Behandling

Spastisitet

Spastisitet er ein tilstand med unormalt høg spenning i skjelettmuskulaturen. Årsaken til spastisitet er skade i sentralnervesystemet slik at nerveforbindelsane mellom hjerne og muskultatur blir øydelagt/forstyrra.

Dei vanlegaste sjukdommane som kan medføre spastisitet er hjerneslag, multippel sklerose (MS) og ryggmargskade. Ved spastisitet blir musklane stramme og harde, og dei blir vanskelige å kontrollera. Dette kan medføre vanskeligheter med å utføre jevne og nøyaktige bevegelsar, og kan påvirke funksjonen i betydeleg grad. Det kan for eksempel bli vanskeleg å gå, stelle seg og spise, det kan gje utfordringar med hygiene, og ikkje minst vere smertefullt. Kva slags plager du får og kor kraftige dei er, vil variere med kor i hjernen/ryggmarg skaden sit, og kor stor skaden er.

Tilvising og vurdering

Du kan bli tilvist fra fastlege, eventuelt sjukehuslege. Tilvisinga blir vurdert av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering innan 10 virkedagar. Deretter sendes det ut brev med time, eventuelt  forventa ventetid for time.

 • Symptombeskrivelse og varigheit, samt konsekvensar for funksjonsnivå.  
 • Relevante tidlegare sjukdommar.  
 • Funn ved klinisk undersøking hos tilvisande lege.  
 • Forløp og behandling som er forsøkt tidlegare, og effekt/biverknad av tiltak.
 • Resultat av evt. bildediagnostikk  
 • Medikament
 • Sosiale forhold

Før

Du vil få innkalling med informasjon om oppmøtestad og tidspunkt for vurdering. I innkallingsbrevet vil du også bli bedt om å ta med deg oppdatert medikamentliste. Dersom du brukar ortose/skinne, ber vi om at du tek den/dei med.

Under

Du vil bli tatt i mot av lege og fysioterapeut, som saman gjer ei vurdering av deg. Vil vil stille deg ein del spørsmål angåande din spastisitet, samt utføre ei undersøking av deg. Deretter vil vi kome med anbefalingar om tiltak vidare:

Ikkje-medikamentell  tiltak

Råd og veiledning i forhold til fysioterapi er viktige behandlingstiltak ved spastistitet. Ved fysioterapi blir det utført gjentatte tøyingar av musklane, styrketrening av spastisk muskultatur kan vere nyttig. Råd i henhold til rullestol og hjelpemiddel er også aktuelt. Ortose/skinner og andre ortopediske hjelpemiddel vil bli vurdert.

Medikamentell behandling

Botulinumtoksin A

Det kan bli aktuelt å tilby deg behandling med botulinumtoksin A dersom dette blir vurdert hensiktsmessig. Botulinumtoksin A er eit medikament som sprøytast inn i utvalgte musklar som er spastiske, og som hindrar overføring av signal frå nerve-ende til muskelfiber. Dette får muskelen til å slappe meir av, og virkninga varer i gjennomsnitt 3 månader. Behandlinga kan utførast ved poliklinikken same dag du er til konsultasjon, eventuelt settast det opp ny time til slik behandling.

Det er viktig at behandlinga er ledd i ei heilhet, det vil seie:
 • Det skal vere ei klar målsetting: Bedre funksjon, lette forflytning og stell, lette av- og påkledning, bedre hygiene og/eller redusere smerter.
 • Det skal vere eit opplegg for dagleg egentøying for å optimalisere effekt av behandlinga. Du bør ha etablert oppfølging hos lokal fysioterapeut. Det kan også bli aktuelt å bruke ortose/skinne.
Behandlinga er forbundet med lite biverknader. Den vanlegaste er forbigåande ømhet på injeksjonsstaden, forbigåande feber og/eller blir trøytt kan forekomme.

Annen medikamentell behandling 

Det kan vere aktuelt med ulike formar for tablettbehandling i forbindelse med spastisitet. Det vanligaste er eit medikament som heiter Baklofen/Lioreal, som har en generell verknad på spastisitet. Ved uttalt spastisitet på begge sider av kroppen kan det av og til vere aktuelt med dette medikamentet i væskeform gitt gjennom ei pumpe direkte til ryggmargskanalen (Baklofen-pumpe).
Etter

Vi skriv eit notat som oppsummerar vurderingar og plan vidare. Dette sender vi til tilvisar og fastlege, og eventuelt til andre som er involvert oppfølginga di (for eksempel heimeteneste, fysioterapeut, ergoterapeut). Viss det er starta behandling med botulinumtoksin A, vil du bli innkalla til ein kontroll for evaluering etter 3-4 månader. Kontroll elles blir vurdert og gjennomført ved behov. 

Kontakt

Ålesund sjukehus Fysikalsk medisin og nevropsykologi poliklinikk

Kontakt Fysikalsk medisin og nevropsykologi poliklinikk

Oppmøtestad

Oppmøte ved ekspedisjon mellom heisene i underetasjen i lågblokka.
Følg merking frå hovudvestibylen.

Adresse

Åpningstider
 • I dag 08:00 - 15:30
 • Måndag 08:00 - 15:30
 • Tysdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Transport

Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet, sjå kart under. 

 • Merk at du alltid må registrere bilnummeret på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
 • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
 • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
 • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ ​

Endra parkeringsområde og stengd inngang nord (poliklinikkinngangen) 

20. november 2023 stengde vi Inngang nord (poliklinikkinngangen) og la om parkeringsområda ved Ålesund sjukehus i samband med ombygging. Under får du oversikt over dei nye parkeringsområda og korleis du lettast kjem til hovudinngangen.  

Kart
Stengd inngang er markert med raudt kryss. 

Markerte område på bildet

 • Grøn markering: Parkering for pasientar/besøkande
 • Gul markering: HC-parkering
 • Raud markering: Parkering for blodgivarar
 • Blå markering: Parkering for besøkande med spesialbevis
 1. Hovudinngang
  Merk av- og påstiging "kyss og køyr sone" utanfor barne- og ungdomsavdelinga
 2. Administrasjonsbygget
 3. Akuttmottaket
 4. Alderspsykiatrisk døgn
 5. Alderspsykiatrisk poliklinikk
 6. Apotek
 7. Audiopedagogen
 8. Barne- og ungdomsavdelinga
 9. BUP
 10. Dagkirurgi Aust
 11. Habiliteringsbygget
 12. Kreftavdelinga
 13. Psykisk helsevern døgn
 14. Psykisk helsevern poliklinikk
 15. UPA
 16. Åse hotell
 17. Åsebøen 1
 18. Åsebøen 5

Besøkande ved habiliteringsbygget, pårørande til barn ved audiopedagogen og barne- og ungdomsavdelinga kan få spesialbevis ved å ta kontakt med avdelingane.  

 

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Praktisk informasjon

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Kantina​

Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

Du finn oss​ i 1. etasje. Velkomen!

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengt

Kios​k

I tillegg har vi kiosk i hovedvestibylen ved sjukehuset. 

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 07.00 - 20.00
 • Laurdag og søndag: 12.00 - 18.00
 • Raude dagar: 10.00 - 18.00

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.