Personvernombod for forsking

Personvernombodet skal ivareta personverninteressene til alle som får personopplysningar registrert i HMR. Sjølv om personvernombodet er tilsett i HMR, har ombodet ei uavhengig stilling i arbeidet som ombod.

Personvernombod for forsking

I samsvar med den europeiske personvernforordninga (GDPR), som er innført i Norge, saman med ny personopplysningslov, har Helse Møre og Romsdals (HMR) personvernombod for forsking følgjande oppgåver:

 • Informere og gi råd til HMR og forskarar om personvern i forsking, kvalitetssikring og for kvalitetsregister:
  • Gi råd om ansvarsfordeling for oppgåver knytt til å ta vare på personvern i forsking
  • Gjennomføre haldningsskapande arbeid og opplæring av medarbeidarar
  • Informere, gi råd og anbefalingar for å sikre at regelverket blir etterlevd.
 • Overvake etterleving av personvernregelverk og anna relevant regelverk.  HMR er ansvarleg for at regelverk bli etterlevd, personvernombodets overvaking og kontroll er hjelpemiddel til gjennomføring av dette.
 • Bidra til å få oversikt over kva personopplysningar som blir brukte i forsking, kvalitetssikring og kvalitetsregister, samsvar med artikkel 30 i GDPR.  Det blir gjort ved at prosjektansvarlege i HMR registrerer forskingsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt og kvalitetsregister i samsvar med HMRs retningsliner (krev tilgong til interne sider).
 • Gi råd og eventuelt hjelpe med gjennomføring av vurdering av personvernkonsekvensar (Data Protection Impact Assessment – DPIA)
 • Samarbeide med Datatilsynet og fungere som kontaktpunkt mellom HMR og Datatilsynet

Referanse:  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38

Personvernombod for Helse Møre og Romsdal har delegert følgjande oppgåver som Helse Møre og Romsdal er pålagde i følgje ny personopplysningslov og den europeiske personvernforordningaga (GDPR), til personvernrådgivar for forsking.

KONTAKT:

Personvernombodet i Helse Møre og Romsdal: 
Jan Rino Austdal;
epost: jan.rino.austdal@helse-mr.no.

Personvernrådgjevarar for forsking: 
Lennart Johansson, regional ressurs, Helseforetakene i Helse Midt-Norge
epost: lennart.johansson@helse-nordtrondelag.no​

Tone S. Fuglset, HMR 
epost: Tone.Seim.Fuglset@helse-mr.no​

Therese M. Istad, HMR
epost: therese.istad@helse-mr.no 

Sjå også HMR sin side om personvern

Sist oppdatert 23.03.2023