Spesialisering i hud og veneriske sjukdommar ved Kristiansund sjukehus

Hudpoliklinikken i Kristiansund er ei lita eining med få legar, men vi dekker eit stort fagfelt og har ansvar for alt frå enklare polikliniske kontakter til meir alvorleg hudsjukdom og vurdering av innlagte pasientar ved andre avdelingar. LIS hos oss får dermed tilgang til eit stort spekter av hudsjukdommar og raskt mengdetrening i å vurdere både enklare og meir komplekse sjukdomsbilete.

Hudpoliklinikken har 2 overlegar og 1 LIS. Vi dekker primært Nordmøre og nordlege deler av Romsdal som utgjer eit pasientgrunnlag på rundt 60 000 innbyggjarar. Arbeidet hos oss består i dagleg poliklinikk, tilsyn av innlagte pasientar ved andre avdelingar, samt å svare på spørsmål frå fastlegar og andre legar. Vi behandlar alle typar av hudsjukdommar poliklinisk. 

Einiga har tilbod om lysbehandling, sårbehandling, småkirurgi, fotodynamisk behandling (PDT), iontofores, bade- og smørebehandlingar og allergitesting (epikutan- og prikktesting). Ved behov for kompletterande utgreiing/behandling, eller inneliggande behandling, samarbeider vi med hudavdelinga ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Utdanninga skjer ved dagleg klinisk praksis i poliklinikken ved sjukehuset, i tillegg til samarbeidsmøter med hudpoliklnikken i Ålesund. Du får oppfylt mange av læringsmåla hos oss, men det er nødvendig med eit års spesialiseringsperiode for å fullføre dette. Vi har avtale med St. Olavs Hospital om slik teneste. Du vil då vere ved sengeavdelinga, lære meir om venerologi, yrkesdermatologi og også lære meir om laserbehandling, grensestrålebehandling og fotoferesebehandling. I tillegg treng du 6 månader teneste ved indremedisinsk avdeling som vi har avtale om at du får gjennomført på Kristiansund sjuehus.

Vi set stor pris på nye kollegaer! Når LIS startar hos oss blir ho/han møtt av seksjonsleiar som tar seg av omvisning i sjukehuset og seksjonen spesielt, og ein får utdelt «velkommenskriv» med informasjon om oss og sjukehuset. Sjukepleiar og sekretær har ansvar for opplæring i praktiske rutinar før ein starter med pasientkonsultasjonar. I starten er det sett av god tid til oppfølging og supervisjon av spesialist slik at du raskt blir meir sjølvstendig i arbeidet.

Internundervisninga vår er delt på tre ulike arenaer. Kvar tirsdag morgon har vi 30 minutt undervisning på poliklinikken, då er det ofte artikkelgjennomgang. Annankvar torsdag rett etter lunsj er det tradisjonell internundervisning i 30-45 minutt. Dette skjer i samarbeid med hudpoliklinikken i Ålesund ved bruke av Skype/videomøte. Kvar onsdag er det to timar internundervisning via Skype med Hudavdelinga St.Olavs hospital. Ein har i tillegg høve til å delta på internundervisning ved medisinsk avdeling her på sykehuset. Vi planlegg internundervisninga etter tema slik at alle aktuelle læringsmål vil inngå i internundervisninga.

Som LIS er det fleire kurs du må ta i spesialiteten, og desse får du fri til å dra på, både lokale og nasjonale kurs. Det hender og at det er aktuelt med kurs i Skandinavia eller utlandet elles.

Det er alltid utstyr og høve til å trene på suturteknikk. Utover dette er det lite simulering og utstyr for anna ferdighetstrening.

Hudpoliklinikken er ei lita og oversiktleg eining der LIS og overlege jobbar tett ilag. Du blir raskt involvert i det meste av behandling og det er kort veg for å be om hjelp når du har behov. I starten er det sett av mykje tid til supervisjon for å hjelpe deg godt i gang slik at du kan arbeide meir sjølvstendig med hjelp når du ønsker det og vi samarbeider tett gjennom heile utdanningsløpet.

Rettleing og fagleg utvikling

Du får oppnemd rettleiar når du starter, som er overlege ved poliklinikken. De jobbar tett ilag og du får mykje tett oppfølging frå rettleiar undervegs, både i formelle og uformelle samtalar.

I arbeidsplanen vert det sett av tid til fordjupning tilsvarande 4 timer pr veke. Du deltek og på samarbeidsmøte/videomøte med Hudpoliklinikken Ålesund, dei andre avtalespesialistane og andre spesialister etter behov.

