Faglig samarbeidsutval for samarbeid om helsefremming og førebyggande helsearbeid

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som et rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalene. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

En gruppe mennesker som går

​Faglig samarbeidsutval for helsefremming og førebyggande helsearbeid ​har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 5 i Samarbeidsavtalen (pdf).

​​a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast hjå Lokale samhandlingsutval og bli vedteken i Strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal reviderast kvart andre år med evaluering av mål, tiltak og effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket for implementering av vedtekne tiltak.

c) Samarbeide med tilsvarande fagråd i Helse Midt-Norge. ​​


​Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal - HMR):

Ny representant under avklaring
Avdelingssjef, Klinikk psykisk helse og rus, BUP
e-post

Kari​ Marie Remø Nesseth
Avdelingssjef, Klinikk psykisk helse og rus, TSB
Kari.Marie.Remo.Nesseth@helse-mr.no

Eli Bente Langva (nestleiar faglig samarbeidsutval)
Avdelingssjef, Klinikk Ålesund sykehus
Eli.Bente.Langva@helse-mr.no

Astrid Ljøkjell Solem
Rådgivar Lærings- og meistringssenteret, samhandlingsseksjonen
Astrid.Ljokjell.Solem@helse-mr.no​

Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)
Gro Sundet
Kristiansund kommune
Gro.Irene.Sundet@kristiansund.kommune.no​

Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)
Inger Videm
Ergoterapeut, Aukra kommune
Inger.Videm@aukra.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Søre
Ny representant under avklaring

Sunnmøre re
gionråd - Nordre
Merete Brungot Kløvning (leiar faglig samarbeidsutval)
Pårørandekoordinator, rådgivar
Merete.Brungot.Klovning@alesund.kommune.no​

Fastlege/praksiskonsulent
Sofie Møller-Christensen
Fastlege Giske kommune, praksiskonsulent Nordre Sunnmøre
sofie.moller-christensen@helse-mr.no​

Brukerrepresentant kommune
Åse Solveig Eriksen
Kreftforeningen
asesolveig@gmail.com

Brukerrepresentant HMR
Ann Helene Skare
Kreftforeningen
he-skare@online.no​

Kommande møte: Hausten 2023

For førespurnad til faglig samarbeidsutval om helsefremming og førebyggande helsearbeid ta kontakt med:

Leiar
Merete Brungot Kløvning
Pårørandekoordinator, rådgivar
Merete.Brungot.Klovning@alesund.kommune.no​

Nestleiar
Eli Bente Langva
Avdelingssjef, Klinikk Ålesund sykehus
Eli.Bente.Langva@helse-mr.no

Sist oppdatert 10.05.2023