Spesialisering i augesjukdommar ved Molde sjukehus

LIS i aksjon på poliklinikken i Molde.

LIS i aksjon på poliklinikken i Molde.

Avdeling har behandlingstilbod innan augesjukdommar til pasientar i Romsdal og på Nordmøre og dekker med det eit folketal på omkring 120 000. Vi har ei seng på felles kirurgisk sengepost. Denne nyttast i all hovudsak til enkelte akuttilfeller, ved overflytting frå andre sjukehus og etter nokre kirurgiske inngrep. 

Aktiviteten vår går for det meste i polikliniske konsultasjonar og dagkirurgiske inngrep. Vi utfører mellom 1000-1300 dagkirurgiske inngrep kvart år. Kirurgisk behandling skjer i operasjonssal som er integrert i operasjonsavdelinga ved sjukehuset, samt på ei skiftestove ved poliklinikken. Kirurgiske inngrep som blir utført er kataraktoperasjonar, diverse okuloplastiske inngrep, tårevegskirurgi, pterygiumkirurgi, EDTA-behandling av kornea, glaukomkirurgi (trabekulektomi og MIGS-implantat), samt eviscerasjoner og strabismekirurgi inkludert botoxbehandling.

Størstedelen av den daglege aktiviteten vår er likevel ved poliklinikken der vi har om lag 13 000 polikliniske konsultasjonar kvart år. Alle legar har kvart sitt faste, godt utstyrte kontor der dei polikliniske undersøkingane og skjer. Vi driv eit screening-fundusfotoprogram for diabetikarar der du som LIS blir involvert. Du får og god opplæring i tolking av angiografi.  I tillegg er det stort omfang med intravitreal injeksjonsbehandling der vi utfører om lag 2500 injeksjonar kvart år. Vi har og tilsett ein ortoptist i 100%-stilling som og bidreg i opplæring av våre LIS.

Det er i utgangspunktet 6 overlegestillingar og 3 LIS-stillingar hos oss. For tida er det tilsett 5 LIS som går i 5-delt forvakt med døgnvakt på kvardagar og i helg. Det er alltid spesialist som bakvakt. Vaktordninga baserer seg i stor grad på heimevakt ettermiddag/kveld/natt og helg.

Vi har elles ein stor utstyrspark hos oss for å kunne handtere dei fleste tilstandar og problemstillingar. Det kan mellom anna nemnast autorefraktor/keratometri, pachymetri, optisk biometer, topograf, SD-OCT, ultralyd B-scan, autoperimetri (Esterman, Humphrey C24 - 2), Harms vegg, digitalt utstyr for fundusfoto inkludert utstyr for vidvinkel fotografering av augebotn, fluorescein- og ICG-angiografi, YAG-laser, argonlaser samt laser for fotodynamisk behandling.

Du får gjennomført det meste av spesialistutdanning ved sjukehuset. Det er nokre læringsmål vi ikkje tilbyr opplæring i ved våre sjukehus og dette må du derfor til universitetssjukehus for å gjere. Dette gjeld mellom anna tema knytt til kirurgisk behandling av netthinnesjukdommar og kornea, men også spredte læringsmål innen andre deler av oftalmologien. Spesialiseringsperioden ved universitetssjukehus er på 18 månader og vi har avtale om samarbeid med St. Olavs hospital i Trondheim og Oslo universitetssjukehus for slik teneste.

Når du startar som LIS hos oss vil du i starten følge ein meir erfaren LIS i den vanlege arbeidskvardagen. Du blir gradvis introdusert til både klinisk undersøking og bruk av utstyr under supervisjon av meir erfaren lege. Etter kvart som ferdighetene aukar vil du få eigne pasientar til vurdering og undersøking. Du blir tidleg introdusert for vaktarbeid, men under tett oppfølging og supervisjon av bakvakt.

Vi har internundervisning to dagar i veka. Mandager er det videoundervisning med St. Olav og dei andre augeavdelingane i regionen. Onsdagar har vi tradisjonell internundervisning sjølve. Begge dagar varer undervisninga i 45 minutt. Tema for internundervisninga følger nasjonalt anbefalte kurs.

På sjukehuset er det fellesundervisning ein halvtime kvar fredag der avdelingane ved sjukehuset vekslar på å ha innlegg.

Kurs​​

Som LIS hos oss får du permisjon med lønn for å delta på nasjonalt anbefalte kurs nødvendig for å fullføre spesialiteten din. Desse kursa har tradisjonelt vert gjennomført halvårlig. Deltaking på andre møter, kurs og symposier er og ønskeleg, så fremt det er mogleg å tilpasse dette inn i avdelinga si øvrige drift.  Vi er jamleg representert på regionale, nasjonale, nordiske og internasjonale møter.

Hovudarena for ferdighetstrening for LIS er i den daglege aktiviteten ved poliklinikken, inkludert vaktarbeid. Vi har variert og god pasienttilgang som gir deg gode høve til å få erfaring med både dei vanlegaste og meir sjeldne augesjukdommane. Ved supervisjon og eigeninnsats kan du trene opp ferdigheter når det gjeld ulike varianter av undersøkelsesteknikk, ulike former for laserbehandling, intravitreale injeksjonsbehandling, samt småkirurgiske inngrep som blir gjort i poliklinikken. Etter kvart får du og opplæring i dagkirurgiske inngrep, i hovudsak innan okuloplastikk. Avhengig av interesse, kapasitet og behov, kan ytterlegare kirurgisk opplæring bli aktuelt mot slutten av spesialiseringa. Du vil elles få tilgang til å assistere på inngrep i henhold til aktuelle læringsmål. I enkelttilfeller innvilger vi og deltaking på kurs med innslag av wet lab.

