Spesialisering i endokrinologi ved Molde sjukehus

Sjukehuset vårt er eit godt differensiert lokalsjukehus. Medisinsk avdeling i Molde er ei seksjonert avdeling med behandlingstilbod innan generell indremedisin, fordøyelsessjukdommar, hjertesjukdommar, lungemedisin, hematologi, infeksjonsmedisin og endokrinologi til befolkninga i Romsdal som utgjer om lag 65 000 innbyggjarar som aukar til om lag 100 000 når det nye sjukehuset for Nordmøre og Romsdal blir ferdig. Ved avdelinga har vi 41 senger og 6 plassar på intensivavdelinga. Kvart år har vi om lag 3600-3800 innleggingar og 15 000 polikliniske konsultasjonar. Vi er 13 overlegar og 10 LIS-legar ved avdelinga. Det er felles indremedisinsk vaktordning der LIS-legane går i eige vaktsjikt med todelt vaktdøgn heile veka. Primærsjiktet dekkast opp av LIS1-legar og vi har til ei kvar tid 10 LIS1-legar ved avdelinga.

Endokrinologisk seksjon er samlokalisert med infeksjonsmedisin. Som LIS-lege vil du ved postarbeid derfor arbeide både med endokrinologiske og infeksjonsmedisinske pasientar. Endokrinologi disponerer 3 senger. Vi har i overkant av 200 innleggingar i løpet av eit år, og om lag 2 500 polikliniske pasientar. Vi er to endokrinologar ved sjukehuset og har til ei kvar tid ein LIS-lege ved seksjonen, dette kan både vere LIS i spesialisering til endokrinologi og LIS i generell rotasjon for del 2 felles indremedisin eller generell indremedisin. Vi har og oftast ein LIS1 på seksjonen. Avdelinga dekker alle læringsmål i del 2 felles indremedisin og du vil rotere mellom ulike seksjoner for å få oppfylt dette.

Vi driv brei klinisk aktivitet ved seksjonen, både kvardagsendokrinologi og meir spesialisert utgreiing og behandling. Det blir gjort utgreiiing og behandling av diabetes mellitus med hovduvekt på type 1. Alle tyroideatilstander blir utreda og vi følgjer opp medikamentell behandling. Vi utreder og primær hyperparatyroidisme og osteoporose.  Ved behov for kirurgi for tyroieda-/paratyroiedasjukdommar blir dette vurdert i samråd med endokrinkirurg ved Ålesund sjukehus som og utfører inngrepet. Vi ugreier og behandlar og hypofysetilstandar, men ved behov for kirurgi skjer det ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Det blir gjort utgreiing av hormonproduserande adenom i binyre, inklusive conns sjukdom, addisons sjukdom og feokromocytom. Ved behov for kirurgi blir dette beslutta i samråd med endokrinkirurg i Ålesund eller ved St. Olavs Hospital. Vi tilbyr og utredning og behandling for hypogonadisme, elektrolyttforsyrringar og endokrine syndrom som MEN 1 og 2, samt von Hippel-Lindau sjukdom. I fråvær av nefrolog har vi og ansvar for utgreiing av sekundær hypertensjon.

Arbeidet hos oss er ein kombinasjon av sengepostarbeid og poliklinikk, og det er gjennom det daglege arbeidet du lærer mest. Når du startar vil du, avhengig av tidlegare erfaring, vanlegvis den første tida bruke mest tid på del 2 felles indremedisin før du blir meir fast tilknytt vår seksjon for å fordjupe deg i det endokrinologiske faget. Du får oppgåver på sengepost og poliklinikk tilpassa din kompetanse med supervisjon og opplæring frå spesialist.

Du vil trenge nokre dagar hospitering i Ålesund for å kunne dekke læringsmål knytt til endokrinkirurgisk aktivitet. Du treng også 18 måneder spesialiseringsperiode ved universitetssjukehus for å delta på hypofysemøter, binyre- og hypofysekirurgi, samt for å få stort nok voulm og erfaring i dei litt meir sjeldne tilstandane. Vi har avtale med St. Olavs Hospital i Trondheim og Oslo universitetssjukehus for slik teneste.

Når du starter hos oss blir du presentert for avdelinga, får omvisning og du får og tildelt rettleiar. Du får opplæring i rutiner, undervisningsprogram, vakttjeneste med meir. Du får og nødvendig opplæring i dataprogram og IT-system. Vi vil og informere deg om regionmøte i endokrinologi og moglegheiter for deltaking der. Du har to veker vaktfri før du begynner med følgevakter.

Vi har organisert internundervisninga vår med 45 minutt internundervisning kvar tirsdag og onsdag morgon. Det er i tillegg avsett tid hver uke seksjonsvis undervisning kvar torsdag. Noko av dette er foredrag vi held til kvarandre, medan noko er videooverført frå universitetssjukehus. Undervisninga blir i tillegg supplert med deltaking på regionmøte i endokrinologi. Ein gong i veka er det felle internundervisning for alle legane på sjukehuset.

Det er lite av våre tilstandar som er egna for simulering utanom akuttilstandar. Den beste treninga får du dagleg arbeid med pasientar. Vi har trening av MET-team kvar månad og har og regelmessig trening i AHLR.

Vi er ein liten seksjon og arbeider svært tett ilag. Det gir god tilgang på supervisjon i alt arbeidet du som LIS-lege gjer og det er lav terskel for å be om hjelp. Dette gjer og at det er god tilgang på både formelle og uformelle møter og samtaler med spesialist og rettleiar.

