- for forsking, utdanning og innovasjon

Samarbeidsorganet i Møre og Romsdal

Det lokale samarbeidsorganet (LSO) har ein rådgjevande funksjon i saker innan forsking, utdanning og innovasjon. Organet er eit samarbeid mellom HMR, brukarutvalet, universiteter og høgskuler i regionen.

En gruppe mennesker som holder hender

Møtedatoar LSO 2023: 

  • 21.juni, 8.desember (Teams)

Møtedatoar Arbeidsutvalet 2023:

  • 25.april, 8.mai (ekstraordinært), 23. oktober, 22.november

Er du i gang med ei mastergrad innan helse og ønsker tips til tema for masteroppgåva di? Her kan du finne gode forslag til tema og få moglegheita til å knyta deg til større pågåande prosjekt i regionen vår. Sjå meir info og kontaktpersonar på kvart av emna under.

Tema for prosjektet:
Prosjektet Hospital@home (Intravenøs antibiotikabehandling i hjemmesykehus) er i utgangspunktet et fireårig prosjekt (2018-2022). Prosjektet er en ny tjenestemodell utviklet for samhandling i et spesialisert hjemmesykehus ved bruk av mestrings- og avstandsoppfølgende teknologi, der nye løsninger gjør det mulig med behandling og oppfølging av pasienter som har behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem.

Tilbyder av prosjekt:
Oda Skjølsvold, rådgiver ved Helseinnovasjonssenteret AS, oda@helseinnovasjonssenteret.no  

Ved Helseinnovasjonssenteret er det ulike aktører tilknyttet prosjektene. Vi vil være et bindeledd mellom masterstudenten(e) og eventuelle samarbeidspartnere.

Ønsket antall studenter: 1 student

Forslag til studieretning/masterprogram relevant for prosjektet:

Høgskulen i Volda
- Mastergrad i helse og sosialfag – mestring og myndiggjering 
- Mastergrad i samfunnsplanlegging og leiing

Høgskolen i Molde
- Mastergrad i helse- og sosialfag – Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper
- Erfaringsbasert mastergrad i helselogistikk og digitale systemer
- Master of Science in Logistics

NTNU i Ålesund
- Master i klinisk sykepleie (anestesi, operasjon, intensiv og kreftsykepleie)
- Mastergrad i helsesykepleie
- Mastergrad i klinisk avansert allmennsykepleie
- Mastergrad i helseledelse

Bakgrunn for prosjektet:
Formålet med prosjektet er å utvikle, teste, evaluere og implementere et nytt pasientforløp som ved bruk av samhandling og teknologi skal bidra til å gi pasienter økt innflytelse og mestring ved å være aktive deltakere i egen behandling. Modellen testes ut for utvalgte diagnosegrupper som inkluderer både medisinske og kirurgiske diagnoser. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Helseinnovasjonssenteret, Regionalt Responssenter med kommuner, Helse Møre og Romsdal HF, SINTEF, Sykehusapotekene Midt-Norge HF og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Møre og Romsdal. 

Tidligste oppstartstidspunkt:
September 2021

Mer informasjon:
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-moere-og-romsdal/201910/DKMR98101719#t=2s
 
https://www.helseinnovasjonssenteret.no/b/hospitalhome

https://www.youtube.com/watch?v=5gkxj6gD-XU  

Tema for prosjektet:
Hensikten med prosjektet «Helse og velferdsteknologi» er å øke den enkeltes egenomsorgsevne, i tillegg til å redusere framtidens belastning på helsetjenestene. Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer vil kreve kompleks kompetanse i skjæringspunktet mellom teknologi og helse. Ved å både identifisere og dra nytte av ulikheten mellom privat, offentlig og aldersmessig utbredelse, anvendelse og utvikling av teknologi, er det mulig å skape synergier som kan gi umiddelbar og langsiktige gevinster.

