Pasientkurs

Rus - dagbehandling, gruppeterapi og fysisk trening - Molde

For pasientar som er over 18 år og som held på å arbeide seg ut av eit rusproblem (open gruppe)

Tid og stad

Når

Kontinuerlig tilbud over 12 uker, mandager, tirsdager og torsdager

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Tilvising skal sendast elektronisk til næraste vurderingsinstans.

Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising. 

Du som er i døgnbehandling kan tilvisast direkte frå avdelinga du er på.

Kvifor delta på gruppetilbod

Målet vårt er at du skal kunne mestre eiga liv uten avhengigheit av rusmidlar.

Innhald

Behandlinga består av gruppeterapi og treningsterapi / eigentrening

I gruppa arbeider vi med temaer som:

  • Tilbakefallsførebygging

  • Mestringsopplevingar 

  • Fysisk aktivitet

  • Familie / Sosialt nettverk

  • Psykisk helse

  • Sjølvbilde

Praktiske opplysningar

For å delta må du vere rusfri nå, men treng hjelp for å meistre livet utan rusmidlar og hindre tilbakefall og å ha nytte av gruppebehandlinga.

Behandlinga går over 3 dagar kvar veke i 12 veker. Måndagar, tysdagar og torsdagar. 

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her 

Nyttige nettsider

Kontakt

Relevante behandlingar