DPS døgnseksjonen Molde

DPS døgnseksjonen Molde har 18 døgnplassar og gir utgreiing, behandling og rehabilitering innanfor eit breitt spekter av psykiske lidingar. Spesielt blir det fokusert på miljøterapi og fysisk aktivitet i tillegg til ulike individuelle og gruppebaserte tilnærmingsmåtar.

Helse Møre og Romsdal HF, har i alt fem distriktspsykiatriske sentra (DPS) der eitt ligg i Molde. DPS Molde ligg i Knausensenteret om lag 2 km aust for sentrum og består av to seksjonar, ein DPS allmennpsykiatrisk poliklinikk og eit DPS døgntilbod som samarbeider nært. DPS Molde har primært tenester til innbyggjarar i kommunane Sandøy, Misund, Aukra, Vestnes, Rauma, Molde, Fræna, Eide, Gjemnes, Nesset og Sunndal.

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Nøisomhedsveien 12
6416 Molde
En bygning med biler parkert foran

Knausensenteret

Nøisomhedvegen 12

6416 Molde