Spesialisering i kreftsjukdommar ved Ålesund sjukehus

Frå resepsjonen i kreftbygget ved Ålesund sjukehus

Frå resepsjonen i kreftbygget ved Ålesund sjukehus

Kreftavdelinga i Helse Møre og Romsdal hører inn under Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering og omfattar poliklinikk, stråleterapieining og sengepost. I tillegg til avdelinga i Ålesund har Kreftavdelinga også tilknytta poliklinikkar i Volda, Molde og Kristiansund. Det er og eigne Palliative team ved alle fire sjukehus i helseforetaket. Overordna gjeld at Kreftavdelinga i Helse Møre og Romsdal har ansvar for medikamentell kreftbehandling i vårt opptaksområde som dekker eit folketal på omkring 260 000. Samstundes er det ei etablert funksjonsfordeling mellom Kreftavdelinga lokalt og Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital i Trondheim, noko som, mellom anna, syner igjen i at nokre læringsmål må oppnåsat gjennom teneste ved universitetssjukehus.

Ved Kreftavdelinga i Ålesund er det til vanleg fem stillingar for LIS, mellombels er dette auka til seks stillingar. I tillegg har avdelinga tilsett 10 overlegar i 100 % stilling. 

LIS-legane har rullerande arbeidsplan. Arbeidsveka er variert med ein dag poliklinikk innan fagfeltet du roterar i.  I tillegg til ordinært sengepostarbeid vil LIS3 dekke dagvaktfunksjon ved cytostatikapoliklinikken for augeblikkeleg hjelp-førespurnadar/telefonkonsultasjonar med primærhelsetenesta, og bestilling av cellegiftkurar. Som LIS ved kreftavdelinga vil du raskt få ansvar under supervisjon. Det er låg terskel for å be kvarandre om råd/rettleiing, og det opplevast som enkelt å få supervisjon når ein treng det.

Primærvaktane er delt mellom LIS og overleger.  Det er tilstadevakt til kl. 20.00 og heimevakt med responstid 30 min mellom kl. 20.00 - 08.00. I helgar er tilstadetida frå kl. 10.00 – 15.00.

Ved tilsetjing vil alle LIS få tildelt ein læringsmålplan i kompetanseportalen. Alle LIS får og individuell utdanningsplan ved oppstart og denne vert utarbeidd i samarbeid mellom leiar, LIS og rettleiar. Ved nytilsetjing vil ein få utdelt skriftleg informasjon med oversikt over arbeidsoppgaver for LIS. Det vert lagt opp til at nye LIS raskt får tilgang til å gjennomføre relevante introduksjonskurs. Dei fleste av læringsmåla til spesialiteten onkologi kan oppfyllast i Ålesund, og under tenesta her vert det lagt opp til halvårlege rotasjonar til følgjande tumorgrupper/fageiningar:

1. Urologisk kreft. 
I denne rotasjonen vert og dei fleste læringsmåla knytt til ca. testis og sarkom dekt. 
2. Brystkreft. 
I denne rotasjonen vert i tillegg læringsmål knytt til kreft i skjoldbruskkjertelen og kreft i sentralnervesystemet dekt.
3. Gastroenterologisk kreft. 
Medan du er i denne rotasjonen skal og læringsmål knytt til malignt melanom samt delar av gynekologisk kreft dekkast. 
4. Palliativt team 
5. Stråleterapi. 
Du får 6-12 månaders teneste her.

Læringsmål knytt til kreft med ukjent utgongspunkt, nevroendokrine svulstar og endokrin kreft høyrer ikkje til i nokon av dei faste rotasjonane og tumorgruppene hos oss. Tenesta her legg likevel opp til at du vil kunne oppnå desse læringsmåla også. 

Læringsmål knytt til behandling av lymfom, noko klinisk teneste knytt til ca. testis og sarkom, samt teneste for å lære inntegning av strålefelt ved lymfom og ØNH kreft i kurativ setting kan ikkje oppnåast gjennom teneste hos oss. For å oppnå desse læringsmåla er det naudsynt med sentralteneste ved universitetssjukehus. Vi har inngått samarbeidsavtale med både St. Olavs Hospital i Trondheim og Oslo Universitetssykehus om rotasjonsteneste for LIS slik at du kan oppnå også desse læringsmåla. Slik teneste kan og gjennomførast ved eit av dei andre universitetssjukehusa, men det må i så tilfelle organiserast av den enkelte LIS i samråd med aktuelle universitetsklinikk gjennom ordinære tilsetjingar.

