Pasientkurs

Autismespektervanskar - føresette og fapersonar - Ålesund

Fagdag for føresette og fagpersonar, eventuelt nye fagmiljø rundt born som nyleg har fått diagnosen

Tid og stad

Når

Årleg kurs/fagdag

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Kontakt Habilitering barn og ungdom Ålesund for påmelding til kurset.

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at foreldre/foresatte og skole- og barnehageansatte skal få auat kunnskap om kva autismespektersyndrom er og korleis ein kan møte barn og unge med autismespektersyndrom både i heimen og i skole- og barnehagekvardagen. Vi ynskjer å skape økt forståing og meistring i rolla som forelder/føresett og fagperson. 

Vi oppmodar begge foreldre til å delta på opplæringa. Andre nærpersonar til bornet som besteforeldre eller andre slektninger/avlastningsfamilier/øvrig hjelpeapparat kan også delta på tilbodet.

Innhald

  • Generell informasjon om autisme
  • Kva kjenneteikner barn med autismespektervanskar?
  • Vanlige problemområder
  • Korleis kan vi forstå barnets vanskar?
  • Kva er viktig for å støtte barn med autismespektervanskar?
  • Fokus på tiltak og hjelpemidler som kan prøvast ut i praksis (skole/barnehage og hjemme)
  • Rettar for familien

Praktiske opplysningar

Påmelding
Ta kontakt med Habilitering for barn og unge i Ålesund (HABU) for informasjon om påmelding. Kvart miljø rundt barnet sender felles påmelding med liste over e-postadressar til deltakarane. Kurset er for pårørande/fagpersonar rundt barn/pasienter som er henvist og diagnostisert ved HABU.

Påmelding er bindende. Avmelding må skje så snart som mogleg, og seinast 24 timer før kursstart.

Rettar og eigenandel

Fagdagen er gratis.

Det kan søkjast om opplæringspengar for deg som er yrkesaktiv og som har omsorg for et longvarig sjukt eller funksjonshemma barn. Opplæringspengar bereknast på same måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråvær frå arbeid for å vere med under opplæringa.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Kontakt

Relevante behandlingar