Anestesi Kristiansund

Vi tilbyr tenester knytt til mellom anna bedøving av pasientar som skal til operasjonar og undersøkingar.

Pasientar som skal inn til operasjon er ofte opptekne av kva slags bedøving som trengst for å gjennomføre inngrepet. Mange har også spørsmål til anestesipersonellet. Dersom nokon ønskjer det, eller ved behov får ein  tilsyn av anestesilege og/eller anestesisjukepleiar før operasjonen. Det er viktig for oss at du som pasient, gjer så godt du kan, når du fyller ut skjemaet «Pasientens spørreskjema Anestesi». Dette gir oss eit godt utgangspunkt for val av anestesimetode, vurdering av tilstanden din og dine eigne ønskje.

Dersom du skal ti operasjon kan du få time ved anestesipoliklinikken om du ønskjer det, eller anestesilegen kan snakke med deg før operasjonen. Der vil det bli bestemt kva bedøving du kan få under operasjonen, og du vil få svar på spørsmål som du har.

Følgje inn i operasjonsavdelinga

Som hovudregel kan ein ikkje følgje pasientar inn i operasjonsavdelinga. Grunnen er strenge krav til ferdsel, hygiene og uniformsreglement i ei slik avdeling.
Foreldre til barn kan følgje barnet inn på operasjonsstova og vere tilstades til barnet har fått bedøving. Pasientar som skal til planlagt keisarsnitt (elektiv sectio) kan, etter avtale med gynekolog/jordmor, ha ein vaksen person med seg under forløysinga av barnet. Det er under alle forhold foto- og filmeforbod i operasjonsavdelinga.

Kontakt

Postadresse

Anestesi Kristiansund Kristiansund sjukehus Herman Døhlens vei 1 6508 KRISTIANSUND

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Anestesipoliklinikken ligg på plan 0.
Når du kjem inn hovudinngangen, gå/ta heisen ein etasje ned og gå til mottakinga.
Hovudinngangen ved Kristiansund sjukehus

Kristiansund sjukehus

Herman Døhlens vei 1

6508 Kristiansund