Forsking og innovasjon

Forskingsnyheiter

Her finn du nyheiter om forsking knytt til Helse Møre og Romsdal.

 • En kvinne med blondt hår
  27. november 2023
  Korleis opplever menneske med ruslidingar å få medverke i tenestetilbodet sitt?

  Ein fersk studie viser at brukarerfaring i større grad må gyldiggjerast i tenestelevering og at velferdsstatens målsetting om brukarmedvirkning er tvitydige, kor organisatoriske kapasitetsproblem hemmar moglegheitsrommet for brukarmedverknad.

 • En kvinne med langt hår
  24. november 2023
  Fastlegens rolle i palliativ omsorg: kart møter terreng

  Anne Fasting disputerer for ph.d-graden i medisin fredag den 8. desember i auditoriet i auditoriet MTA ved Fred Kavli-bygget i Trondheim.

 • En mann og en kvinne som smiler
  23. november 2023
  Nye klinisk akademiske gruppar i Helse Midt-Norge - forskarar frå Molde og Ålesund deltek

  To nye prosjekt fekk tildelt status som klinisk akademisk gruppe (CAG). Forskingsmiljø frå Ålesund og Molde er sentrale nøkkelpartnarar i dei nyetablerte CAG-ane.

 • En gruppe mennesker som smiler
  8. november 2023
  Fem av ti HMR-søknadar fekk forskingsmidlar frå Samarbeidsorganet!

  - Eg er veldig stolt og glad over at vi fekk tilsalg på halvparten av søknadane våre. Tildelinga viser at vi har mange dyktige forskarar og solide forskingsmiljø som driv nyskapande og spanande prosjekt med høg kvalitet.

 • En kvinne som smiler til kameraet
  7. november 2023
  Livet som doktorgradskandidat: Heidi Vihovde Sandvig

  I si doktorgrad undersøker overlege i geriatri, Heidi Sandvig Vihovde kva samanheng systemisk betennelse har med utvikling av kognitiv svikt som følgje av hjerneslag, som er ein del av det overordna Nor-COAST-prosjektet.

 • En gruppe mennesker som poserer for et bilde
  30. oktober 2023
  Vann pris under verdskongress for hjartesjukdommar

  - Motiverande at arbeidet blir sett på som interessant av kollegaer med vitskapelig og fagleg tyngde, fortel overlege og ph.d-stipendiat Kristian Sørensen.

Sist oppdatert 27.06.2023