Tilbyder av prosjekt:
Maria Therese Aasen- Stensvold, rådgiver ved Helseinnovasjonssenteret AS, mariatherese@helseinnovasjonssenteret.no  
Stephan Kristensen, helseingeniør ved Helseinnovasjonssenteret AS, stephan@helseinnovasjonssenteret.no
 
Ved Helseinnovasjonssenteret er det ulike aktører tilknyttet prosjektene. Vi vil være et bindeledd mellom masterstudenten(e) og eventuelle samarbeidspartnere.

Ønsket antall studenter: Maks 2 studenter.

Forslag til studieretning/masterprogram relevant for prosjektet:

Høgskulen i Volda:
- Mastergrad i samfunnsplanlegging og leiing
- Mastergrad i helse og sosialfag – meistring og myndiggjering

Høgskolen i Molde:
- Erfaringsbasert mastergrad i helselogistikk og digitale systemer
- Master of Science in Logistics
- Mastergrad i helse- og sosialfag - Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper

NTNU i Ålesund:
- Mastergrad i helseledelse
- Mastergrad i klinisk sykepleie ( anestesi, operasjon, intensiv og kreftsykepleie)
- Mastergrad i helsesykepleie

Bakgrunn for prosjektet:
Helse og velferdsteknologi er teknikker og produkter som fremmer helse og velvære ved å utjevne forskjeller og setter brukere i fokus:
• Som gir bedre helse for alle
• Som bidrar til å redusere funksjonstap
• Som gjør flere i stand til å i større grad å ivareta egen helse
• Som ivaretar individets behov og preferanser

Helseinnovasjonssenteret vil være en brobygger mellom innbyggere, pårørende, tjenestene, kunnskap- og forskningsmiljø, næringsliv og andre aktører. Med en økende andel aldrende befolkning, økende kompleksitet og spesialisering samtidig som det er minkende grad av yrkesaktive, står velferdssamfunnet ovenfor en utfordring som ikke løses uten radikale endringer i tjenesteytelsen. For å sikre tilgang på god helse og velferd uavhengig av samfunnslag eller bakgrunn, trengs det et ekstra fokus på bærekraftige teknologiske løsninger som baserer seg like mye på å hjelpe de som i dag har behov, samt å tilby de beste forebyggende tiltakene. 

Tidligste oppstartstidspunkt: September 2021 

Mer informasjon:
https://www.helseinnovasjonssenteret.no/satsingsomrader/helse--og-velferdsteknologi  


Tema for prosjektet:
Prosjekter innen tema kognitiv svikt vil kunne inneholde både litteraturanalyser, kvantitative og kvalitative metoder. Den primære målgruppen er personer med demens og deres pårørende, kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, akademia, utdanning, næring og samfunnet.

Tilbyder av prosjekt:
Oda Skjølsvold, rådgiver ved Helseinnovasjonssenteret AS, oda@helseinnovasjonssenteret.no
 
Ved Helseinnovasjonssenteret er det ulike aktører tilknyttet prosjektene. Vi vil være et bindeledd mellom masterstudenten(e) og eventuelle samarbeidspartnere.

Ønsket antall studenter: 1 student.

Forslag til studieretning/masterprogram relevant for prosjektet:

Høgskulen i Volda
- Mastergrad i helse og sosialfag – mestring og myndiggjering

Høgskolen i Molde
- Mastergrad i helse- og sosialfag – Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper
- Erfaringsbasert mastergrad i helselogistikk og digitale systemer

NTNU i Ålesund
- Mastergrad i helsesykepleie

Bakgrunn for prosjektet:
Kognitiv svikt er et viktig fokusområde ved Helseinnovasjonssenteret, hvor et av målene med aktivitetene er å benytte senterets faglige kjernekompetanse nevrobiologi i utviklingen av fremtidens helsetjenester. Demens og kognitiv svikt er en betydelig utfordring som helsetjenesten og samfunnet står overfor i dag, og forventes å øke betydelig i tiden som kommer. For flere lidelser med kognitiv svikt som et av flere symptomer eksisterer det i dag ingen kurerende behandling. Det er stort behov for mer forskning, økt kunnskap og nye løsninger. I løpet av 2020 gjennomførte Helseinnovasjonssenteret innsiktsarbeid knyttet til aktivitet og oppfølging for personer med demens, noe som resulterte i et samarbeid med «Inn på tunet» i Surnadal. Samarbeidet har som målsetning å videreutvikle tilbudet for personer med demens.

