Forskingssamarbeid om covid-19

Samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetenesta før og under pandemien. Kva lærdom kan spesialist- og kommunehelsetenesta ta med seg frå samhandling om covid-19 krisa?

Forsking og digital samhandling illustrasjon

Covid-19 pandemien har sidan mars 2020, sett verdssamfunnet, inklusive Noreg på svært utfordrande prøver. Her i landet har pandemien resultert i krisesamarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetenesta. 

For å undersøke kva lærdom spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta kan ta med seg frå samhandling i covid-19-krisa, er det etablert eit forskingssamarbeid mellom Helse Møre og Romsdal HF, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde, NTNU Ålesund og Brukarutvalet i Møre og Romsdal. 

Prosjektet skal undersøke samhandlingsmønstre på tvers av forvaltningsnivåa, med mål om å identifisere faktorar som hemmar og fremmar samhandling i eit før, under og etter perspektiv.

Tema ein ønskjer å undersøke særskilt er 1) Brukarmedverknad, 2) Styringsstruktur og 3) Krisesamarbeid. Bakgrunn for val av tema er at dei inngår som sentrale element i overordna føringar som ny Nasjonal helse- og sykehusplan og avtale om etablering av helsefellesskap. 
Evna til å samhandle lokalt – både forskingsmessig, administrativt og politisk - vil påverke evna til å operasjonalisere den nasjonale helsepolitikken. Funn og konklusjonar i prosjektet vil derfor vere viktige bidrag i det vidare arbeidet med å utvikle ei bærekraftig helseteneste for framtida.

Helse Midt-Norge RHF har som mål å styrke det strategiske forskingssamarbeidet mellom helseføretaka, høgskular, universitet, brukarorganisasjonar, kommunesektoren mfl. i regionen. Prosjektet vart tildelt regionale forskingsmidlar frå Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge RHF​. 

Utgangspunktet for prosjektet er at Covid-19 har ført til endra samhandlingsmønster mellom spesialisthelsetenesta og kommunane i Møre og Romsdal. Prosjektgruppa skal kartlegge erfaringane med desse endringane og vurdere om nokon av endringane kan/bør vidareførast etter pandemien er over.​

Personer i prosjektgruppa covid-19

Medlemar av forskingsgruppa/ prosjektgruppa:

 
Namn ​Stilling ​​Eining
​​Berit Kvalsvik Teige ​Forskingsrådgivar, Dr.Phil. ​Fagavdelinga, HMR
​Lena Bjørge Waage ​Spesialrådgiver, Ph.D-stipendiat ​Samhandlingsseksjonen HMR/Høgskulen i Volda


​Roar Eilev Amdam ​Professor ​Høgskulen i Volda 
​Erlend Vik ​Førsteamanuensis Høgskolen i Molde
​Anne Strand Alfredsen Larsen  ​Prosjektleiar, Forsker, strategirådgiver,  HMR 25%
NTNU 75% fagavdelinga 
​Dag Arne Lihaug Hoff  ​Overlege, forskingssjef HMR, amanuensis, Ph.D. ​Fagavdelinga HMR/
NTNU (20%)
​Marit Kvangarsnes ​Professor ​NTNU/ fagavdelinga HMR (20%)
​Odd Jarle Veddeng ​Spesialrådgiver, Ph.D. ​Fagavdelinga HMR
​Alf Roger Djupvik ​Dosent ​Høgskulen i Volda
​Tonje Hungnes ​​Førsteamanuensis ​Høgskolen i Molde/ Møreforskning (10%)
​Elise Kvalsund Bårdsgjerde Førsteamanuensis ​NTNU, Ålesund
​Sølve Mikal Krekvik Nerland  ​Statsviter, ​Førsteamanuensis ​Høgskolen i Molde


Styringsgruppa består av:
 • Torstein Hole, MD/fagdirektør Helse Møre og Romsdal (HMR)
 • Stian Endresen, MD/leder PKO (Praksiskonsulentane i HMR), Ulstein kommune
 • Paula Næss Skår, leiar Brukarutvalet HMR
 • Renathe Rossi-Kaldhol, Herøy kommune, kommunalsjef
 • Kjetil Fylling, Sula kommune, kommunalsjef
 • Tanja Thalen, kommunalsjef helse og omsorg Molde kommune
 • Margrethe Svinvik, ordfører, Surnadal kommune
 • Anette Lekve, føretakstillitsvalt Norsk sykepleieforbund
 • Ann Kristin Sæther, hovudtillitsvalt Norsk sykepleieforbund, representant for Møre og Romsdal
 • Geir Sylte, daglig leder Helseinnovasjonssenteret Kristiansund
 • Eli Otterlei, Samhandlingssjef, HMR

Referansegruppa består av:

 • Bodil Landstad, professor Midt-universitetet, Sverige og forskingssjef Helse Nord-Trøndelag HF
 • Marit Kvangarsnes, professor NTNU og forskingsrådgivar HMR
 • Bardo Driller, MD/seksjonsoverlege HMR og Ph.D.-student NTNU
 • Yngve M. Seljeseth, MD, overlege geriatri, HMR
 • Cato Innerdal, kommuneoverlege, Molde kommune
 • Jon Magnussen, prodekan for utdanning/professor NTNU
 • Anne Sofie Furberg, professor, Høgskolen i Molde og Universitet Nord
 • Bjørn Buan, kommuneoverlege, Surnadal kommune
 • Olav Mestad, kommuneoverlege,  Ålesund kommune

Vara:

 • Jonas Vegsundvåg, Ålesund kommune
 • Randi Bergem, dekan, Høgskulen i Volda
 • Dag-Arne Lihaug Hoff, MD/seksjonsoverlege, førsteamanuensis NTNU, forskar og leiar Klinisk forskingspost HMR 

Forskargruppa:
Digitale Teamsmøter kvar tredje fredag, i tillegg til ei fysisk dagssamling per halvår.
Eventuelle dagsamlingar.

Styrings- og referansegruppe:
Møter nokre gongar årleg.

​Anne Strand Alfredsen Larsen, ​Prosjektleiar, Strategirådgivar/forsker.
Mobil: 92 06 21 54

Lena Bjørge Waage, spesialrådgivar HMR, Phd. stipendiat Høgskulen i Volda
Mobil: 95 48 21 96


Sist oppdatert 25.04.2024