Doktorgrad

Bryst- og livmorhalskreft

Thea Beate Brevik, sykepleier ved avdeling for sengeposter og akuttmottak Molde (Kirurgisk sengepost B), disputerte 28. juni  2022 for ph.d.-graden ved Høgskolen i Molde på emnet Bryst- og livmorhalskreft.

Publisert 15.06.2022
Sist oppdatert 13.03.2023

 

Disputasen ble holdt ved HiMolde (A-1.020, Store Auditorium, A-bygget).

Prøveforelesning startet kl 10.15:  "Health literacy in multicultural society - implications for public health interventions"
Disputas startet kl. 12.15​​

Om doktogradsarbeidet
foto-theabeatebrevik.jpg

Brystkreft og livmorhalskreft rammer mange kvinner. I de fleste høyinntektsland tilbys screening av livmorhals og bryst, hvor den viktigste nytten er færre dødsfall. Mange kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn har lav deltakelse i screeningprogrammene og krever derfor spesiell oppmerksomhet. Tilpasset informasjon og tiltak til etniske minoritetskvinner anses som en av nøkkeltilnærmingene for å øke deres deltakelse på screening. Effekten av slike tiltak har derimot vært lite undersøkt. I mange lavinntektsland tilbys livmorhalsscreening, men disse tjenestene er ikke tilgjengelige for alle kvinner. For at flere kvinner skal få tilgang til livmorhalsscreening, har det vært avgjørende å gi helsepersonell nødvendig opplæring. Kvaliteten og innholdet av denne opplæringen har også vært lite undersøkt​. ​

Betydning for videre forskning

Dette doktorgradsarbeidet har satt søkelys på kvinnehelse og hvordan sosiale og demografiske forskjeller gir ulik tilgang til nødvendige helsetjenester. Resultatene fra dette doktorgradsarbeidet viser at tilpassede undervisningstiltak kan gi flere kvinner mulighet til å delta på kreftscreening. Tiltak og strategier som har vist seg å være effektive og vellykkede bør iverksettes i klinisk praksis. Derfor er det viktig at forskning systematisk undersøker hvilke tiltak som faktisk virker. Oversiktsstudier som samler resultater fra hele forskningsfeltet er svært viktige for at ledere, politikere og andre beslutningstakere skal kunne innføre strategier som er i tråd med funn fra forskning. Denne doktorgradsavhandlingen kaster lys over ulike strategier som kan være effektive og aktuelle for å øke kvinners deltakelse på screening. Dette kan være med på å redde liv.. 

Les mer om doktorgradsarbeidet og Thea Beate Brevik på nettsidene til HiMolde: Disputas: Thea Beate Brevik - Høgskolen i Molde (himolde.no)