Kva er viktig for den eldre multisjuke pasient

Helse Møre og Romsdal HF og alle kommunane i Møre og Romsdal er godt i gong med å styrke samhandlinga i oppfølginga av eldre pasientar med samansette og kroniske helseplager. Arbeidet med pasientforløp for den eldre multisjuke pasient er i 2019 inne i sitt 3.dje virkeår.   Handlingsplanen med tiltaksplan for å understøtte iverksettinga av «Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient» er no rullert og oppdatert.

Jan Ole Bolsø
Publisert 29.03.2019
Sist oppdatert 01.03.2021
Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon

​- Verdigrunnlaget i planen tar utgangspunkt  i spørsmålet til pasienten om kva som er viktig for deg? seier spesialrådgivar Britt Valderhaug Tyrholm. - Det at pasienten er med på å ta val gjer pasienten til ein medansvarlig og aktiv part. Det viktigaste med dette spørsmålet å sentrere innsatsen om det som faktisk er viktig og som verker for pasienten.

Arbeidet med pasientforløpet kan også forståast som ei satsing der ein ynsker å etablere ein arbeidsmetodikk som skal styrke og sikre heilskapen i møte mellom pasienten og helsetenestene. Satsinga har også betyding for korleis systema vil vere førebudd til å bruke Helseplattforma som kommunikasjonsplattform når den kjem på plass.
 
Brukarmedverknad og å dempe behov for innlegging og reinnlegging i sjukehus er to tema som er særleg løfta fram i handlingsplanen for 2019 og 2020.

Brukarmedverknad

- Brukarmedverknad har kome tydeleg på dagsorden fortel Tyrholm.  - Når ein tar utgangspunkt i samtala om «Kva er viktig for deg?»  er målet å styrke pasientane si involvering og engasjement i høve eigne helseutfordringar. Slike samtalar representere ei endring i arbeidsform og tenking for ein del helsepersonell.

- Satsinga inneber å arbeide med haldningar, kultur og  tradisjon hos helsepersonell. Målet om «Pasienten si helseteneste» krev at helsearbeiderar er kjend med og så langt det er mogleg tek utgangspunkt i kva pasienten meiner er viktig for seg. Temaet skal ha særleg fokus i denne planperioda.
 

Dempe behov for innlegging og reinnlegging i sjukehus

- Å dempe behov for innlegging og reinnlegging i sjukehus vil vi gjere mellom anna  ved å auke observasjonskompetansen både i sjukeheimar, heimeteneste og sjukehus slik at ein kan oppdage forverring av sjukdom i ei tidleg fase seier Tyrholm.

- Gjennom å nytte same verktøy på begge nivå får vi eit felles språk for vurdering av pasientane. Når ein oppdagar forverring tidlig kan ein stanse sjukdomsutvikling og hindre behov for innlegging i sjukehus.  I denne samanheng er det og viktig å ha avklart kva som skal vere neste behandlingsnivå ved forverringar i helsetilstanden. Palliativ plan kan i ein del høve vere eit relevatn og godt verktøy i oppfølging av eldre alvorlig kronisk sjuke pasientar.

- Det er viktig å avklare oppgåve- og ansvarsforhold mellom helsetenestenivåa. Både på eit praktisk nivå gjennom arbeid med forbetringar og auke i den faglige kompetansen. Slik skal vi få meir heilskaplege og kvalitativt gode helsetenester kor pasienten er aktivt involvert.  Same fokus og mål både for kommunen og helseføretaket er sentralt for å få dette til.

- Dette er ei store samhandlingssatsing og slikt krev tid avsluttar Tyrholm, - men vi vonar at vi ved felles innsats skal kome eit godt stykke vidare i inneverande planperiode. 


Link til planen: