DOKTORGRAD

Kirurgisk behandling av bruskskader i knær

Ortoped ved Kristiansund sjukehus, Tommy Frøseth Aae, disputerte 24. september 2021 med sin phd-avhandling «Kirurgiske aspekter og mikroRNA i knebruskpatologi». Dette var første disputas som ble holdt ved sjukehuset i Kristiansund og den foregikk digitalt – men publikum hadde likevel samlet seg i auditoriumet for å følge med på skjermen.

Publisert 10.11.2021
Sist oppdatert 23.03.2022

Betydelige helsekostnader
Bruskskader kan være lokalisert til et begrenset område (fokal skade) eller ha mer generell utbredelse (artrose). Fokale bruskskader (FCD) kan skyldes et traume eller en sykdom i beinet under brusken, og FCD i kneleddet har ofte betydelige helsekostnader. Pasienter kan bli utsatt for pasientskader under behandling av disse skadene, og det mangler også en biokjemisk markør som kan oppdage tidlig artrose (OA).

Undersøkte flere aspekt i avhandlingen
Tommy Frøseth Aae har i sin avhandling «Surgical aspects and microRNA in knee cartilage pathology» undersøkt kostnadene knyttet til de to vanligste kirurgiske behandlingsalternativene for FCD-er i kneleddet, evaluert erstatningskrav i Skandinavia etter FCD-operasjon og undersøkt om sirkulerende mikroRNA (miRNA) kan brukes som en blodmarkør for å oppdage tidlig artrose.

Gjennom arbeidet fant forskerne ut at begge de to kirurgiske behandlingsalternativene ga bedring av pasientenes symptomer, men mikrofraktur hadde betydelig lavere kostnader og var mer kostnadseffektivt enn bruskcelletransplantasjon. Denne kunnskapen kan brukes til å veilede den kliniske beslutningsprosessen.

Få søker erstatning etter pasientskade
Videre fant Aae at erstatningskrav etter kirurgisk behandling av FCD-er i kneleddet er sjeldne. Til tross for at mange blir operert for disse skadene, er det kun et fåtall som sender inn erstatningskrav på grunn av behandlingsfeil. Årsakene til dette er ikke identifisert og bør undersøkes nærmere. Funnene belyser også behovet for å etablere et bruskkirurgiregister for å øke kunnskapen om kirurgisk behandling av FCD i kneleddet og bedre pasientsikkerheten.

Det viste seg at ekspresjonsnivåer av sirkulerende mikroRNA for pasienter med og uten tidlig artrose var likt, og at sirkulerende mikroRNA ikke kan brukes som en blodmarkør for tidlig artrose. Den høye forekomsten av mikroRNA-varianter, isomiRs, er slående og bør belyses i fremtidige studier.

Fulltekst av avhandlingen er tilgjengelig i Universitetet i Oslo sitt bibliotek:
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-91339

---

Om studien:
Studien er en del av det regionale Norwegian cartilage project ledet av professor Asbjørn Årøen.
Hovedveileder har vært Øystein Lian, Ortopedisk avd. Kristiansund, HMR og førsteamanuensis II NTNU, biveiledere var overlege Ahus og post.doc Per-Henrik Randsborg, professorene Asbjørn Årøen og Lars Engebretsen og forsker Jan Brinchmann ved Stamcellesenteret, UiO.


Doktorgradskomitè:
Komiteen som bedømte avhandlingen og disputasen bestod av overlege Sigbjørn Dimmen fra Lovisenberg sykehus, professor Sally Robertson ved Universitet i Kent, UK og Professor Anne Eskild ved Universitet i Oslo. Disputasen ble ledet av førsteamanuensis Stein Erik Utvåg ved Universitetet i Oslo.