Helseinnovasjonssenteret har flere prosjekter på gang innenfor kognitiv svikt. 

Tidligste oppstartstidspunkt: September 2021 

Mer informasjon:
www.helseinnovasjonssenteret.no

Tema for prosjektet:
Min type 2 diabetes (Min T2D) er et prosjekt med mål om å utvikle en ny modell for opplæring og oppfølging av personer med diabetes type 2. Den nye tjenesten bygger på en samhandlingsmodell som kan overføres både til oppfølgingen av andre pasientgrupper og deler av helsetjenesten. Basert på kompetansedeling, forskningsmetodikk og tjenestedesign er det utarbeidet et nytt konsept. Konseptet innebærer en plan som gjennomføres med egenmålinger og oppfølging fra kontaktperson, samt nye teknologiske løsninger som blir utviklet og tatt i bruk i løpet av prosjektperioden (2019-2021).

Tilbyder av prosjekt:
Oda Skjølsvold, rådgiver ved Helseinnovasjonssenteret AS, oda@helseinnovasjonssenteret.no
 
Ved Helseinnovasjonssenteret er det ulike aktører tilknyttet prosjektene. Vi vil være et bindeledd mellom masterstudenten(e) og eventuelle samarbeidspartnere.

Ønsket antall studenter: 1 student.

Forslag til studieretning/masterprogram relevant for prosjektet:

Høgskulen i Volda
- Mastergrad i helse og sosialfag – mestring og myndiggjering

Høgskolen i Molde
- Mastergrad i helse- og sosialfag – Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper

- Erfaringsbasert mastergrad i helselogistikk og digitale systemer
NTNU i Ålesund
- Mastergrad i helsesykepleie

- Mastergrad i klinisk avansert allmennsykepleie

Bakgrunn for prosjektet:
Diabetes type 2 er en av de hyppigst forekommende ikke-smittsomme sykdommene, er både fysisk og psykisk belastende, og krever en høy innsats av den enkelte. Vi ønsket å skape et tilbud som tar vare på hele mennesket, fysisk så vel som psykisk. Målet var å gjøre det enklere for flere å leve med sykdommen, samt forebygge senkomplikasjoner ved å gi de et tilbud som legger grunnlaget for en varig livsstilsendring.

Min T2D er et samarbeid mellom Diabetesforbundet, Helseinnovasjonssenteret, Cardiac Exercise Research Group ved NTNU, Utviklingssentral for frisklivssentraler, Helse Møre og Romsdal HF, TieroEvry, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og Høgskolen i Molde. Studien har startet ved frisklivssentralene i Kristiansund og Hustadvika kommuner, men vi ønsker utvidelse til ytterligere kommuner. 

Tidligste oppstartstidspunkt: September 2021 

Mer informasjon:
www.mint2d.no
 
www.helseinnovasjonssenteret.no/uploads/mBaKHzEN/2021_01_StudiensomendretBjrnThoresliv.pdf
 
www.helseinnovasjonssenteret.no/b/type-2-diabetes  

www.youtube.com/watch?v=p62FQmyDDLA  

https://himolde.brage.unit.no/himolde-xmlui/bitstream/handle/11250/2684392/fordypning_baeverfjord.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tema for prosjektet:
«Helse og velferd i bærekraftige byer og tettsted og smartby». Dersom vi skal nå FNs bærekraftsmål innen 2030, kreves det en omfattende mobilisering av både innbyggere, næringsliv, akademia og offentlig sektor, hvor vi samarbeider målrettet for å oppnå smartere og mer bærekraftige byer og lokalsamfunn. Her mener vi at Norge har en unik mulighet til å gå foran med et godt eksempel.

