Master-/studentprosjekt

Master og andre studentoppgaver - hvor intervjuer gjøres/ data hentes i HMR

​Masterstudentar som t.d. skal gjere intervjuer av tilsette i HMR eller hente data frå HMR på andre måtar kan søkje DAC samtidig som de søkjer NSD. 

​​


Prosjektskildring og samtykkeskriv

Kva skal ei prosjektskildring / ein forskingsprotokoll inneholde? Korleis bør eit informasjons- og samtykkeskriv utformast?

Les meir og finn maler her

Innsamling og lagring av data, rutiner for lydopptak

Rutiner for lydopptak, godkjente lagringsløsninger for forskingsdata. 

Les meir og finn maler her

Eksterne godkjenningar og registreringar

Prosjektleiar er ansvarleg for å søkje relevante godkjenningsinstansar - for masterstudentar er dette som oftast SIKT / NSD.

Meir info her

DAC - godkjenning av forskingsprosjekt i HMR

Intern godkjenning og personvernvurdering av forskings-, innovasjons- og kvalitetssikringsprosjekt i HMR skjer gjennom DAC HMR (Data Access Committee). Godkjenning fra DAC skal vere på plass før prosjektet startar opp.

Sjå korleis du søkjer DAC her

Kliniske Studiar: registrering i HelseNorge.no

HelseNorge.no gir ei nasjonal oversikt over kliniske studiar som er opne for inklusjon av pasientar. På denne måten kan pasientar, pårørande og tilvisande legar orientere seg om kva studiar som føregår.

Skjema for registrering av studiar fyllast ut av nasjonal koordinerande utprøvar / prosjektleiar som er ansvarleg for REK-søknad. Dette for å unngå duplisering av studiar på Helsenorge sine sider.  

Prosjektleiar (viss ein er nasjonal koordinerande utprøvar) må:

  • sende inn utfylt skjema når ei studie er godkjent og klar for rekruttering

  • sende oppdatert informasjon når ei studie er lukka for inklusjon av deltakarar, men framleis er pågåande

  • gi beskjed når studia vert avslutta

Skjema for registrering i HelseNorge​ (PDF)

Både skjema og seinare oppdateringar sendast til forsking@helse-mr.no

Seksjon for forsking og innovasjon sørger for at studien blir registrert på eigne websider; helse-mr.no/kliniske-studier og helsenorge.no/kliniske-studier

Meir info: Enkle skrivetips for registrering av studier​ (PDF)

​​​

    Sist oppdatert 01.06.2022