Vi vil samarbeide om inneliggande pasienter med felles previsitt og visitt. Ved poliklinikken er det moglegheit for diskusjon både før, under og etter konsultasjonen.

Du får tildelt rettleiar kort tid etter oppstart. Det er fast tid for rettleiing første onsdag i månaden. Utover dette avtalast samtaler etter behov.

Dei einskilde læringsaktivitetane og læringsmåla vert fortløpande vurdert og dokumentert i Kompetanseportalen. Det er di oppgåve å registrere alle læringsaktivitetar du gjer. For å sikre at du som LIS oppnår fagleg progresjon og innfrir kompetansekrava i spesialistutdanninga, vil det verte gjennomført regelmessig kompetansevurdering slik vi har beskrive over. Leiar har overordna ansvar for at læringsmål vert vurdert og godkjent og at dette vert dokumentert i Kompetanseportalen.​

Vi har inga eiga forsking ved seksjonen, men vil jobbe for å kunne legge til rette for det i framtida. Fleire av legane ved avdelinga har delte stillingar mellom foretaket og NTNU. To av overlegane ved avdelinga er i gang med eit PhD-løp. 

Foretaket har ei eiga forskingssavdeling som er tverrgåande i foretaket med aktivitet ved alle fire sjukehusa, og frå forskingsavdelinga får ein både hjelp og rettleiing i samband med forskingsprosjekt. 

For å dekke læringsmål knytt til forsking og kunnskapshandtering i felles kompetansemål er det sett opp kurs over 2,5 dagar med undervisning i tema innan både forsking og forbetringsarbeid og i samband med dette vil du som LIS også gjennomføre eit forbetringsprosjekt lokalt. Det er ansatte i forskingsavdelinga og seksjon for helsetenesteutvikling som deltek i undervisninga ved desse interne kursa. ​

Felles kompetansemål er ei eiga gruppe av læringsmål som er felles for alle spesialitetar. Tema for desse læringsmåla er samhandling med pasientar og kollegaer, kommunikasjon, etikk, pasient- og pårørandeopplæring, pasient- og brukermedverknad, kvalitet og pasientsikkerheit, forskingsforståing, kunnskapshandtering og systemforståing, organisasjonsutvikling og leiing.
Felles kompetansemål vert integrert i det daglege kliniske arbeidet. I tillegg er fleire av desse læringsmåla godt egna til tema for både individuell rettleiing og grupperettleiing. Fleire av læringsmåla vert dekt gjennom felles kurs på tvers av ulike spesialitetar organisert av helseforetaket. Sistnemnte gjeld mellom anna for kunnskapshandtering, forbetringsarbeid og forskingsforståing der den enkelte LIS skal delta på ei oppsett kursrekke i regi av helseforetaket. Som del av kurs i kunnskapshandtering og forbetringsarbeid skal det gjerast ei prosjektoppgåve i forbetringsarbeid. Denne kan gjennomførast i grupper dersom dette er ønskeleg, og gjerne internt i eiga avdeling. Tema for prosjektoppgåva bør drøftast med rettleiar og skal og avklarast med nærmaste leiar. I tillegg vert fleire læringsmål i FKM dekt i eit obligatorisk kurs om supervisjon, rettleiing og kommunikasjon som alle LIS i foretaket skal delta på. 
Det er ønskeleg at felles kompetansemål vert fullført før ein reiser i rotasjonsteneste til universitetssjukehus. ​

Alle LIS skal ha ein individuell utdanningsplan. Denne skal beskrive både innhaldet i spesialistutdanninga og ein plan for korleis den einskilde skal gjennomføre sitt spesialiseringsløp. Den individuelle utdanningsplanen skal vere eit verktøy for planlegging og oppfølging av deg som LIS. Ved tilsetjing av ny LIS har arbeidsgjevar ansvar for å lage ein individuell utdanningsplan. Det er naturleg at denne vert utarbeidd i samråd med deg som LIS og rettleiar. I den individuelle utdanningsplanen skal det framgå mellom anna når ein ser føre seg å gjennomføre dei ulike rotasjonane, sentralteneste ved universitetssjukehus og teneste ved indremedisinsk avdeling. Dette kan naturleg nok endre seg undervegs, men for best mogleg samkjørt planlegging av utdanninga til LIS-legane i avdelinga er det naudsynt å kunne legge overordna planar litt fram i tid.​

Utdanningsutvalet utgjerast av ein overlege og ein LIS-lege, i tillegg til medisinsk leiar etter behov. Utvalet fungerer og som utdanningsutval for dei ulike seksjonane og representantar frå dei ulike spesialitetane er og medlemmer av utvalet.
 
Utdanningsutvalet skal ivareta utdanningsbehov for legar i avdelinga.  Utvalet har ansvar for oppsetting av program for internunderisning og for å sjå til at undervisninga fungerer etter intensjon.  Utdanningsutvalet oppnemner rettleiarar og skal ha oppsyn med at rettleiinga fungerer for dei enkelte LIS-legane. 

Det er tillitsvalgte på både avdelings-, sjukehus- og foretaksnivå. Samarbeidet mellom dei tillitsvalte er godt og dei blir inkludert i alt som er relevant for LIS-gruppa.

For spørsmål om spesialistutdanninga, kontakt:
Seksjonsoverlege Thor Haug, tlf 71 12 00 00


Her finn du ei oversikt over andre spesialistutdanningar i Helse Møre og Romsdal.
Sist oppdatert 23.05.2023