Behandling

Fysioterapi ved langvarige smerter

Ved smertepoliklinikken jobbar legar, sjukepleiarar, fysioterapeutar og psykologar. Alle fagpersonane jobbar saman i team, og du får ei tverrfagleg tilnærming, der fleire forhold kjem i fokus og blir drøfta av teamet.

Tilvising og vurdering

Fastlegen kan tilvise deg til ein smertepoliklinikk etter at du først har vore gjennom alle aktuelle tiltak som var tilgjengeleg i primærhelsetenesta.

Prioriteringsrettleiaren - smertetilstandar frå Helsedirektoratet

PERSONALIA PASIENT
• Navn, personnummer
• Adresse
• Telefonnummer 

KONTAKTOPPLYSNINGER HENVISER
• Fastlege, legesenter
• Adresse, telefonnummer (gjerne direkte nr.) 


1. Henvisningsårsak
• Kva blir ønskt av oss, kva for ein utgreiing?
• Kva for ein poliklinikk blir pasienten tilvist til? 

2. Kva for ein utgreiing / behandling er gjennomført, og kva effekt hadde han??

 • Tidlegare diagnosar? Noverande diagnostikk
 • Er pasienten greidd ut av andre (fysioterapeut, psykolog, psykisk helsevern) skal epikrise vedleggjast.
 • Noverande behandlingstilbod?
 • Har pasienten krav på, og er det starta arbeid med individuell plan? (vedlegg) 

3. Skildring av pasient, sjukdomshistorie, tilstand og dagleg funksjonsnivå.

 • Vekt, høgd, (BMI)
 • Kva symptom har pasienten, varigheit og utløysande årsaker?
 • Blir medikament nytta? Kva for nokre, og kva for ein dose?
 • Bruk av rusmiddel (alkohol, medisinar, narkotiske stoff)?
 • Er det gjort ei vurdering av blodprøver, er prøvene innanfor referanseområdet? 

 4. Korleis er arbeidsstatusen til pasienten?

• Kort om utdanning og tidlegare arbeidserfaring.

• Har pasienten jobb, i så fall kva for ein jobb og kor stor stillingsdel?

• Får pasienten inntektssikring via NAV pga helseplager, i så fall kva yting og prosentdel (sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller uførepensjon)?

• Korleis er pasienten sin eigen motivasjon i forhold til å komma seg tilbake i/auka arbeidskapasitet?  

5. Korleis er pasientens heime-, familie-, sosiale-forhold?

• Barn, sambuar/ ektefelle?

• Kven bur pasienten saman med?

• Har pasienten nokon pågåande belastningar som kan relaterast til anna enn det aktuelle? 

6. Dersom pasienten er framandspråkleg må det i tillegg opplysast:

• Nasjonalitet

• Språk

• Kjønn

• Behov for tolk    

Før

Viss du blir beden om å ta blodprøver i samband med utgreiing, får du utlevert rekvisisjon og kan ta blodprøve på fastlegekontoret på førehand. Merk deg om det står at du må faste, eller ta prøvene til bestemt klokkeslett.

Pasientane våre blir spurde om å svare på spørjeskjema i samband med utgreiinga. Dette er til hjelp for oss, for å finna ut mest mogleg om tilstanden din. Dersom du har vorte spurt om å delta i forsking hos oss, spør vi også om å få anonymisera dei opplysningane du gir i spørjeskjemaet for å sjå på dei i gruppesamanhengar.

Under

Du kjem til samtale og undersøking hos fysioterapeut. Du vil få ei individuell vurdering og oppfølging som kan gå over 6-12 månader. I denne perioden vil det også vera eit fokus på eigenaktivitet, eigentrening og eiga meistring.

Etter

Oppfølgingen av deg som er greidd ut ved smertepoliklinikken varierer ut frå behovet ditt og tilgang på behandlingstilbod i heimkommunen.

Oppfølginga kan føregå på smertepoliklinikken, eller han kan foreslåast i nært samarbeid med primærhelsetenesta. Enkelte pasientar har heller ikkje behov for behandling, og kan følgjast vidare av fastlegen.

Kontakt

Ålesund sjukehus Smertepoliklinikk Ålesund

Kontakt Smertepoliklinikk Ålesund

Oppmøtestad

Vi held til i høgblokka, 1. etasje. Til høgre for resepsjonen i hovudvestibylen ved inngang sør.

Adresse

Åpningstider
 • I dag STENGT
 • Måndag 08:00 - 15:30
 • Tysdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Transport

Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet, sjå kart under. 

 • Merk at du alltid må registrere bilnummeret på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
 • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
 • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
 • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ ​

Endra parkeringsområde og stengd inngang nord (poliklinikkinngangen) 

20. november 2023 stengde vi Inngang nord (poliklinikkinngangen) og la om parkeringsområda ved Ålesund sjukehus i samband med ombygging. Under får du oversikt over dei nye parkeringsområda og korleis du lettast kjem til hovudinngangen.  

Kart
Stengd inngang er markert med raudt kryss. 

Markerte område på bildet

 • Grøn markering: Parkering for pasientar/besøkande
 • Gul markering: HC-parkering
 • Raud markering: Parkering for blodgivarar
 • Blå markering: Parkering for besøkande med spesialbevis
 1. Hovudinngang
  Merk av- og påstiging "kyss og køyr sone" utanfor barne- og ungdomsavdelinga
 2. Administrasjonsbygget
 3. Akuttmottaket
 4. Alderspsykiatrisk døgn
 5. Alderspsykiatrisk poliklinikk
 6. Apotek
 7. Audiopedagogen
 8. Barne- og ungdomsavdelinga
 9. BUP
 10. Dagkirurgi Aust
 11. Habiliteringsbygget
 12. Kreftavdelinga
 13. Psykisk helsevern døgn
 14. Psykisk helsevern poliklinikk
 15. UPA
 16. Åse hotell
 17. Åsebøen 1
 18. Åsebøen 5

Besøkande ved habiliteringsbygget, pårørande til barn ved audiopedagogen og barne- og ungdomsavdelinga kan få spesialbevis ved å ta kontakt med avdelingane.  

 

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Praktisk informasjon

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Kantina​

Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

Du finn oss​ i 1. etasje. Velkomen!

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengt

Kios​k

I tillegg har vi kiosk i hovedvestibylen ved sjukehuset. 

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 07.00 - 20.00
 • Laurdag og søndag: 12.00 - 18.00
 • Raude dagar: 10.00 - 18.00

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.