Rett til å velge behandlingsstad

Skal du til undersøking eller behandling ved eit sjukehus? Du kan sjølv velja behandlingsstad. Før du bestemmer seg er det viktig at du har god informasjon om kva alternativ du har. Bruk informasjonstenesta vel behandlingsstad og pasientrådgivarane våre som støtte i valet.

Velg behandlingsstad

Nettsida velg behandlingssted har blant anna informasjon om ventetid og talet på utførte behandlingar ved kvar behandlingsstad. På nettsida finst også informasjon om rettar, oppdatert kunnskap om sjukdommar og behandlingar og lenker til nasjonale kvalitetsindikatorar. 

Velg behandlingssted (helsenorge.no)​


Pasientrådgivarar 

Pasientrådgivarar er sjukepleiarar med erfaring frå spesialisthelsetenesta. På telefon kan du få individuelle råd om val av behandlingsstad og om rettane dine. Pasientrådgivarane har teieplikt. Du når den lokale pasientrådgivaren din på telefon 24 24 05 00.

Ansvaret til fastlegen

Fastlegen er den viktigaste rådgivaren til pasienten ved val av behandlingsstad. Som tilvisande lege bør du i samarbeid med pasienten undersøke ventetider ved ulike behandlingsstader. 

Ansvaret til fastlegen (temaside helsedirektoratet.no)​​

g_3629685e_8d0b_42ce_a2e3_4b159c6b4710
Sist oppdatert 24.01.2023