I tillegg til teneste ved onkologiske avdelingar lokalt og sentralt er det og naudsynt med teneste ved indremedisinsk avdeling for læringsmål som høyrer til det indremedisinske faget, samt læringsmål knytt til leukemi, myelomatose og til dels lungekreft.

Som ny LIS vil du få utlevert eit informasjonsskriv der det mellom anna framgår daglege arbeidsoppgåver og rutiner i avdelinga. Du vil og få ei omvisning i avdelinga. I tillegg vert det gitt opplæring i dagvaktsarbeid og bruk av Cytodose (program for bruk av cytostatika).

Vi har felles internundervisning med Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital ein gong per veke (40 minutt) i tillegg til lokal internundervisning ein gong per veke (30 minutt). Frå og med hausten 2020 har vi innført fagdagar for LIS i avdelinga som dekkjer dei store tumorgruppene med tilknytta relevante læringsmål. Desse vert arrangert ein gong per månad i undervisningsåret (august-juni). Det er sett av 7,5 time til kvar fagdag. Fellesundervisninga med St. Olavs Hospital vert planlagt for seks månader av gongen, og dekkjer dei store tumorgruppene med tilknytta relevante læringsmål i løpet av ei periode på to år. Ved lokal internundervisning vert som regel vitskaplege artiklar diskutert, alternativt kasuistikkar eller stråledemonstrasjon. Utdanningsutvalet er ansvarleg for å sette opp og planlegge undervisninga, og skal sjå til at relevante læringsmål vert dekt. I etterkant av undervisninga vert som hovudregel foredraga lagt ut på fellesområdet til legane. Ein fredag i månaden er det ein time felles undervisning for alle legar ved sjukehuset.

Det vert lagt til rette for at LIS skal kunne delta på 1-2 anbefalte kurs per halvår. For å få dekka alle nødvendige kurs i løpet av utdanningstida på fem år har vi ein hovudregel om at kvar LIS skal kunne delta på kurs 10 kalenderdagar pr år. I tillegg skal alle LIS gjennomføre kurs i Good Clinical Practice samt kurs i forbetringsarbeid og forskingsforståelse og kurs i rettleiing og supervisjon som inngår i felles kompetansemål (FKM).

Ferdigheitstrening består av praktiske prosedyrar som ultralydrettleia pleuratapping/ascitestapping under supervisjon. I tillegg blir det arrangert HLR-kurs og brannkurs etter forskrift.

LIS og overlegar arbeider i det daglege tett saman og supervisjon foregår både på sengeposten, ved gjennomgang av polikliniske pasientar samt i vaktsituasjon. På stråleterapieininga er det eit tett samarbeid mellom LIS/spesialist ved definisjon av målvolum og godkjenning av behandlingsplan. I lindrande team er det tett samarbeid mellom LIS og overlege både på inneliggande pasientar, heimebesøk og ved tilsyn på andre avdelingar. Alle overlegar som jobbar saman med LIS har ansvar for supervisjon. Avdelingen har ein godt innarbeidd kultur for supervisjon, og er opptatt av at det skal være lav terskel for å spørre ein meir erfaren kollega ved behov.
Alle LIS får oppnevnt ein rettleiar ved tilsetjing. Det skal gjennomførast rettleingssamtalar ein gong kvar månad og desse skal dokumenterast i kompetanseportalen. I tillegg til individuell rettleiing har avdelinga frå hausten 2019 innført grupperettleiing som per no vert gjennomført kvar andre månad (60 minutt). 

Når det gjelder evaluering av den enkelte LIS sin faglege utvikling skjer dette i det daglege arbeidet saman med overlege, samt meir formalisert i vurderingsskollegium. I tillegg er fagleg progresjon og utvikling eit naturleg tema for rettleiinga. 

Dei einskilde læringsaktivitetane og læringsmåla vert fortløpande vurdert og dokumentert i Kompetanseportalen. Det er di oppgåve å registrere alle læringsaktivitetar du gjer. For å sikre at du som LIS oppnår fagleg progresjon og innfrir kompetansekrava i spesialistutdanninga, vil det verte gjennomført regelmessig kompetansevurdering slik vi har beskrive over. Leiar har overordna ansvar for at læringsmål vert vurdert og godkjent og at dette vert dokumentert i Kompetanseportalen.​

Kreftavdelinga ved sjukehuset i Ålesund deltek aktivt i ei rekke forskingsprosjekt og har eit eget forskingsutval. Når det gjeld LIS si rolle i forskingsaktivitet er denne i praksis begrensa til oppfølging av pasientar som deltek i ulike forskingsprosjekt. Kreftavdelinga har imidlertid ein ambisjon om at LIS skal kunne delta aktivt i vitskapeleg arbeid ved avdelinga, men dette forutset naturleg nok at den enkelte LIS viser interesse for slikt arbeid. Avdelingen har også eit uttalt mål om å legge til rette for at LIS som ønsker det skal kunne gjennomføre PhD.