Tilbyder av prosjekt:
Maria Therese Aasen- Stensvold, rådgiver ved Helseinnovasjonssenteret AS, mariatherese@helseinnovasjonssenteret.no
 
Ved Helseinnovasjonssenteret er det ulike aktører tilknyttet prosjektene. Vi vil være et bindeledd mellom masterstudenten(e) og eventuelle samarbeidspartnere.

Ønsket antall studenter: Maks 2 studenter

Forslag til studieretning/masterprogram relevant for prosjektet:

Høgskulen i Volda
- Mastergrad i helse og sosialfag – mestring og myndiggjering
- Mastergrad i samfunnsplanlegging og leiing

Høgskolen i Molde
- Mastergrad i helse- og sosialfag – Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper
- Erfaringsbasert mastergrad i helselogistikk og digitale systemer
- Master of Science in Logistics

NTNU i Ålesund
- Master i klinisk sykepleie (anestesi, operasjon, intensiv og kreftsykepleie)
- Mastergrad i helsesykepleie
- Mastergrad i klinisk avansert allmennsykepleie
- Mastergrad i helseledelse

Bakgrunn for prosjektet:
Arbeidet med «Helse og velferd i bærekraftige byer og tettsted og smartby» kan bidra til å løse komplekse samfunnsutfordringer siden arbeidet gir mulighet til å koble sammen sektorer og tjenesteområder som tidligere har operert separat.
Tilliten til kommunen må bevares selv om samfunnet er i endring, og teknologi må brukes med innsikt og fornuft for å oppnå åpenhet. Innovasjon ved hjelp av teknologi kan gi muligheten til å tilby tjenester på helt nye måter, involvering i offentlig tjenesteyting og bidra til nye medvirkningsmuligheter. Tettere samarbeid med andre offentlige aktører, næringsliv og akademia/ forskning/ virkemiddelapparatet er vesentlig. I sum gir dette oss et gunstig utgangspunkt for å utvikle smarte og bærekraftige løsninger og tjenester som kan skaleres og eksporteres, og bidra til vekst og verdiskaping. 

Tidligste oppstartstidspunkt: September 2021 

Mer informasjon:
https://www.helseinnovasjonssenteret.no/b/helse-og-velferd-i-baerekraftige-byer-og-lokalsamfunn  


Tilbyder av prosjekt:
Muritunet ved Anita Dyb Linge, mobil: 988 73 835, anita.dyb@muritunet.no 

Forslag til studieretning/masterprogram relevant for prosjektet:

HiVolda:
Mastergrad i helseledelese, Master i samfunnsplanlegging og leiing, Mastergrad i helse og sosialfag, meistring og myndiggjering,

HiMolde:
Mastergrad i helse og sosialfag - Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper,

NTNU Ålesund: Mastergrad i klinisk sykepleie (anestesi, operasjon, intensiv og kreftsykepleie), Mastergrad i klinisk avansert allmensykepleie

Bakgrunn for prosjektet: 
Muritunet er eit rehabiliteringssenter som tilbyr tverrfagleg spesialisert rehabilitering for pasientgrupper innan områda; Hjerte, Lunge/KOLS, Kreft, Brudd- og slitasjeskadar i skjelett, Langvarige muske- og skjelettsmerter, Sjukeleg overvekt inkl. overspisingslidelse, Arbeidsretta rehabilitering ved lettare psykiske lidingar eller langvarige muskel- og skjelettsmerter.

Muritunet har over tid samla data i form av fysiske testar og spørjeskjema. Datamaterialet er samla inn og oppbevart anonymisert i elektronisk kvalitetsregister med samtykkegodkjenning frå pasientane. Konsesjonsgodkjent via Datatilsynet og personvernombudet ved Muritunet.

