Behandling, Eit fylkesdekkande tilbod

Fleirfamiliegruppe i psykisk helsevern for barn og unge

Strevar du eller ein i familien din med ein spiseforstyrring? Fleirfamilieterapi er eit fylkesdekkande behandlingstilbod for familiar med ungdom med spiseforstyrring, og som framleis bur heime.
Illustrasjonsbilde måltid. Colourbox.com

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Familiane samlast 9 heile dagar i løpet av ca ein firemånedersperiode. Den første samlinga varer i 3 dagar, deretter er det to-dagerssamlingar med nokre veker imellom. 

6 - 8 familiar deltek i kvar flerfamiliegruppe. 

Tilvising og vurdering

Alle familiar som strevar med spiseforstyrring og får behandling for det i BUP Helse Møre og Romsdal vil så langt det er mogleg få tilbod om fleirfamilieterapi. Det er eit fylkesdekkande tilbod med fysisk oppmøte ved BUP Molde. Fleirfamiliegruppen blir sett på som ein del av den ordinære behandlinga. 

Behandlaren din i poliklinikken vil gi deg informasjon om tilbodet og kan svare på spørsmål du har. Han/ho vil melde deg som interessert / sende tilvising til gruppeleiarane. 

Behandlar ved BUP vil framleis vere behandlingsansvarleg for deg.

Før

Foreldre søker ofte om opplæringspengar for desse dagane, og behandlinga tel også som gyldig fråver av helsemessige årsaker på vidaregåande skule. 

Det er viktig for gruppa at familien så langt det lèt seg gjere forpliktar seg til å delta på alle samlingane. 

For familiar som er interesserte, men usikre på om dette er aktuelt for dykk, kan de få meir informasjon av behandlar ved poliklinikken. Vi kan òg kontaktast på telefon direkte, eller delta i ein samtale på poliklinikken for meir informasjon og avklaring. 

Du kan nå oss på telefon:

  • 70 16 72 00  (BUP poliklinikk Ålesund v/ gruppeleiar Annette Rust) 
  • 71 21 73 60  (BUP poliklinikk Molde v/ gruppeleiar Kristin Silseth) 

Under

Kvifor ei gruppe med fleire familiar saman? 

Familiar med ungdom med spiseforstyrring opplev ofte å stå åleine i ein vanskeleg situasjon. Ei spiseforstyrring er ein skremmande sjukdom, og både familie og den unge sjølv kan bli handlingslamma og redde for å gjere noko som forverrar situasjonen. Dette gjer at det er lett å mista trua på eigen kompetanse som foreldre.  
 
Flerfamilietilbudet består først og fremst av eit program som er basert på den kunnskapen vi har om korleis spiseforstyrrelser påverkar ikkje berre ungdommane, men heile den konteksten dei lever i.  
 
Eit anna viktig mål med fleirfamilieterapi er å støtte dykk som familie til igjen å stole på og vidareutvikle tryggheita på dykk sjølv. Når familiar kjem saman blir det mogleg å utveksle erfaringar, drøfte felles problemstillingar, diskutere handlingsalternativ og korleis ein kan forstå kva ei spiseforstyrring gjer både med enkeltpersonar og familiar. For dei fleste vil det vere ei god støtte å treffe andre familiar med liknande erfaringar, både i forhold til å kjenne igjen situasjonar, bekrefte opplevinga og støtte kvarandre og styrke kvarandre i kampen mot sjukdommen. I tillegg er sjølvsagt fagpersonane som deltar òg ein ressurs i dette arbeidet. 
 

Oppstart

Vi inviterer først til felles informasjonsmøte torsdag 4. januar 2024, dette er for alle i familien. Hit kjem ein familie som sjølv har deltatt på fleirfamiliegruppe og vil dele erfaringane sine. 
 

Tidspunkt for kommande gruppesamlingar: 


Introkveld:     4. januar 

1.samling: tirsdag 9.-, onsdag 10.- og torsdag 11. januar

2.samling: onsdag 31. januar og torsdag 1. februar

3. Samling: onsdag 28. februar og torsdag 29. februar 

4.samling: tirsdag 2. april og onsdag 3. april 

Oppfølgingsdag:  oktober 2024 

 

Alle samlingane er frå 09.00-15.30  

Oppfølgingsdag juni 2024

 Etter

5-6 månader etter 4. samling blir dykk invitert tilbake for ei siste samling. 

Familiar som har delteke i fleirfamiliegrupper har gitt tilbakemelding om at terapiforma har hjulpet dei til å samarbeide betre og stole meir på seg sjølv når det gjeld sjukdommen. 


Ver merksam

Kva om barnet eller ungdommen med den psykiske lidinga - eller søskena deira -  ikkje vil vera med?

Mange ungdommar som slit er skeptiske til å delta i behandling. Dette kan vere ein konsekvens av sjukdommen. Denne skepsisen pleier å gå over etter første samling. Det er viktig at søsken blir ein del av prosessen når familien skal gjere endringar. Søsken får som regel ei eiga søskengruppe der dei kan snakka om det dei er opptatt av.


Kontakt

Knausensenteret BUP poliklinikk Molde

Kontakt BUP poliklinikk Molde

OppmøtestadEn bygning med biler parkert foran

Knausensenteret

Nøisomhedvegen 12

6416 Molde

Praktisk informasjon

Må du avbestille eller endre time, så ber vi deg ta kontakt med vår ekspedisjon. Det er viktig at ringer så snart som råd og seinast innan 24 timar før avtalt time. Unytta timar som ikkje blir varsla vil bli fakturt. Ekspedisjonstida er frå måndag til fredag, kl 08.00 – 15.30.

​​​​​Forløpskoordinator skal informere, rettleie og gi råd om pakkeforløp før pasientforløpet er starta og fagperson er tildelt. Pasient, pårørande, fastlegar og andre aktuelle i kommunehelsetenesta kan ta direkte kontakt med koordinator for informasjon.

Tlf: 701 67200

Telefontid måndag til fredag frå kl 8.00-11.30 og 12.00-1600

 

Kva er eit pakkeforløp? Les meir på helsenorge.no

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på sjukehuset. Sjå etter HMNGuest på mobil eller datamaskin.

 

Gjestenettet HMNGuest er opent tilgjengeleg, uten bruk av passord.

 

 

 

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Kantina​

Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

Du finn oss​ ved hovudinngangen på Knausen. Velkomen!

Opningstider:

  • Måndag - fredag: 11.00 - 14.00
  • Laurdag og søndag: stengt

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.