillig og basert på samtykke frå pasienten.
- Ein må ha tilvising frå fastlege eller legevakt for å kome i kontakt med oss.
Tilvisinga må vere munnleg pr. telefon.
Opningstider:
Mandag - fredag: kl 08.00-22.00
Laurdag og søndag: kl 12.00-19.30
 

ACT – Assertive Community Treatment

ACT er eit aktivt oppsøkjande behandlingsteam som tilbyr behandling/rehabilitering for mennesker mellom 18-65 år med alvorlig psykisk liding, hovudsakleg schizofreni eller bipolar affektiv liding. I tillegg har ofte personane tilleggsproblematikk. I hovudsak kan vi tilrettelegge alle basistenestar.
Tilvising:
Pasientane må tilvisast frå fastlege eller spesialist. ACT behandling er frivillig og kommunene gjer vedtak på kven dei vil prioritere til å motta denne behandlinga. 
Opningstider:
Mandag til fredag frå kl.08.00 til kl.15.30

AAT – Ambulant allmennteam

AAT tilbyr heimebehandling ofte i samarbeid med lege og kommunehelsetenesta. Vi tilbyr målretta individuell behandling, kartlegging, medisinvurdering og rettleiing. Tenesta er frivillig. 
Målgruppe: 
Pasientar som ikkje kjem seg til poliklinisk behandling. Pasientar som treng meir oppfølging enn det kommuna kan tilby.
Tilvising frå fastlege: 
Sendast elektronisk til inntaksteam Volda – Henvisning Psykisk helsevern voksne – Psykiatrisk avdeling, eller pr. post til:
Helse Møre og Romsdal HF
DPS Volda Psykiatrisk poliklinikk
Postboks 113
6101 Volda
Opningstid:
Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30
Eigenandel:
Pasientar som får ambulant behandling, må betale ein eigenandel som svarar til polikliniske satsar. Eigenandelen blir rekna inn i grunnlaget for frikort.

Kontakt

Telefon:

 • Måndag 09:00 - 15:30
 • Tysdag 09:00 - 15:30
 • Onsdag 09:00 - 15:30
 • Torsdag 09:00 - 15:30
 • Fredag 09:00 - 15:30
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF
DPS Volda - Ambulant seksjon
Postboks 1600
6026 Ålesund

Slik finn du fram

DPS Volda - Ambulant seksjon

Hamnegata 20
6100 Volda
Åpningstider
 • I dag STENGT
 • Måndag 08:00 - 15:30
 • Tysdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT