Behandling, Pacemakerimplantasjon

Pacemakerinnlegging

Ein pacemaker er eit lite apparat med batteri og leidningar som vi opererer inn under huda difor å kunne behandle eventuelle hjarterytmeforstyrringar som kan føre til låg og/eller ujamn puls.

Før

 • Du skal faste frå midnatt dagen før operasjonen. Det vil seie at du ikkje skal ete eller drikke. Du skal heller ikkje røyke eller snuse, tygge tyggegummi eller ete sukkertøy. Du kan drikke litt (nokre munnfullar) vatn til medisinar.
 • Vanlegvis skal du ta dei faste medisinane dine om morgonen. Dersom du bruker blodfortynnande medisinar som Marevan® (Warfarin), Pradaxa® (Dabigatraneteksilat), Xarelto® (Rivaroksaban), Lixiana® (Edoksaban) eller Eliquis® (Apiksaban), gjeld eigne retningslinjer. Du får beskjed om kva medisinar du skal ta.
 • Du skal dusje kvelden før operasjonen eller same morgon. Ved behov blir brystkassen barbert. Du skal ha på deg reint tøy, og du må ta av naglelakk, smykke og klokke.
 • Det blir lagt inn ein venekanyle på armen, slik at du kan få medikament og væske direkte i blodåra under operasjonen. Før operasjonen får du smertestillande og roande medikament.
Under

Du får lokalbedøving og lagar eit snitt i huda der pacemakeren skal bli plassert, vanlegvis øvst på venstre side av brystkassen like under kragebeinet. Du er vaken under heile operasjonen, og lege og sjukepleiarar snakkar med deg  undervegs. Sjukepleiaren gir deg nødvendig smertestillande eller roande medikament ved behov. Vi bruker gjennomlysing med røntgen når leidningen(ane) skal plasserast i hjartet. Til slutt syr vi huda saman over pacemakeren og legg ein bandasje og kompresjonsrull over.

Operasjonen tar vanlegvis under ein time.

Etter

Etter operasjonen blir du observert av sjukepleiar på sengepost. Du må ligge i senga dei første timane og unngå store bevegelsar med armen nærmast operasjonssåret.

Før du reiser heim, vil pacemakeren og bandasjen bli kontrollert. Du kan vanlegvis reise heim dagen etter operasjonen.
Du får eit kort (Norwegian Pacemaker Registry) utlevert før heimreise. I kortet står viktige opplysningar om pacemakeren din. Dette kortet bør du alltid bere med deg. Kortet skal bli oppdatert ved vesentlege endringar.
Bilkøyring etter operasjonen vurderer vi individuelt ut frå årsaka til at du fekk ein pacemaker og grunnsjukdommen din. Før heimreisa vil legen gi deg informasjon om korleis du skal forhalde deg til bilkøyring.
Etter at du har fått operert inn ein pacemaker, skal du til poliklinisk førstegongskontroll ved lokalsjukehuset ditt. Dette er vanlegvis seks til åtte veker etter operasjonen. Har du registrert deg på helsenorge.no, vil du få SMS-varsel om poliklinisk time. I tillegg vil du få brev i posten med informasjon om tid og oppmøtestad.

Etter heimreise

Operasjonssåret vil kunne vere litt ubehageleg mens det gror. Paracet vil som regel vere tilstrekkeleg som smertebehandling.
Hald bandasjen tørr dei første 14 dagane for å hindre infeksjon. Du skal ikkje dusje dei to første vekene. Du kan ikkje ta karbad, badstue eller bade i basseng/sjø 4–6 veker etter operasjonen.
Du skal ikkje skifte eller ta av bandasjen dei første 14 dagane. Om dette likevel skulle vere nødvendig, skal den bli skifta på det lokale sjukehuset ditt. 
Stinga forsvinn av seg sjølv og skal ikkje bli fjerna.
For at arret skal bli finast mogleg, kan du sette på ein tape (silikontape er anbefalt) som held det saman i ytterlegare 14 dagar. Skjerm arret for direkte sollys dei første 3–6 seks månadene.
Ver merksam på teikn til infeksjon. Teikna kan vere rødme, ømheit, hevelse eller smerte omkring operasjonssåret. Dersom huda har blitt så tynn at du kan skimte implantatet, må du kontakte lege.

Du skal bruke armane som normalt, slik at dei ikkje stivnar.  Når såret er grodd, kan du fortsette med normal aktivitet, også seksuell aktivitet.


Du skal alltid informere lege og anna helsepersonell om implantatet ditt, slik at dei kan ta forholdsreglar ved bruk av elektromedisinsk utstyr.