Fysiske testar er for eksempel antropometriske målingar og oksygenopptak for sjukeleg overvektspasientar, og gangtest og beinpress for lungepasientar. I tillegg svarar alle pasientane på fleire spørjeskjema både ankomst, avreise og 6 og 12 mnd etter rehabiliteringsopphaldet. Type skjema avhenger av pasientgruppe, men er innan områder som angst/depresjon, livskvalitet, psykologisk fleksibilitet, kosthald, aktivitet, arbeid- og stønadsforhold, overspising og søvn. Data kan brukast til å svare på problemstillingar innan kvantitativ forskningsmetode knytt til problemstillingar innan rehabilitering av aktuelle pasientgrupper. 
 
Tidligste oppstartstidspunkt: Når som helst.
 
Mer informasjon:
www.muritunet.no (informasjon om Muritunet sine rehabiliteringstilbod)


Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal er opptatt av og interessert i at det skal jobbes på mastergradnivå med ulike tema som er viktig for pensjonistforbundet.
 
Tema som er sentrale for oss:

Tema 1: Fysiologi
Vi er kjent med at Høgskolen i Molde har et forskningsgruppe innen fysiologi og et prosjekt som går på “Styrk aldringen” og “styrketrening og ortopedi”.
Pensjonistforbundet har vært sterkt involvert i det etterhvert landsomfattende programmet “Sterk og stødig”. Vi har flere medlemmer som er sertifisert som instruktører og som driver egne grupper. Dette har vært populært å delta på og tilbakemeldingene er udelt positive. De aller fleste har en oppfatning av at de blir sterkere og oppnår bedre balanse ved å følge dette treningsprogrammet. Dessverre har Covid-19-pandemien ødelagt mye det siste året, på lik linje med det meste av slike aktiviteter.

Vi er svært interessert i å kunne bidra i en eller annen form med utgangspunkt i det som er i gang ved Høgskolen i Molde og som pr i dag har samarbeid med flere kommuner og som kanskje kan utvides til å omfatte flere kommuner/sykehus i hele fylket.

Kontaktperson:
Mellvin Steinsvoll, Leder, Pensjonistforbundet Møre og Romsdal
Epost: moreogromsdal@pensjonistforbundet.no
Nettside: http://www.pensjonistforbundet.no/

Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal er opptatt av og interessert i at det skal jobbes på mastergradnivå med ulike tema som er viktig for pensjonistforbundet.
 
Tema som er sentrale for oss:

Tema 2: Brukermedvirkning
Pensjonistforbundet er kjent med at det er et stort forskningsprosjekt på gang om samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten og hvilken lærdom en kan ta med seg om COVID-19 - før - under og etter pandemien. Arbeidet med dette prosjektet har flere delprosjekt.
Pensjonistforbundet er særlig opptatt av delprosjektet:
Brukermedvirkning på systemnivå før, under og etter COVID-19 og hvilken lærdom samhandlende parter kan ta med inn i framtiden.

Pensjonistforbundet har brukermedvirkning på alle nivå i samfunnet som en av sine hjertesaker. Dette er et tema som vi svært gjerne vil delta/bidra inn i på ulike måter. Vi ser ikke bort fra at det innen forskningsprosjektet kan gjennomføres ulike masteroppgave-prosjekt der pensjonistforbundet kan delta i.

Kontaktperson:
Mellvin Steinsvoll, Leder, Pensjonistforbundet Møre og Romsdal
Epost: moreogromsdal@pensjonistforbundet.no
Nettside: http://www.pensjonistforbundet.no/

Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal er opptatt av og interessert i at det skal jobbes på mastergradnivå med ulike tema som er viktig for pensjonistforbundet.
 
Tema som er sentrale for oss:

Tema 3: Samfunnsplanlegging
Pensjonistforbundet er opptatt av hvordan vi planlegger utviklinga av samfunnet vårt. Aldersgruppen 70+ er sterkt underrepresentert i kommunestyrene, fylkestingene og Storting. Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha egne eldreråd, men det er gitt åpning for at det kan etableres fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. De aller fleste kommunene i Møre og Romsdal har egne eldreråd. Det er gjort flere kartlegginger - nasjonalt - i fylkeskommunal regi og fra pensjonistforbundet hvordan eldrerådene fungerer. Disse viser at råda fungerer svært ulikt.

