Spesialisiering i ortopedisk kirurgi ved Volda sjukehus

Avdelinga tilbyr ortopedisk pasientbehandling til ei befolkning på omkring 50 000 innbyggjarar på Søre Sunnmøre. I tillegg er det noko tilsig av pasientar frå Nordfjord.
Vi har god kompetanse innan elektiv ortopedi i form av protesekirurgi, artroskopisk kirurgi, ryggkirurgi, fotkirurgi og basal handkirurgi. I tillegg behandlar og opererer vi dei vanlegaste brotskadene. Vi har høg aktivitet innanfor protesekirurgi i hofte og kne, og gjer også enkelte revisjonar. Det blir gjort artroskopisk kirurgi i skulder, kne og ankel. Vi har og kompetanse innan ryggkirurgi med operativ behandling av spinalstenose og prolaps. Utover dette gjerast dessutan fotkirurgi samt basal handkirurgi. Tumorkirurgi gjer vi ikkje, utanom benigne tumores. 

Vi har 6 overlegar og 3 LIS-stillingar. Avdelinga er felles med blautkirurgien, men på dagtid har vi berre ansvar for eigne pasientar og ortopediske arbeidsoppgåver. For overlegane er det 5-delt ortopedisk bakvaktsjikt med døgnkontinuerlig vakt heile veka, med heimevakt deler av døgnet. LIS-legane i ortopedi går i felles 6-delt vaksjikt med LIS-legane på kirurgisk side. LIS har og heimevakt på kveld/natt. Det er eige bakvaktsjikt for dei blautkirurgiske pasientane. Det er og tilsett LIS 1 hos oss som dekker forvaktsjiktet.

Du treng om lag 4 år for å kunne oppfylle dei læringsmåla vi kan tilby hos oss. Du treng i tillegg om lag 6 månader i Ålesund eller Kristiansund for å lære deg nødvendige ferdigheter innan barneortopedi og traumatologi. Organisering av dette er i samråd med deg og vil framgå av utdanningsplanen din. Du treng i tillegg 18 månader ved universitetssjukehus. Vi har avtale med St. Olavs Hospital og Oslo universitetssjukehus om slik teneste.

Etter å ha blitt ønska velkommen, vil du få følge ein meir erfaren LIS-lege dei første dagane for å gjere deg kjend med både sjukehuset, rutiner og ulike datasystem. Du vil få ei innføring i arbeidet på skadepoliklinikken, i akuttmottaket, arbeid på sengepost og elektiv poliklinikk. I tillegg vil du vere med ein meir erfaren LIS-lege på vakt. Når du startar i sjølvstendig vakt vil du alltid ha ein overlege som bakvakt. Denne kan du kontakte for råd og bakvakta vil og vere med på alle inngrep fram til du er sjølvstendig. Etter kvart vil du og få starte med elektive/ planlagde inngrep på poliklinikken og på operasjonsavdelinga.

Vi har organisert internundervisning med 2-3 sesjonar på 45 minutt kvar veke utanom i feriar. Noko av dette er internt hos oss, med noko er felles med dei andre ortopediske avdelingane i foretaket via videoforelesning. Vi har og noko fellesundervisning med kirurgisk avdeling, som vi er samlokalisert med.

Som LIS skal du delta på nasjonalt anbefalte kurs, og andre relevante kurs for spesialiteten. Du har krav på minimum 2 veker permisjon med lønn kvart år for kursaktivitet. Kursavgift samt overnatting/kostutgifter som ikkje dekkast av DNLF utdanningsfond III, dekkast av arbeidgiver dersom deltaking på kurset vert innvilga.

Sjukehuset deltek i BEST-nettverket. Vi har traumeøving ein gong kvar månad.

Avdelinga er lita og oversiktleg. Det er tett samarbeid mellom LIS og spesialist både på poliklinikken, operasjonsstua, sengeposten og i vaktsamanheng. Spesialist er alltid tilgjengeleg for supervisjon i løpet av arbeidsdagen.

Du får tildelt rettleiar når du starter hos oss. Du og rettleiaren din blir raskt kjende og vil jobbe mykje i lag og det gir rom for tett uformell og formell kontakt med rettleiar. Vi sett opp regelmessige samtalar, men det er og lav terskel for kontakt utanom desse tidspunkta.

Du får tid til fordjupning tilsvarande 4 timer pr veke.

Dei einskilde læringsaktivitetane og læringsmåla vert fortløpande vurdert og dokumentert i Kompetanseportalen. Det er di oppgåve å registrere alle læringsaktivitetar du gjer. For å sikre at du som LIS oppnår fagleg progresjon og innfrir kompetansekrava i spesialistutdanninga, vil det verte gjennomført regelmessig kompetansevurdering slik vi har beskrive over. Leiar har overordna ansvar for at læringsmål vert vurdert og godkjent og at dette vert dokumentert i Kompetanseportalen.​

Foretaket har ei eiga forskingssavdeling som er tverrgåande i foretaket med aktivitet ved alle fire sjukehusa, og frå forskingsavdelinga får ein både hjelp og rettleiing i samband med forskingsprosjekt. 

