Pasientkurs

Downs syndrom - foreldre - Ålesund

Tilbod til foreldre/føresette med små born som har Downs syndrom 0-3 år

Tid og stad

Når

Dato for gruppestart blir satt av Habilitering barn og unge.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

Er familien i behandling i spesialisthelsetenesta ved habilitering for barn og ungdom treng de ikkje ny tilvisning.

Kvifor delta på kurs

Med kurset ønsker vi at foreldre/foresatte skal få auka kunnskap om kva Downs syndrom er og korleis ein kan møte barn med Downs syndrom både i heimen og kvardagen. Vi ønsker å skape auka forståing og meistring i rolla som forelder/føresett. 

Vi oppmodar begge foreldre til å delta på opplæringa.

Du vil møte ulike fagpersonar og brukarrepresentant som deltek i undervisninga.

Barn som er under oppfølging av Habilitering barn og unge treng ikkje tilvising av fastlege.

Innhald

Tema kan blant anna vere:

  • Erfaringsutveksling mellom foreldre
  • Ernæring
  • Velferdsrettar
  • Sammensatte kjensler
  • Vi har eit barn med downs syndrom
  • Motorisk utvikling
  • Munnmotorikk
  • Kommunikasjon og samspill
  • Sosial kompetanse og atferd
  • Medisinsk aspekter

Ulike fagpersonar, og brukarrepresentant deltek i undervisninga.

Praktiske opplysningar

Opplæringstiltaket går over 3 dagar over nokre veker.

Bevertning: Vi serverer kaffe/te og lunsj. Faktura sendes i etterkant av kurset. Gi beskjed dersom du har allergiar etc.

Det er bindande påmelding.

Rettar, eigenandel og opplæringspengar

Ingen eigenandel

Det kan søkjast om opplæringspengar for deg som er yrkesaktiv og som har omsorg for et longvarig sjukt eller funksjonshemma barn. Opplæringspengar bereknast på same måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråvær frå arbeid for å vere med under opplæringa.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Informasjonhefte om Downs syndrom

Kontakt