Diagnose

Sterke langvarige smerter som ikke skyldes kreft

Smerte blir opplevd ulikt av ulike personar. Felles for alle er at våre tankar, følelsar og åtferd blir påverka når vi har vondt over lengre tid. Nyare forsking tyder på at langvarig smerte har samanheng med endringar i nervesystemet og at medikament ofte berre i avgrensa grad kan påverke desse endringane. Fokus er på tiltak som betrar livsfunksjon. Det overordna målet for all smertebehandling er å bidra til auka livskvalitet og betra funksjon i kvardagen.

Vi tar utgangspunkt i ei heilskapleg forståing som legg vekt på samspelet mellom medisinske, psykologiske og sosiale forhold.   

I poliklinikken vår arbeider psykologar, smertesjukepleiarar, legar, fysioterapeutar, manuellterapeuter, psykomotorisk fysioterapeut, jobbspesialist og sekretærar. Pasientar som kjem til smertepoliklinikken vil som regel møte fleire av desse fagpersonane.  

Vi behandlar både langvarig smerte, der plagene har vart i fleire månader eller år, og relativt nyleg oppstått smerte der det er ein risiko for at plagene kan bli langvarige. 

Pasientar med smerte knytt til pågåande kreftbehandling blir i hovudsak vareteke av behandlande avdeling/palliativt team.

Tilvising og vurdering

Pasientar med langvarige smertetilstandar kan bli tilvist til og vurdert tverrfagleg ved smertepoliklinikken. Det tverrfaglege teamet består av fleire faggrupper som lege, fysioterapeut, sjukepleiar og psykolog. Fastlegen kan tilvise deg til smertepoliklinikken etter at du først har vore igjennom aktuelle tiltak som er tilgjengeleg i kommunehelsetenesta. Fagpersonane ved smertepoliklinikken jobbar saman i team, og utgreiingsteamet blir vanlegvis bestemt ved inntaksdrøfting.

Det er eit mål at dei fleste pasientane med sterke langvarige smerter som ikkje kjem av kreft skal starte utgreiing seinast seks månader etter at tilvisinga er motteken.  Inntaksteamet, som består av lege, fysioterapeut og psykolog, vurderer om du treng å få time tidlegare enn seks månader. I nokre tilfelle vil det vere aktuelt med ein kartleggingssamtale med lege eller sjukepleiar for å avklare kva som er mest formålstenleg for deg.

PERSONALIA PASIENT
Navn og personnummer
Adresse
Mobiltelefonnummer
KONTAKTOPPLYSNINGER HENVISER
Fastlege, legesenter
Adresse, telefonnummer (gjerne direktenummer)
1. Henvisningsårsak     

Hva ønskes av oss, hvilken utredning 
Hvilken poliklinikk ved Avdeling for smerte og sammensatte lidelser henvises pasienten til?
2. Hvilken utredning/ behandling er foretatt, og hvilken effekt hadde den?
    

Tidligere diagnoser? Nåværende diagnostikk?
Er pasienten utredet av andre (fysioterapeut, psykolog, psykisk helsevern) skal epikrise vedlegges.
Nåværende behandlingstilbud?
Har pasienten krav på, og er det startet arbeid med individuell plan?
3. Beskrivelse av pasient, sykdomshistorie, tilstand og daglig funksjonsnivå.     

Vekt, høyde
Hvilke symptomer har pasienten, varighet og utløsende årsaker?
Benyttes medikamenter? Hvilke, og hvilken dose?
Bruk av rusmidler (alkohol, medisiner, narkotiske stoffer)?
Er det foretatt en vurdering av blodprøver, er prøvene innenfor referanseområdet?
4. Hvordan er pasientens arbeidsstatus?
    

Kort om utdanning og tidligere arbeidserfaring. 
Har pasienten jobb, i så fall hvilken jobb og hvor stor stillingsandel? 
Mottar pasienten inntektssikring via NAV pga helseplager, i så fall hvilken ytelse og prosentandel (sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon)? 
Hvordan er pasientens egen motivasjon i forhold til å komme seg tilbake i/ øke arbeidskapasitet?
5. Hvordan er pasientens hjemme-, familie-, sosiale-forhold?     

Barn, samboer/ ektefelle?
Hvem bor pasienten sammen med?
Har pasienten noen pågående belastninger som kan relateres til annet enn det aktuelle?
6. Dersom pasient er fremmedspråklig må det i tillegg opplyses:
    

Nasjonalitet
Språk
Kjønn
Behov for tolk

Utredning

Du får enten eit tilbod om oppfølging/ behandling ved smertepoliklinikken eller at vi tilrår ei vidare oppfølging i førstelinjetenesta, eventuelt rehabilitering i spesialisthelseteneste. Behandlingstilbodet kan vere individuell behandling og oppfølging med ein eller fleire faggrupper, eller meistringsbasert behandling i gruppe. I denne perioden vil det som ledd i behandlinga vere eit fokus på eigenaktivitet, eigentrening og eiga meistring. 

Utgreiinga kan føregå over fleire dagar. Du blir ikkje innlagd under utgreiinga.

Du blir spurd om å svare på elektronisk spørjeskjema i samband med utgreiinga. Dette finn du opplysningar om i timebrevet ditt. Dette er til hjelp for oss for å finne ut mest mogleg om tilstanden din. Det er elles ingen førebuingar i forkant av undersøking, utgreiing eller oppstart av behandling, men vi ønskjer at du tek med deg oppdatert medisinliste til første time. Viss du har informasjon om eventuell behandling og medisinar du har prøvd tidlegare, er det fint om du tek med det òg. Fastlegen din kan hjelpe deg med dette.

Behandling

Behandling kan føregå både individuelt og i gruppe. Faggruppene nyttar ulike behandlingsmetodar basert på oppdatert kunnskap og forsking innanfor langvarig smerte. Enkelte pasientar som får tilbod om oppfølging hos oss vil møte ein av fagpersonane til nokre få timar, medan andre vil ha behov for eit tverrfagleg løp der fleire faggrupper er involverte. 

Oppfølging

Etter oppfølginga på smertepoliklinikken vil du primært bli følgt opp av fastlegen din, eventuelt andre i det kommunale hjelpeapparatet. Dette blir bestemt etter behova dine, og tilgang på behandlingstilbod i heimkommunen. Enkelte pasientar har heller ikkje behov for behandling, og kan følgjast vidare av fastlege.

Kontakt

Ålesund sjukehus Smertepoliklinikk Ålesund

Kontakt Smertepoliklinikk Ålesund

Oppmøtestad

Vi held til i høgblokka, 1. etasje. Til høgre for resepsjonen i hovudvestibylen ved inngang sør.

Adresse

Åpningstider
  • I dag 08:00 - 15:30
  • Måndag 08:00 - 15:30
  • Tysdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Laurdag STENGT
  • Søndag STENGT
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5