For å dekke læringsmål knytt til forsking og kunnskapshandtering i felles kompetansemål er det sett opp kurs over 2,5 dagar med undervisning i tema innan både forsking og forbetringsarbeid og i samband med dette vil du som LIS også gjennomføre eit forbetringsprosjekt lokalt. Det er ansatte i forskingsavdelinga og seksjon for helsetenesteutvikling som deltek i undervisninga ved desse interne kursa. 

Vi deltek ikkje i noko forskingsprosjekt no, og har heller ingen eigne legar som forskar. Det er derimot aktivitet vi oppfordrer til og vil legge til rette for at kan gjennomførast.

Felles kompetansemål er ei eiga gruppe av læringsmål som er felles for alle spesialitetar. Tema for desse læringsmåla er samhandling med pasientar og kollegaer, kommunikasjon, etikk, pasient- og pårørandeopplæring, pasient- og brukermedverknad, kvalitet og pasientsikkerheit, forskingsforståing, kunnskapshandtering og systemforståing, organisasjonsutvikling og leiing.
Felles kompetansemål vert integrert i det daglege kliniske arbeidet. I tillegg er fleire av desse læringsmåla godt egna til tema for både individuell rettleiing og grupperettleiing. Fleire av læringsmåla vert dekt gjennom felles kurs på tvers av ulike spesialitetar organisert av helseforetaket. Sistnemnte gjeld mellom anna for kunnskapshandtering, forbetringsarbeid og forskingsforståing der den enkelte LIS skal delta på ei oppsett kursrekke i regi av helseforetaket. Som del av kurs i kunnskapshandtering og forbetringsarbeid skal det gjerast ei prosjektoppgåve i forbetringsarbeid. Denne kan gjennomførast i grupper dersom dette er ønskeleg, og gjerne internt i eiga avdeling. Tema for prosjektoppgåva bør drøftast med rettleiar og skal og avklarast med nærmaste leiar. I tillegg vert fleire læringsmål i FKM dekt i eit obligatorisk kurs om supervisjon, rettleiing og kommunikasjon som alle LIS i foretaket skal delta på. 
Det er ønskeleg at felles kompetansemål vert fullført før ein reiser i rotasjonsteneste til universitetssjukehus. ​

Alle LIS skal ha ein individuell utdanningsplan. Denne skal beskrive både innhaldet i spesialistutdanninga og ein plan for korleis den einskilde skal gjennomføre sitt spesialiseringsløp. Den individuelle utdanningsplanen skal vere eit verktøy for planlegging og oppfølging av deg som LIS. Ved tilsetjing av ny LIS har arbeidsgjevar ansvar for å lage ein individuell utdanningsplan. Det er naturleg at denne vert utarbeidd i samråd med deg som LIS og rettleiar. I den individuelle utdanningsplanen skal det framgå mellom anna når ein ser føre seg å gjennomføre dei ulike rotasjonane, sentralteneste ved universitetssjukehus og teneste ved indremedisinsk avdeling. Dette kan naturleg nok endre seg undervegs, men for best mogleg samkjørt planlegging av utdanninga til LIS-legane i avdelinga er det naudsynt å kunne legge overordna planar litt fram i tid.​

Det er ikkje alt vi kan føreseia i ein klinisk kvardag på sjukehus og det gjer at planar frå dag til dag gjerne må endrast og justerast. Dette er heller ikkje noko unntak for utdanninga. Målet er at vi har eit system for utdanning som gjer at du i løpet av spesialiseringa utviklar deg til ein dyktig ortoped. Vi ønsker at du samarbeider med utdanningsutvalet og bidreg slik at systemet for utdanning heile tida blir best mogleg. 

Utdanningsutvalet vårt utgjerast av ein overlege og ein LIS-lege. Det er overlege som er leiar av utdanningsutvalet.

Det er alltid høve til å ha eigen tillitsvalt for YLF i avdelinga. Sjukehuset er ikkje så stort og per no er det hovudtillitsvalt ved sjukehuset som fungerer som felles tillitsvalt for alle yngre legar ved sjukehuset. Denne hjelper deg gjerne om det skulle vere noko du treng hjelp til. I tillegg er det eigen YLF-tillitsvalt på sjukehus- og foretaksnivå.

For spørsmål om spesialistutdanninga, ta kontakt med:

Harad Topphol, overlege, seksjonsleiar.

Her finn du ei oversikt over andre spesialistutdanningar i Helse Møre og Romsdal.
Sist oppdatert 19.05.2023