Dei einskilde læringsaktivitetane og læringsmåla vert fortløpande vurdert og dokumentert i Kompetanseportalen. Det er di oppgåve å registrere alle læringsaktivitetar du gjer. For å sikre at du som LIS oppnår fagleg progresjon og innfrir kompetansekrava i spesialistutdanninga, vil det verte gjennomført regelmessig kompetansevurdering slik vi har beskrive over. Leiar har overordna ansvar for at læringsmål vert vurdert og godkjent og at dette vert dokumentert i Kompetanseportalen.​


Vi har ingen pågåande forskingsprosjekt i poliklinikken, men vil legge til rette for at LIS kan få ta del i forskingsprosjekt. Føretaket har ein eigen forskingsseksjon som er tverrgåande i føretaket med aktivitet ved alle fire sjukehusa, og får forskingsavdelinga får ein både hjelp og rettleiing i samband med forskingsprosjekt. Vi set av tid kvar veke for å gå gjennom aktuelle artiklar for seksjonen.

For å dekke læringsmål knytt til forsking og kunnskapshandtering i felles kompetansemål er det sett opp kurs over 2,5 dagar med undervisning i tema innan både forsking og forbetringsarbeid og i samband med dette vil du som LIS også gjennomføre eit forbetringsprosjekt lokalt. Det er ansatte i forskingsseksjonen og seksjon for helsetenesteutvikling som deltek i undervisninga ved desse interne kursa. 

Felles kompetansemål er ei eiga gruppe av læringsmål som er felles for alle spesialitetar. Tema for desse læringsmåla er samhandling med pasientar og kollegaer, kommunikasjon, etikk, pasient- og pårørandeopplæring, pasient- og brukermedverknad, kvalitet og pasientsikkerheit, forskingsforståing, kunnskapshandtering og systemforståing, organisasjonsutvikling og leiing.
Felles kompetansemål vert integrert i det daglege kliniske arbeidet. I tillegg er fleire av desse læringsmåla godt egna til tema for både individuell rettleiing og grupperettleiing. Fleire av læringsmåla vert dekt gjennom felles kurs på tvers av ulike spesialitetar organisert av helseforetaket. Sistnemnte gjeld mellom anna for kunnskapshandtering, forbetringsarbeid og forskingsforståing der den enkelte LIS skal delta på ei oppsett kursrekke i regi av helseforetaket. Som del av kurs i kunnskapshandtering og forbetringsarbeid skal det gjerast ei prosjektoppgåve i forbetringsarbeid. Denne kan gjennomførast i grupper dersom dette er ønskeleg, og gjerne internt i eiga avdeling. Tema for prosjektoppgåva bør drøftast med rettleiar og skal og avklarast med nærmaste leiar. I tillegg vert fleire læringsmål i FKM dekt i eit obligatorisk kurs om supervisjon, rettleiing og kommunikasjon som alle LIS i foretaket skal delta på. 
Det er ønskeleg at felles kompetansemål vert fullført før ein reiser i rotasjonsteneste til universitetssjukehus. ​

Alle LIS skal ha ein individuell utdanningsplan. Denne skal beskrive både innhaldet i spesialistutdanninga og ein plan for korleis den einskilde skal gjennomføre sitt spesialiseringsløp. Den individuelle utdanningsplanen skal vere eit verktøy for planlegging og oppfølging av deg som LIS. Ved tilsetjing av ny LIS har arbeidsgjevar ansvar for å lage ein individuell utdanningsplan. Det er naturleg at denne vert utarbeidd i samråd med deg som LIS og rettleiar. I den individuelle utdanningsplanen skal det framgå mellom anna når ein ser føre seg å gjennomføre dei ulike rotasjonane, sentralteneste ved universitetssjukehus og teneste ved indremedisinsk avdeling. Dette kan naturleg nok endre seg undervegs, men for best mogleg samkjørt planlegging av utdanninga til LIS-legane i avdelinga er det naudsynt å kunne legge overordna planar litt fram i tid.​

Utdanningsutvalet utgjerast no av overlege og seksjonsleiar. Utvalet set opp program for internundervisning og planlegg utdanningsløpet til LIS-legen slik at dette blir best mogleg for å lære mest mogleg. Det vil og vere ønskeleg at LIS deltek i utdanningsutvalget.

Det er felles YLF-tillitsvad med medisinsk avdeling på lokalt nivå. I tillegg er det eigen YLF-tillitsvald på sjukehus- og føretaksnivå.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med:
Overlege: Sylwia Szolc
Seksjonsleiar Medisinsk poliklinikk og hudpoliklinnikk: Britt Andresen.

Her finn du ei oversikt over andre spesialistutdanningar i Helse Møre og Romsdal.
Sist oppdatert 11.10.2022