 • MR-undersøking kan du berre gjere dersom du har fått eit MR-kompatibelt system. MR-undersøking bør bli gjort på sjukehuset, ikkje privat. Det må gå minst 6 veker etter operasjonen før ein tar MR-undersøking, og det må bli gjort omprogrammering før og etter MR.
 • Behandlande ultralyd som blir brukt ved fysioterapi, skal ikkje bli brukt nær eller over implantatet.
 • Unngå bruk av TENS-apparat (elektrisk nervestimuleringsapparat).
Dei fleste tekniske hjelpemiddel i heimen er ufarleg for implantatet ditt.
 • Du kan bruke mobiltelefon, men då bør du halde den på motsett side av implantatet.
 • Hald minst 15 cm avstand frå implantatet til induksjonskomfyr/plater.
 • Unngå bruk av sveiseapparat og slagbor.

I utlandet vil dei fleste sjukehus kunne kontrollere pacemakeren din. Det er derfor viktig at du alltid har med deg kortet (Norwegian Pacemaker Registry) du fekk på sjukehuset etter operasjonen.

Det er trygt å gå gjennom sikkerheitskontrollen på flyplassar, men det er mogleg at pacemakeren din kan utløyse alarmen. Om dette skulle hende, forklarer du sikkerheitsvakta at du har hjartestartar og viser fram kortet ditt.


Kontakt

Ålesund sjukehus Medisinsk sengepost 1 Ålesund

Kontakt Medisinsk sengepost 1 Ålesund

Oppmøtestad

Medisinsk sengepost 1 ligg i 2. etasje i lågblokka.

Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Transport

Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet, sjå kart under. 

 • Merk at du alltid må registrere bilnummeret på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
 • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
 • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
 • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ ​

Endra parkeringsområde og stengd inngang nord (poliklinikkinngangen) 

20. november 2023 stengde vi Inngang nord (poliklinikkinngangen) og la om parkeringsområda ved Ålesund sjukehus i samband med ombygging. Under får du oversikt over dei nye parkeringsområda og korleis du lettast kjem til hovudinngangen.  

Kart
Stengd inngang er markert med raudt kryss. 

Markerte område på bildet

 • Grøn markering: Parkering for pasientar/besøkande
 • Gul markering: HC-parkering
 • Raud markering: Parkering for blodgivarar
 • Blå markering: Parkering for besøkande med spesialbevis
 1. Hovudinngang
  Merk av- og påstiging "kyss og køyr sone" utanfor barne- og ungdomsavdelinga
 2. Administrasjonsbygget
 3. Akuttmottaket
 4. Alderspsykiatrisk døgn
 5. Alderspsykiatrisk poliklinikk
 6. Apotek
 7. Audiopedagogen
 8. Barne- og ungdomsavdelinga
 9. BUP
 10. Dagkirurgi Aust
 11. Habiliteringsbygget
 12. Kreftavdelinga
 13. Psykisk helsevern døgn
 14. Psykisk helsevern poliklinikk
 15. UPA
 16. Åse hotell
 17. Åsebøen 1
 18. Åsebøen 5

Besøkande ved habiliteringsbygget, pårørande til barn ved audiopedagogen og barne- og ungdomsavdelinga kan få spesialbevis ved å ta kontakt med avdelingane.  

 

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Praktisk informasjon

​​Besøkstida er kl. 17.00-19.00 alle dagar. ​

​Det er viktig at du tar med deg ei oppdatert medisinliste, som viser kva medisinar du bruker.

Frukost kl 08:00 - 09:00

Lunsj kl 12:00 - 13:00

Middag kl 15:30 - 16:30

​Dersom du går ut av avdelinga må du på førehand avtale dette med pleiepersonalet. Om du ønskjer det, og behandlande lege tillet det, kan du få permisjonar over kortare tidsrom. Transportutgifter i samband med permisjonar må du dekke sjølv.

​Ta med behagelege klede, innesko og toalettsaker. Sjukehuset tar ikkje ansvar for pengar og verdisaker du har med.

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på sjukehuset. Sjå etter HMNGuest på mobil eller datamaskin.

 

Gjestenettet HMNGuest er opent tilgjengeleg, uten bruk av passord.

 

 

 

​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Kantina​

Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

Du finn oss​ i 1. etasje. Velkomen!

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengt

Kios​k

I tillegg har vi kiosk i hovedvestibylen ved sjukehuset. 

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 07.00 - 20.00
 • Laurdag og søndag: 12.00 - 18.00
 • Raude dagar: 10.00 - 18.00

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.