Høyring om revidert samhandlingsavtale / samarbeidsavtale

Samarbeidsavtalen mellom kommunane i fylket og helseføretaket har vore gjennom ein revisjon og er no ute på høyring.

Publisert 31.08.2020
Sist oppdatert 21.09.2020
Tekst

​Høyringsfrist er 26.oktober 2020.

Du finn høyringsbrev med meir inforasjon om bakgrunn og prosess og høyringsutkastet for revidert avtale her:
https://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/hoyring-om-revidert-samhandlingsavtalesamarbeidsavtale

Her vil du og finne høyringsinnspela etter kvart som dei kjem inn.

Høyringsinnspel skal sendast til:

Postmottak_MR@helse-mr.no