Fra floskel til handling

Prosjektet "Fra floskel til handling" er eit individuelt tilpassa helsetilbod for eldre eller skrøplege multisjuke pasientar med fokus på bruk av forhåndssamtaler og palliativ plan.

Fra floskel til handling er ei samlenemning der målet er konkrete forbetringar frå ord til handling. Ved oppstart i 2022 var prosjektet er delt i tre ulike delprosjekt:


1. Rett pasient på rett sted
2. Hospitering på tvers av tjenestenivå
3. Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT)​

Presentasjon Fra floskel til handling (pdf)

Rett pasient på rett sted

Et individuelt tilpasset kommunalt helsetilbud kan være et like godt eller bedre alternativ til behandling i sykehus for skrøpelige eller eldre multisyke pasienter med antatt begrenset levetid. En har som mål å implementere bruk av forhåndssamtaler og Palliativ plan til skrøpelige og eldre multisyke pasienter, i alle ROR kommunene.  

Meir om Palliativ plan

Hospitering på tvers av tjenestenivå (2022)

Hovedmålet er gjensidig hospitering med kompetanseoverføring både fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten og omvendt. En legger vekt på erfaringsutveksling i omgang med skrøpelige og eldre multisyke pasienter, særlig i forhold til initiering av forhåndssamtaler i kommunehelsetjenesten, og bruk av Palliativ plan. Her inviteres leger, sykepleiere og annet helsepersonell, seksjonsledere i sykehus og tildelingsenheter for kommunale tjenester inn til hospitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Dette prosjektet er 1-årig som er avsluttet. ​
   

Pasientsentrert helsetenesteteam (PSHT)​ (2022/23)

PSHT er et tverrfaglig team med mål om å utvikle og tilby et bedre og mer helhetlig tjenestetilbud til skrøpelig eller eldre multisyke pasienter gjennom tett samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Teamet tar utgangspunkt i pasientens preferanser og målsetninger og bidrar til et individuelt tilpasset helsetilbud.

Prosjekt PSHT ved Molde sjukehus er ikke blitt videreført da man ikke har fått nye prosjektmidler.


Det fins eit eige PSHT-prosjekt ved Ålesund sjukehus​ med ei noko anna vinkling.

Skildring av prosjektet​

De tre delprosjektene i Fra floskel til handling henger tett sammen og har alle som mål å tilby forhåndssamtaler og Palliativ plan til skrøpelige eller eldre multisyke pasienter, for å sikre gode helhetlige helsetjenester, og tilrettelegge for at pasient og pårørende sine ønsker blir hørt. 

Vi har startet opp med undervisning om forhåndssamtaler og palliativ til ansatte i pleie og omsorg i alle 5 kommunene, Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes. Vi har tett samarbeid med ressursgruppen i Palliativ plan, og har revidert informasjonsbrosjyren om Palliativ Plan til brukere og pårørende. Prosjektet er lagt frem for innbyggerne i kommunene via kommuneaviser, hjemmesider og andre informasjonskanaler. Det er tett samarbeid mellom prosjektlederne, kreft – og palliasjonskoordinatorene i kommunene og med spesialisthelsetjenesten i alle tre prosjektene.


Forankring

Prosjektene er initiert av lokalt samarbeidsutvalg Molde som en del av pasientforløpet «Den eldre multisyke pasienten» og implementering av verktøyene «forhåndssamtale» og «Palliativ plan».
 
Prosjektet er rettet mot målene i handlingsplanen 2022-2025 for faglig samarbeidsutvalg for multisyke, stormottakere og palliasjon:

Frå punkt 3.2 Mål og tiltak i handlingsplanen:
Våre overordnete mål er: 
 • ​Fokus på livet - Best mulig livskvalitet
 • Mest mulig tid i hjemmet, muligheten for å dø hjemme hvis personen ønsker det
 • Bruker eller pasient skal oppleve helhetlige, koordinerte og sammenhengende tjenester gjennom best mulig samhandling mellom nivå og innad i nivåene"

Tidsramme

Oppstart januar 2022 med Rett pasient på rett sted og Hospitering på tvers av tjenestenivåer. Oppstart Pasientsentrert helsetenesteteam (PSHT)​ april 2022.
Rett pasient på rett sted avsluttes 2024. Hospitering på tvers av tjenestenivåer avsluttes 2022. PSHT ønskes videreført, og innarbeidet i et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Prosjektet  PSHT fikk kun midler for 2022, så er dermed avsluttet. 

Ressursbruk og finansiering

 • Tone M. Vestad, er ansatt i 100 % stilling som prosjektleder for rett pasient på rett sted og hospitering på tvers av tjenestenivåer.
 • Bardo Driller prosjektleder for PSHT 20 % stilling.
 • 90 % sykepleierstilling i PSHT fra september 2022.​

Rett pasient på rett sted:
 • 880 000 kr/år tilskudd fra helsedirektoratet via statsforvalteren i Trøndelag.
 • 400 000 kr/år fra tilskudd fra statsforvalteren i Møre og Romsdal
 • 500 000 kr fra GassROR

Hospitering på tvers av tjenestenivåer:
 • 1 040 000 kr/år tilskudd fra helsedirektoratet

Pasientsentrert helsetenesteteam (PSHT):
 • 750 000 kr/år Innovasjonsmidler fra samarbeidsorganer i Helse Midt-Norge HMN
 • 250 000 kr/ år – egenandel fra Helse Møre og Romsdal​

Fra floskel til handling

Prosjektgruppe floskel til handling
Fra venstre: Bardo Driller, Overlege og leder i delprosjekt PSHT Molde, seksjon for Kreftbehandling og palliasjon Nordmøre og Romsdal, Tone M. Vestad prosjektleder Fra floskel til handling, Oddbjørn Tomren tidligere avdelingssjef, Avdeling for Medisin og Nevrologi HMR og Jan Erik Hovdenak kommunalsjef drift, Aukra kommune og leder i styringsgruppa

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Fra floskel til handling

Tone  Male Vestad
E-post: Tone.vestad@aukra.kommune.no
Mobilnr.  91 74 41 56

Styringsgruppe
 • Jan Erik Hovdenak, kommunalsjef Aukra kommune, Leder
 • Eli Klara Otterlei, samhandlingsavdelinga HMR,  Nestleder
 • Britt Krøvel, leder for utv.senter for sykehjem og hjemmetjenester i MR
 • Daniel Ask, brukerutvalget i HMR
 • Marit T. Hauge, ass. kommuneoverlege Molde
 • Petter Rangnes, avdelingssjef medisin og Nevrologi, Klinikk SNR
Sist oppdatert 10.07.2023