Føretaket har ei eiga forskingssavdeling som er tverrgåande i føretaket med aktivitet ved alle fire sjukehusa, og frå forskingsavdelinga får ein både hjelp og rettleiing i samband med forskingsprosjekt. 

For å dekke læringsmål knytt til forsking og kunnskapshandtering i felles kompetansemål er det sett opp kurs over 2,5 dagar med undervisning i tema innan både forsking og forbetringsarbeid og i samband med dette vil du som LIS også gjennomføre eit forbetringsprosjekt lokalt. Det er ansatte i forskingsavdelinga og seksjon for helsetenesteutvikling som deltek i undervisninga ved desse interne kursa.  

Felles kompetansemål er ei eiga gruppe av læringsmål som er felles for alle spesialitetar. Tema for desse læringsmåla er samhandling med pasientar og kollegaer, kommunikasjon, etikk, pasient- og pårørandeopplæring, pasient- og brukermedverknad, kvalitet og pasientsikkerheit, forskingsforståing, kunnskapshandtering og systemforståing, organisasjonsutvikling og leiing.
Felles kompetansemål vert integrert i det daglege kliniske arbeidet. I tillegg er fleire av desse læringsmåla godt egna til tema for både individuell rettleiing og grupperettleiing. Fleire av læringsmåla vert dekt gjennom felles kurs på tvers av ulike spesialitetar organisert av helseforetaket. Sistnemnte gjeld mellom anna for kunnskapshandtering, forbetringsarbeid og forskingsforståing der den enkelte LIS skal delta på ei oppsett kursrekke i regi av helseforetaket. Som del av kurs i kunnskapshandtering og forbetringsarbeid skal det gjerast ei prosjektoppgåve i forbetringsarbeid. Denne kan gjennomførast i grupper dersom dette er ønskeleg, og gjerne internt i eiga avdeling. Tema for prosjektoppgåva bør drøftast med rettleiar og skal og avklarast med nærmaste leiar. I tillegg vert fleire læringsmål i FKM dekt i eit obligatorisk kurs om supervisjon, rettleiing og kommunikasjon som alle LIS i foretaket skal delta på. 
Det er ønskeleg at felles kompetansemål vert fullført før ein reiser i rotasjonsteneste til universitetssjukehus. ​

Alle LIS skal ha ein individuell utdanningsplan. Denne skal beskrive både innhaldet i spesialistutdanninga og ein plan for korleis den einskilde skal gjennomføre sitt spesialiseringsløp. Den individuelle utdanningsplanen skal vere eit verktøy for planlegging og oppfølging av deg som LIS. Ved tilsetjing av ny LIS har arbeidsgjevar ansvar for å lage ein individuell utdanningsplan. Det er naturleg at denne vert utarbeidd i samråd med deg som LIS og rettleiar. I den individuelle utdanningsplanen skal det framgå mellom anna når ein ser føre seg å gjennomføre dei ulike rotasjonane, sentralteneste ved universitetssjukehus og teneste ved indremedisinsk avdeling. Dette kan naturleg nok endre seg undervegs, men for best mogleg samkjørt planlegging av utdanninga til LIS-legane i avdelinga er det naudsynt å kunne legge overordna planar litt fram i tid.​

Utdanningsutvalet i avdelinga er samansett av utdanningsansvarleg overlege, ytterlegare ein overlegerepresentant, samt to LIS. Utdanningsutvalet har 2-4 møter kvart halvår og har eit overordna ansvar for å planlegge undervisning i avdelinga, samt sjå til at gjennomføringa av LIS-utdanninga skjer i samsvar med gjeldande utdanningsplan. Utdanningsutvalet er og ansvarleg for at gjennomføringa av læringsmål blir fulgt opp i både klinisk og teoretisk utdanning, og skal sørge for å oppdatere avdelinga sin utdanningsplan når dette er naudsynt. 

LIS-kollegiet har eigen tillitsvald som følgjer opp dialogen med leiinga knytt til arbeidsplanar m.m.

For spørsmål om spesialistutdanninga, kontakt:
Tillitsvald for LIS-gruppa Benedicte Teigland Solbakken, tlf 70 10 69 12

Utdanningsansvarleg overlege Bjørg Yksnøy Aksnessæther, tlf 70 10 69 12


Her finn du ei oversikt over andre spesialistutdanningar i Helse Møre og Romsdal.
Sist oppdatert 23.05.2023