Det kommunale plansystemet kan være vanskelig å forstå og forholde seg for innbyggerne generelt, om en ikke jobber/ har jobbet innen det offentlige eller er/har vært aktive politikere.

Pensjonistforbundet er opptatt av hvordan en skal oppnå større engasjement og deltakelse i den kommunale planlegginga og særlig hvordan stortingsmeldinga Leve hele livet blir fulgt opp i kommunene. Den inneholder føringer for tilbud innen alle områder til gruppen 65+ - som boligpolitikk - fritid og sosiale møteplasser - aktiviteter - helse- og omsorg osv.

Pensjonistforbundet vil gjerne delta om det blir utvikla ulike masterprogram innen tema “Det kommunale plansystemet”.

Kontaktperson:
Mellvin Steinsvoll, Leder, Pensjonistforbundet Møre og Romsdal
Epost: moreogromsdal@pensjonistforbundet.no
Nettside: http://www.pensjonistforbundet.no/

Leiar:
Svanhild Margrethe Arentz Schønberg,
Instituttleder, Institutt for helsevitenskap Ålesund, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Medlemmar:
Helse Møre og Romsdal HF
Erik Solligård, fagdirektør
Vibeke Devold Valderhaug, konst. forskingssjef            
Guro Berge, utdanningssjef
Høgskolen i Molde
Heidi Haavardsen, dekan, Avdeling for helse- og sosialfag
Eivind Wang, forskerrepresentant HiM/ professor, forskningsforumleder AHS   
Helse Midt Norge RHF
Ruben Angell, konst. utdanningssjef, Helse Midt-Norge RHF 
NTNU
Toril Forbord, prodekan for utdanning, Fakultet for medisin og helsevitenskap, 
Torstein Baade Rø, prodekan forskning, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Høgskulen i Volda
Randi Bergem, dekan, Avdeling for samfunnsfag og historie 
Jorunn S. Fure, dekan, avdeling for samfunnsfag og historie (ASH)
Kjartan Leer-Salvesen, professor, Institutt for sosialfag, forskarrepresentant
Statsforvalteren 
Karin Müller Mikalsen, fylkeslege, Helse- og sosialavdelinga, Statsforvalteren
Brukarutvalet Helse Møre og Romsdal HF 
Paula Næss Skår, Leiar, Brukarutvalet Helse Møre og Romsdal HF         

Observatørar:
Anna-Marie Hatlestad, FoU-rådgjevar, Regional- og næringsavdelinga, Møre og Romsdal Fylkeskommune                
Arthur Almestad, regionansvarleg Møre og Romsdal, Norges Forskningsråd         
Åse Elin Hole, Rådmann, Stranda kommune, KS

Arbeidsutval:
Erik Solligård, Fagdirektør Helse Møre og Romsdal, Utvalgsleder
Guro Berge, Utdanningssjef, Helse Møre og Romsdal
Anne-Sofie Furberg, Forskingssjef, Helse Møre og Romsdal
Heidi V. Haavardsen, Dekan, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde
Svanhild Schønberg, Instituttleiar, Institutt for helsevitskap Ålesund, NTNU
Therese M. Istad, Rådgjevar, Seksjon for forsking og innovasjon, Helse Møre og Romsdal
Tone S. Fuglset, Forskingsrådgjevar, Seksjon for forsking og innovasjon, Helse Møre og Romsdal
Vibeke D. Valderhaug, Forskingsrådgjevar, Seksjon for forsking og innovasjon, Helse Møre og Romsdal

Sekretariat: 
Therese M. Istad, Rådgjevar, Seksjon for forsking og innovasjon, Helse Møre og Romsdal
Therese Stern, Rådgjevar, Seksjon for utdanning, Helse Møre og Romsdal

Spørsmål? Kontakt sekretariatet på forsking@helse-mr.no
Sist oppdatert 12.05.2023