Vi er eit lite og oversiktleg miljø der vi alle arbeider tett i lag. Den beste læringa skjer i aktivt pasientarbeid. Du har sjølvstendig arbeid i poliklinikken, men med kort veg til spesialistar for hjelp og supervisjon heile dagen. Opplæring i operative prosedyrer skjer under tett supervisjon av spesialist.

Rettleing​​

Du får tildelt rettleiar når du startar. Det settast av tid til rettleiing kvar månad i tenesteplanen.

Fagleg fordjupning

Det er sett av 4 timar til fagleg fordjupning kvar veke. Vi har eit eige avdelingsbibliotek som kan nyttast. Du har og tilgang til ei rekke større internasjonale oftalmologiske tidsskrift som elektronisk abonnement via Helsebiblioteket. Her har du og tilgang til UpToDate. Sjukehuset har lisens til Clinical Key der du har tilgang til fleire titalls e-bøker innenfor oftalmologi.

Dei einskilde læringsaktivitetane og læringsmåla vert fortløpande vurdert og dokumentert i Kompetanseportalen. Det er di oppgåve å registrere alle læringsaktivitetar du gjer. For å sikre at du som LIS oppnår fagleg progresjon og innfrir kompetansekrava i spesialistutdanninga, vil det verte gjennomført regelmessig kompetansevurdering slik vi har beskrive over. Leiar har overordna ansvar for at læringsmål vert vurdert og godkjent og at dette vert dokumentert i Kompetanseportalen.​

Vi deltek for tida i ein multisenterstudie i regi av St. Olav. Vi oppfordrar til forsking og vil legge til rette for det.  

Foretaket har ei eiga forskingsavdeling som er tverrgåande i foretaket med aktivitet ved alle fire sjukehusa, og frå forskingsavdelinga får ein både hjelp og rettleiing i samband med forskingsprosjekt.

For å dekke læringsmål knytt til forsking og kunnskapshandtering i felles kompetansemål er det sett opp kurs over 2,5 dagar med undervisning i tema innan både forsking og forbetringsarbeid og i samband med dette vil du som LIS også gjennomføre eit forbetringsprosjekt lokalt. Det er tilsette i forskingsavdelinga og seksjon for helsetenesteutvikling som deltek i undervisninga ved desse interne kursa.​

Felles kompetansemål er ei eiga gruppe av læringsmål som er felles for alle spesialitetar. Tema for desse læringsmåla er samhandling med pasientar og kollegaer, kommunikasjon, etikk, pasient- og pårørandeopplæring, pasient- og brukermedverknad, kvalitet og pasientsikkerheit, forskingsforståing, kunnskapshandtering og systemforståing, organisasjonsutvikling og leiing.
Felles kompetansemål vert integrert i det daglege kliniske arbeidet. I tillegg er fleire av desse læringsmåla godt egna til tema for både individuell rettleiing og grupperettleiing. Fleire av læringsmåla vert dekt gjennom felles kurs på tvers av ulike spesialitetar organisert av helseforetaket. Sistnemnte gjeld mellom anna for kunnskapshandtering, forbetringsarbeid og forskingsforståing der den enkelte LIS skal delta på ei oppsett kursrekke i regi av helseforetaket. Som del av kurs i kunnskapshandtering og forbetringsarbeid skal det gjerast ei prosjektoppgåve i forbetringsarbeid. Denne kan gjennomførast i grupper dersom dette er ønskeleg, og gjerne internt i eiga avdeling. Tema for prosjektoppgåva bør drøftast med rettleiar og skal og avklarast med nærmaste leiar. I tillegg vert fleire læringsmål i FKM dekt i eit obligatorisk kurs om supervisjon, rettleiing og kommunikasjon som alle LIS i foretaket skal delta på. 
Det er ønskeleg at felles kompetansemål vert fullført før ein reiser i rotasjonsteneste til universitetssjukehus. ​

Alle LIS skal ha ein individuell utdanningsplan. Denne skal beskrive både innhaldet i spesialistutdanninga og ein plan for korleis den einskilde skal gjennomføre sitt spesialiseringsløp. Den individuelle utdanningsplanen skal vere eit verktøy for planlegging og oppfølging av deg som LIS. Ved tilsetjing av ny LIS har arbeidsgjevar ansvar for å lage ein individuell utdanningsplan. Det er naturleg at denne vert utarbeidd i samråd med deg som LIS og rettleiar. I den individuelle utdanningsplanen skal det framgå mellom anna når ein ser føre seg å gjennomføre dei ulike rotasjonane, sentralteneste ved universitetssjukehus og teneste ved indremedisinsk avdeling. Dette kan naturleg nok endre seg undervegs, men for best mogleg samkjørt planlegging av utdanninga til LIS-legane i avdelinga er det naudsynt å kunne legge overordna planar litt fram i tid.​

Utdanningsutvalet består av ein overlege og ein LIS. Utdanningsutvalet planlegg internundervisninga. Både i løpet av den daglege drifta, på avdelingsmøter og møter i legegruppa blir LIS-utdanning diskutert for å sikre kontinuerlig kvalitetsforbetring. LIS-legane kan når som helst kome med innspel til kvalitetsforbetring.

Det er eigen YLF-tillitsvalt for våre LIS. I tillegg er det eigen YLF-tillitsvalt på sjukehus- og foretaksnivå.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med:
Erik Holen, medisinskfagleg rådgivar, augeseksjonen i Molde
Marina Elnes, seksjonsleiar, augeseksjonen i Molde

Her finn du ei oversikt over andre spesialistutdanningar i Helse Møre og Romsdal.
Sist oppdatert 11.06.2023