Pasientkurs

Kognitiv leveregelgruppe - Ålesund

For personar med psykiske lidingar som ønsker å endre uhensiktsmessige mønster i livet sitt.

Tid og stad

Når

Det vert igangsett grupper når det er nok påmeldte deltakarar. Vanlegvis ny gruppe kvart halvår.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Kvar

Ålesund sjukehus
Du møtar på Vaksenpsykiatrisk poliklinikk. Det er i bygget som ligg nordaust for sjukehusblokkene.

Tilvising skal sendast elektronisk til Psykiatrisk poliklinikk, Ålesund sjukehus
Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din eller behandlar i spesialisthelsetenesta for tilvising.

Kvifor delta på kurs

Forstå samanhengen mellom tidlegare erfaringar og uhensiktsmessige reaksjonsmåtar i dag.

Prøve å utfordre og endre negative mønster på ein systematisk måte.

Innhald

Leveregel-/ skjemafokusert kognitiv terapi utvikla av Jeffrey Young. Kombinasjon av kognitive og psykoanalytiske metodar.

Strukturert form på gruppemøta og heimeoppgaver.  

Ved å dele personlege erfaringar, tankar og kjensler med kvarandre, gjennom responsen frå dei andre gruppemedlemmene og terapeuten, vil ein gradvis forstå og meistre ulike sider ved seg sjølv  og i forhold til andre menneske. Nye medlemmar føler ofte situasjonen som uvant og vanskeleg, men med aukande tillit og gjensidig interesse i gruppa vil ein gradvis få hjelp til å uttrykke følelsar og tankar som har blitt undertrykt eller er overveldande.

Praktiske opplysningar

Før oppstart i gruppe får alle pasientane individuell vurderingssamtale.

Saman med terapeuten finn ein ut om gruppetilbodet er den rette behandlinga no.

Gruppa møtast til faste tider 1 gong i veka, ca 2 timer kvar gong, til saman 18 veker.

Max 8 gruppemedlemmar.

 

Rettar og eigenandel

Sjukemelding: Dersom du treng sjukmelding, kontakt fastlegen din.

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

 

Nyttige nettsider

Podcast om gruppeterapi

Kontakt